Oferta seminariów magisterskich na kierunku GAP na r.a. 2017/18

advertisement
Oferta seminariów magisterskich na kierunku GAP na r.a. 2017/18
prof. dr hab. Anna Karwińska
Socjologiczne problemy miasta i gospodarki miejskiej.
Społeczeństwo obywatelskie
Ekonomia społeczna
Proponowane obszary tematyczne:














Jakość życia w miastach
Nowoczesne zarządzanie miastem
Obszary kryzysowe w miastach
Problemy rewitalizacji miast
Konflikty przestrzenne i społeczne w miastach
Zagadnienia patologii społecznej w miastach i polityki społecznej
Wspieranie i rozwój przedsiębiorczości w miastach
Zasoby rozwojowe miasta (rozpoznawanie, wspieranie , wykorzystywanie)
Kapitały lokalne i ich znaczenie dla rozwoju
Kapitał społeczny i jego tworzenie
Dialog władze –obywatele i uwarunkowania tego dialogu
Kształtowanie się i rozwój społeczeństwa obywatelskiego
Funkcjonowanie organizacji pozarządowych
Przedsiębiorczość społeczna
Uwagi dodatkowe:
Preferencje dla prac opartych na materiale empirycznym, zgromadzonym przy pomocy samodzielnie
przygotowanych narzędzi badawczych (ankiety, wywiady, wywiady z ekspertami, wywiad grupowy
zogniskowany, studium przypadku itd.)
Pożądane zainteresowania z zakresu zagadnień psychospołecznych, socjologii ekonomicznej,
antropologii kulturowej. Proponowane obszary tematyczne stanowią tylko przykłady. Mile widziane
inicjatywy własne studentów w zakresie wyboru tematyki pracy.
prof. UEK dr hab. Jacek Klich
Przykładowe zagadnienia:
Przedsiębiorczość i społeczna przedsiębiorczość (różne aspekty)
Trzeci sektor: rola, uwarunkowania rozwoju, strategie (różne aspekty)
Sektor ochrony zdrowia, w tym:

narodowe sektory zdrowia w państwach UE,

rola państwa w narodowych systemach ochrony zdrowia w UE (lub wybranego kraju),

ewolucja polskiego sektora ochrony zdrowia,

sektor publiczny i prywatny w polskim sektorze ochrony zdrowia,

wyzwania narodowych sektorów ochrony zdrowia (Polska, państwa UE),

różne aspekty zarządzania zakładami opieki zdrowotnej (publicznymi i niepublicznymi),

kierunki restrukturyzacji zakładów opieki zdrowotnej,

strategie organizacji,

współpraca UE - Rosja (różne aspekty),

bezpieczeństwo energetyczne Polski.
Powyższa lista może być uzupełniona przez tematy zgłoszone przez studentów ( a zaakceptowane
przez prowadzącego).
prof. UEK dr hab. Leszek Kusak
Tematyka seminarium: Polityczne, społeczne i etyczne problemy świata współczesnego
Przykładowe zagadnienia:
I. Globalizacja
1. Historia i współczesność procesu globalizacji.
2. Wymiary globalizacji (polityczny, ekonomiczny, społeczno-kulturowy, itd.).
3. Konsekwencje globalizacji (zagrożenia i szanse).
4. Polska, Europa, świat w obliczu globalizacji.
5. Miejsce jednostki i państwa w globalnym społeczeństwie.
6. Globalizacja a regionalizacja.
II. Etyczny wymiar polityki i gospodarki
1. Etyka ogólna a etyki zawodowe.
2. Korupcja i konflikt interesów.
3. Kodeksy etyczne firm i ich stosowanie.
4. Moralność w polityce i gospodarce (teoria i praktyka)
5. „Społeczna odpowiedzialność biznesu” (CSR) – historia, źródła, spór o cel działalności
gospodarczej, praktyka CSR w Polsce i na świecie.
6. Polityka i gospodarka wobec wyzwań związanych z globalnymi zmianami klimatu.
7. Społeczna nauka Kościoła w obliczu problemów politycznych, gospodarczych i społecznych
współczesnego świata.
III. Demokracja na rozdrożach – wyzwania i perspektywy
1. Problem tolerancji w sferze politycznej, społecznej i obyczajowej (czy możliwe są wielokulturowe
wspólnoty? czy różne systemy wartości mogą współistnieć w demokratycznym państwie? rola
wspólnego systemu wartości w wytwarzaniu więzi społecznych).
2. Miejsce religii w systemie demokracji (historia, współczesność i perspektywy)
3. Demokracja i jednostka w obliczu nowych trendów cywilizacyjno – kulturowych
(dechrystianizacja, islamizacja, upadek tradycyjnych systemów wartości, postmodernizm,
kosmopolityzm, multikulturowość, egalitaryzm, kultura masowa, polityczna poprawność,
fundamentalizm, itd.).
4. Edukacja jako narzędzie demokracji.
prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz
Rozwój społeczno-gospodarczy i przestrzenny w układach terytorialnych
Zwięzły opis tematyki seminarium:










