Agata Serwatka - GLOBALIZACJA

advertisement
Agata Serwatka
Kl. ILOa
POJĘCIE GLOBALIZACJI
Globalizacja- jest pojęciem
używanym do opisywania
zmian w społeczeństwach i
gospodarce światowej, które
wynikają z gwałtownego
wzrostu międzynarodowej
wymiany handlowej i
kulturowej .
 GLOBALIZACJA to zjawisko
pierwotnie ekonomiczne, łączące się ze
zwiększeniem współdziałania i
integracji systemów gospodarczych
poszczególnych narodów poprzez
wzrost handlu międzynarodowego,
inwestycji i przepływu kapitału.
Wymiar społeczno - kulturowy
 Globalizacja w wymiarze społeczno-
kulturowym jest rezultatem rozwoju
masowej turystyki, wzmożonych
migracji, komercjalizacji produktów
kulturowych oraz rozprzestrzeniania się
ideologii konsumeryzmu. Do jej rozwoju
przyczyniają się również działania
marketingowe międzynarodowych
korporacji oraz rozwój masowych środków
komunikacji.
Wymiar gospodarczy
 Globalizacja w wymiarze gospodarczym polega w
głównej mierze na ujednoliceniu rynków i
obracanych na nich różnorodnych towarów.
Pozwala to znieść większość barier występujących
w handlu międzynarodowym, dzięki czemu firmy
z Azji czy Ameryki Południowej mogą konkurować
swoimi towarami na rynkach europejskich, czy
amerykańskich
Wymiar polityczny
 W wyniku procesu globalizacji politycznej
powstały takie organizacji międzynarodowe
jak: Bank Światowy, Międzynarodowy
Fundusz
Walutowy
czy
Światowa
Organizacja Handlu. Organizacje te
wpływają na gospodarkę światową, a przez
to
ograniczają
niezależność
państw
narodowych. W tym kontekście często
wymienia się również Unię Europejską.
Cechy globalizacji
1.
Brak barier lub małe bariery dla takich
przepływów jak:
• przepływy towarowe
• przepływy usługowe
• przepływy kapitałowe
• przepływy ludzkie
• przepływy informacyjne w tym również
wiedzy
2. Demokratyzacja polityczna
3. Liberaryzacja
4. Partycypacja – współuczestniczenie,
współdecydowanie o niektórych rzeczach,
problemach.
5. Transfer władzy – idzie w dwóch kierunkach; w
kierunku rynków i w kierunku organizacji
międzynarodowych.
6. Bardzo szybki rozwój nowoczesnych technik i
technologii – dotyczy to rozwoju technik
komputerowych, telekomunikacji.
7. Transformacja do otwartej gospodarki rynkowej.
8. Pojawienie się nowej kategorii tzw. wchodzących
rynków.
Globalizacja gospodarki
 Globalizacja gospodarki to tworzenie gospodarki
ogólnoświatowej, czyli tworzenie możliwości
swobodnego przepływu produktów oraz czynników
pomiędzy wszystkimi krajami świata.
 Proces globalizacji gospodarki przejawia się m.in.: w
postaci różnego rodzaju struktur współpracy
gospodarczej, rozwoju ogromnych międzynarodowych
przedsiębiorstw i instytucji. Powstają także i
umacniają swoja pozycję organizacje, które mają na
celu tworzenie ładu gospodarczego na świecie.
Globalizacja. Za czy przeciw?
Argumenty „za”
 może prowadzić do rozwoju
nowych form rządów oraz
rozszerzenia demokracji na
wszystkie państwa świata, a w
rezultacie - do powstania
nowego pokojowego systemu
światowego
 likwiduje bariery dotyczące
handlu, przepływu towarów
importowanych i
eksportowanych
 dzięki globalizacji nastąpił
postęp w dziedzinie
komunikacji
(telekomunikacji, telefonii i
Internetu) czyniąc
komunikację między ludźmi
szybką i sprawną
Argumenty „przeciw”
 globalizacja zagraża ciągłości
i autentyczności państw
narodowych, ich
niezależności, niszczy
lokalną kulturę i tradycje.
 wymusza wprowadzenie i
życie według standardów
Zachodnich
 powiększa się przepaść
pomiędzy bogatymi i
biednymi krajami na
świecie;
 Sprawy zaszły już bardzo daleko. Świat chodzi
ubrany w jeansy marki Levis czy Wrangler, uprawia
sport w ubraniach marki Adidas czy Reebok, jada
w McDonald’s i Pizza Hut, robi zakupy w wielkich
hipermarketach, urządza mieszkania w IKEA
Przeciwnicy globalizacji antyglobaliści
 Ruch antyglobalistyczny – ruch społecznopolityczny aktywny w większości państw świata,
różnorodny ideowo i niejednolity organizacyjnie.
Za cel stawia sobie radykalną zmianę obecnych
stosunków ekonomicznych, ekologicznych i
społecznych, poprzez m.in. budowanie
globalnego społeczeństwa obywatelskiego.
 Globalizacja ma jednak ciemne strony. Globalizuje
się nie tylko świat "oficjalny", ale i przestępcze
podziemie. Koronnym przykładem jest zamach
terrorystyczny 11 września 2005 roku. O ileż
łatwiejszy w dobie totalnego otwarcia jest handel
bronią, narkotykami, pranie brudnych pieniędzy.
Kiedyś państwa miały swoich terrorystów: Niemcy
- RAF, Włosi - Czerwone Brygady, Anglia - IRA.
Dziś wszyscy mamy Al Kaidę
 Ponieważ jednak człowiek został obdarzony
rozumem, ma obowiązek z niego korzystać. Naszą
szansą jest mądre zaadaptowanie zdobyczy
globalizacji. Pielęgnowanie tradycji i
podtrzymywanie narodowej tożsamości – naszym
obowiązkiem. Nie możemy zatem podobnymi
zjawiskami się nie interesować i udawać, że
wszystko jest jak dawniej. Świat popędził naprzód.
My powinniśmy dotrzymywać mu kroku.
Koniec
Download