filozofia współczesna

advertisement
Historia filozofii.
Paweł Czarnecki
Patrząc na filozofię z punktu widzenia człowieka żyjącego w Polsce w XXI wieku trudno jest nie odnieść
wrażenia powszechnego zamętu i chaosu. Z jednej strony przytłacza nas rozmaitość systemów etycznych
przeszłości (wielkich i tych mniej znanych), z drugiej – zalew fachowych książek i czasopism filozoficznych,
pełnych sprzecznych poglądów i niekończących się polemik. Swoistym przedłużeniem owych filozoficznych
sporów są dyskusje w mediach, prowadzone często przy pomocy argumentów odwołujących się do emocji
raczej niż do rozumu. Człowiek w coraz większym stopniu sam musi dokonywać wyborów i sam musi ponosić za
nie odpowiedzialność – ani społeczeństwo, ani państwo, ani żadna ideologia nie są wstanie go w tym wyręczyć.
Orientacja we współczesnych dyskusjach filozoficznych i etycznych jest możliwa dzięki gruntownej znajomości
historii filozofii i stanowi warunek ustrzeżenia się przed dogmatyzmem i ideologizacją, na które człowiek jest
narażony.
Chcąc poznać dzieje filozofii, należy uświadomić sobie, czym jest filozofia, co jest jej przedmiotem, do jakich
celów dąży i przy pomocy jakich metod usiłuje te cele osiągnąć. Nie chodzi tu bynajmniej o poszukiwanie
definicji filozofii, definicji tych jest bowiem tyle, ilu jest filozofów, lecz o wskazanie kilku czynników, które
odróżniają filozofię od innych dziedzin wiedzy.
J. E. Bp Prof. ThDr. PhDr., Stanislav Stolarik, PhD:
Podręcznik zawiera właściwie wszystko, co należy wiedzieć o filozofii, by móc przystąpić do samodzielnego
obcowania z literaturą filozoficzną. Książka w mistrzowski sposób zachęca do dalszego studiowania filozofii.
Spis treści
Wstęp
FILOZOFIA PRZEDSOKRATEJSKA
Sokrates
Platon
Arystoteles
Etyka Arystotelesa
Stoicyzm
Epikureizm
Sceptycyzm
Cynizm
FILOZOFIA ŚREDNIOWIECZNA
Filon
Plotyn
Tertulian
Orygenes
Grzegorz z Nyssy
św. Augustyn
Boecjusz
Jan Szkot Eriugena
Awicenna
Awerroes
Filozofia żydowska
św. Anzelm z Canterbury
Piotr Abelard
św. Bernard z Clairvaux
św. Albert Wielki
Roger Bacon
św. Tomasz z Akwinu
bł. Jan Duns Szkot
Wilhelm Ockham
NOWOŻYTNOŚĆ
Mikołaj z Kuzy
Mikołaj Kopernik
Giordano Bruno
Tomasz Morus
Mikołaj Machiavelli
Franciszek Bacon
Michał de Montaigne
Tomasz Hobbes
Kartezjusz
John Locke
Blaise Pascal
Baruch Spinoza
Gottfried Wilhelm Leibniz
George Berkeley
Wolter
Julien de La Mettrie
Denis Diderot
Jean-Jacques Rousseau
Paul Henri Holbach
Adrien Claude Helvetius
Jean Condorcet
Dawid Hume
Immanuel Kant
Jeremy Bentham
John Stuart Mill
Johann Gottlieb Fichte
Georg Wilhelm Friedrich Hegel
Friedrich Schelling
Ludwik Feuerbach
August Comte
Herbert Spencer
Artur Schopenhauer
Max Stirner
S ren Kierkegaard
Fryderyk Nietzsche
Wilhelm Dilthey
Franciszek Brentano
Karol Marks
FILOZOFIA WSPÓŁCZESNA
Charles Sanders Peirce
Wiliam James
Empiriokrytycyzm, konwencjonalizm
Filozofia analityczna
Neopozytywizm Koła Wiedeńskiego
Karl R. Popper
John Dewey Max
Scheler Edmund
Husserl Zygmunt
Freud Karl
Gustaw Jung
Erich Fromm
Henri Louis Bergson
Martin Heidegger
Karl Jaspers
Jean Paul Sartre
Albert Camus
Jacques Maritain
Emmanuel Mounier
Jacques Derrida
Jean-François Lyotard
Jacques Lacan
Theodor Adorno
Max Horkheimer
Jürgen Habermas
Bioetyka
PODSUMOWANIE
BIBLIOGRAFIA
Download