determinanty rozwoju w układach terytorialnych
aspekty planistyczne polityki rozwoju, w tym programy strategie, programy operacyjne, plany
przestrzennego zagospodarowania
gospodarcze, ekologiczne i przestrzenne aspekty zadań samorządu terytorialnego
finansowanie rozwoju regionalnego i lokalnego
program restrukturyzacji gospodarki miasta (regionu)
dynamika przemian w strukturze funkcjonalno-przestrzennej miasta (regionu)
ekonomiczne aspekty zagospodarowania przestrzennego gminy (powiatu, województwa,
kraju)
zarządzanie rozwojem gminy (województwa) poprzez plany (studia) zagospodarowania
przestrzennego.
zagospodarowanie przestrzenne miast i regionów; m.in.: zagospodarowanie w infrastrukturę
techniczną i społeczną
rozwój społeczno-gospodarczy i przestrzenny z uwzględnieniem instrumentów polityki Unii
Europejskiej.
prof. UEK dr hab. Łukasz Mamica
Obszary tematyczne prac:




polityka przemysłowa,
innowacyjność i konkurencyjność gospodarki,
przedsiębiorczość,
przemysły kreatywne.
prof. UEK dr hab. Stanisław Mazur
Obszary tematyczne prac magisterskich









Służba cywilna
Systemy administracji publicznej
Modele zarządzania sprawami publicznymi
Zarządzania kadrami w administracji publicznej
Analiza i ewaluacja polityk i programów publicznych
Audyt efektywnościowy w administracji publicznej
Samorząd terytorialny
Polityka regionalna
Etyka w administracji publicznej








Zarządzanie strategiczne w sektorze publicznym
Jakość rządzenia
Grupy interesu
Rola doradców politycznych w strukturach rządu centralnego
Procesy decyzyjne w administracji publicznej
Organizacyjne uczenie się sektorze publicznym
Reformy mechanizmów zarządzania publicznego
Organizacje pozarządowe
prof. dr hab. Jacek Purchla
 Miasto w cywilizacji europejskiej
Miasto rozumiane: jako idea, funkcja, forma i proces jest też pretekstem do refleksji
metodologicznej. Interdyscyplinarne spojrzenie na procesy urbanizacji ze szczególnym
uwzględnieniem fenomenu metropolii. Wśród proponowanych zagadnień znajdą się m.in. takie
problemy jak np.: urbanizacja a globalizacja, Kraków w Europie, metropolitalne funkcje miast,
rozwój Krakowa na przełomie XX i XXI wieku, samorząd terytorialny.
 Polityka kulturalna i ochrona dóbr kultury
Kultura jako czynnik rozwoju. Mecenat artystyczny. Polityka kulturalna i jej modele. Kultura a
ekonomia. Przemysły kultury. Od pojęcia zabytku do pojęcia dziedzictwa kulturowego.
Międzynarodowa ochrony dóbr kultur. System ochrony i opieki nad zabytkami w Polsce.
Zarządzanie dziedzictwem kulturowym.
Download