ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE – STUDIA MENEDŻERSKIE

advertisement
WYDZIAŁ
EKONOMII
I STOSUNKÓW
MIĘDZYNARODOWYCH
NOWY KIERUNEK
ORGANIZACJA
I ZARZĄDZANIE
– STUDIA
MENEDŻERSKIE
studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia
KONTAKT
Dział Nauczania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
ul. Rakowicka 27, Budynek Główny, pok.107–108
tel. 12 293 56 28, 12 293 54 25
e-mail: [email protected]
www.uek.krakow.pl
OFEROWANE SPECJALNOŚCI
• Projektowanie systemów zarządzania
• Zarządzanie kapitałem ludzkim
• Zintegrowane zarządzanie korporacyjne
DLACZEGO WARTO?
• Autorski, specjalistyczny program studiów obejmują cy strategiczny i operacyjny wymiar zarządzania,
• Poznasz ideę holistycznego kształtowania procesu za rządzania organizacjami,
• Zdobędziesz kompetencje menedżerskie niezbędne
w zarządzaniu współczesną organizacją
• Przyswoisz umiejętności: Analizy uwarunkowań lo kalnego i globalnego kontekstu funkcjonowania or ganizacji, Opracowania i wdrażania strategii, Kształto wania wizji strategicznego rozwoju, Doskonalenia
systemów zarzadzania organizacją
• Absolwenci Kierunku to eksperci kompleksowo przy gotowani do:
działalności menedżerskiej, do roli doradców w wa runkach gospodarki rynkowej w wymiarze krajowym,
międzynarodowym i globalnym.
GDZIE ZNAJDZIESZ PRACĘ?
• Organizacje III Sektora,
• Korporacje międzynarodowe,
• Własna działalność gospodarcza,
• Działy analiz w międzynarodowych instytucjach
gospodarczych i politycznych.
WYBRANE PRZEDMIOTY
• Budowanie marki pracodawcy,
• Zarządzanie karierą zawodową,
• Strategiczne kompetencje przedsiębiorstw,
• Nadzór korporacyjny,
• Metodyki projektowanie systemów zarządzania,
• Zarządzanie innowacjami,
• Zarządzanie projektami międzynarodowymi,
• Zarządzanie wiedzą i dyfuzje innowacji.
REKRUTACJA
Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje egzamin pisemny jednego przedmiotu: Ekonomia lub Zarządzanie.
Download