Historia filozofii z elementami etyki i socjologii sztuki dr Michał

advertisement
Historia filozofii z elementami etyki i socjologii sztuki
Grupa treści podstawowych
dr Michał Woroniecki
Międzywydziałowy Instytut Nauk o Sztuce
Zakład Nauk Humanistycznych
Rodzaj zajęć: wykłady
Status zajęć: obowiązkowe
Forma zaliczenia: egzamin ustny po drugim semestrze wykładów
Warunki przystąpienia do zajęć w pracowni: zaliczenie poprzedniego semestru
Opis
Ponieważ w szkołach średnich nie ma w programie historii filozofii wykłady informują o
najważniejszych propozycjach filozoficznych.
I. Intelekt a ekspresja twórcza. Podstawowe pojęcia i działy filozofii.
Podstawowe pojęcia logiczne. Najważniejsze błędy. Rodzaje wnioskowań.
II. Początki filozofii; Tales. Jońska filozofia przyrody. Problematyka zmienności: Heraklit i
eleaci. Demokryt. Protagoras i sofiści. Sokrates. Koncepcja idei Platona. Replika
Arystotelesa; jego etyka. Etyka starożytna postsokratejska: cynicy i stoicy, cyraneicy i
epikurejczycy. Sceptycyzm i jego perspektywy.
III. Pierwszy okres filozofii chrześcijańskiej. Patrystyka, gnostycy, pierwsze sobory.
Św. Augustyn i jego wpływ na zachodnią cywilizację.
IV. Filozofia średniowieczna; scholastyka, spór o uniwersalia. Albert Wielki, Św. Tomasz.
V. Filozofia okresu Renesansu.
VI. Racjonalizm: Kartezjusz, Spinoza, Leibnitz. Myśl Pascala. Empiryzm F. Bacona i
Locke'a. Konsekwencje empiryzmu: Berkeley i Hume.
VII. Filozofia krytyczna Kanta
VIII. Filozofia Oświecenia IX. System Hegla. Szkoły poheglowskie
X. Filozofia Schopenhauera. Krąg myśli pozytywistycznej. Fryderyk Nietzsche.
XI. Przełom antypozytywistyczny: Bergson. Przełom antypozytywistyczny:
fenomenologia.
XII. Brytyjska szkoła analityczna. Metaetyka. Wittgenstein
XIII. Myśl egzystencjalna: Kierkegaard, Sartre, Heideger, Jaspers
XIV. Aksjologiczny spór utylitaryzmu z perfekcjonizmem. System Henryka Eizenberga
XV. Filozofia w Polsce w XIX i XXw.
Metody kształcenia, formy zajęć
Wykłady.
Kryteria oceny
Podstawą zaliczenia egzaminu jest znajomość, w zakresie tematów omawianych na
wykładach.
Bibliografia
"Historia filozofii" Władysława Tatarkiewicza (t. I-III); "Historia filozofii" F. Copleston'a (t.
I-IX), "Zarys historii filozofii" o. Józefa M. Bocheńskiego OP; "Zarys dziejów filozofii
polskiej 1815-1918" (red. Andrzeja Walickiego). Przydatne są pozycje z serii "Myśli i
ludzie" (Wiedza Powszechna, wydawane przez kilka dziesięcioleci), oraz "Przewodnik po
literaturze filozoficznej XX wieku" (t. I-IV). Oczekujemy znajomości przynajmniej trzech
spośród nastepujących tekstów filozoficznych: jednego z dialogów platońskich, Marek
Aureliusz: Rozmyślania, Seneka: Myśli, Św. Augustyn: Wyznania, Pascal: Myśli,
Kartezjusz: Rozprawa o metodzie, Imannuel Kant: Uzasadnienie metafizyki moralności,
Elzenberg: Kłopot z istnieniem, Roman Ingarden: Książeczka o człowieku.
Download