Filozofia polityki

advertisement
Uniwersytet Łódzki
Instytut Socjologii
Jednostka organizacyjna
Katedra Socjologii Polityki i Moralności
Specjalność
Kierunek
Socjologia
Nazwa przedmiotu
Kod/numer kursu
Filozofia polityki
Liczba godzin dydaktycznych
RAZEM
w tym
wykłady
30
na studiach
stacjonarnych
na studiach
niestacjonarnych
30
Rok studiów
ćwiczenia
Semestr
laboratoria
Liczba punktów ECTS
seminaria
Język wykładowy
konwersatoria
Typ przedmiotu
V
II (letni)
polski
wykład
Imię i nazwisko osoby prowadzącej / osób prowadzących
Konrad Kubala
Przedmioty wprowadzające i wymagania wstępne
Założenia i cele przedmiotu (wskazane jest określenie celów jako efektów kształcenia i kompetencji)
Przygotowanie studentów do analizy głównych ideologii wraz z listą zagadnień szczegółowych (wolność, władza, prawomocność i
inne). Celem zajęć jest również analiza problemów definiowania sfery polityczności oraz obecności polityki w codziennym
doświadczeniu obywatelskim. Ponadto celem zajęć jest wprowadzenie studentów do refleksji nad obecnością problemów
politycznych w obszarze sztuki czy związków polityki z problemami wielokulturowości. Wykaz umiejętności: znajomość
kluczowych pojęć i terminów z zakresu literatury przedmiotu „Filozofia polityki”; umiejętność analizy problemów szczegółowych
(autonomia, konstytucjonalizm, demokracja i innych) w odniesieniu do podstawowych ideologii; umiejętność zastosowania
refleksji z zakresu filozofii polityki w obszarze współczesnych problemów społecznych.
Treści programowe
1) Granice polityczności. Problem definiowania sfery politycznej.
2) Utopia, zoon politikon, oraz wiara w naturalny ład świata, czyli fundamentalne problemy klasycznej filozofii polityki.
Platon, Arystoteles, Św. Tomasz, Św. Augustyn
3) Polityka poza moralnością (Machiavelli) oraz o potrzebie państwa (Hobbes)
4) Tradycja liberalna w filozofii polityki (Locke, Monteskiusz, Benjamin Constant, Mill)
5) Problemy z uzgodnieniem równości wolności i braterstwa oraz światowa polityka w imię rozumu (J.J.Rousseau,
Immanuel Kant). Tradycja konserwatywna w filozofii polityki (Edmund Burke, Joseph de Maistre). Jak pogodzić
liberalizm z konserwatyzmem (A de Tocqueville)
6) Militarne ucieleśnienie rozumu oraz o nędzy demokracji (G.W.F. Hegel, Nietzsche) Odmiany socjalizmu i anarchizmu
7) Krytyczna teoria społeczeństwa szkoły frankfurckiej. Myśl lewicowa i postmarksizm. (Habermas, Mouffe, Laclau,
Negrie, Hardt, Žižek)
8) Polityczność w myśli republikańskiej (Hannah Arendt)
9) Liberalizm współczesny (Karl R. Popper, Friedrich von Hayek, John Rawls, John Gray, I. Berlin, R. Rorty)
10) Libertarianizm, komunitaryzm oraz Becka społeczeństwo ryzyka i Giddensa „polityka życia” oraz inne
11) Feminizm
Forma
zaliczenia
12)i warunki
Pandominacjonizm
(Michel Foucault)
13) Konserwatyzm
współczesny
(Carl Schmitt,
Leo Strauss,
Obecność
na wykładzie;
esej zaliczeniowy
na zadany
temat Eric Voegelin, Allan Bloom, Michael Oakeshott)
14) Postpolityka i postdemokracja? Ideologie wielokulturowości i politycznej poprawności oraz „koniec historii” (Fukuyama i
Zapisy na zajęcia / uwagi dodatkowe
Huntington)
15) Estetyka jako polityka
Wykaz literatury
Andrzej Szahaj, Marek N. Jakubowski, Filozofia polityki, Warszawa 2006;
Paweł Dybel, Szymon Wróbel, Granice polityczności, Warszawa 2008;
Marcin Król, Filozofia polityczna, Kraków 2008;
Robert E. Goodin, Filip Pettit (red.), Przewodnik po współczesnej filozofii politycznej, Warszawa 2002;
Ted Benton, Ian Craib, Filozofia nauk społecznych. Od pozytywizmu do postmodernizmu, Wrocław 2003;
Barry Hindess, Filozofie władzy. Od Hobbesa do Foucaulta, Warszawa-Wrocław 1999;
Andrzej Szahaj, E pluribus unum? Dylematy wielokulturowości i politycznej poprawności, Kraków 2004;
Jacques Rancière, Estetyka jako polityka, Warszawa 2007;
Artur Żmijewski, Drżące ciała. Rozmowy z artystami, Bytom-Kraków 2006;
Download