Globalizacja gospodarki światowej

advertisement
Globalizacja
gospodarki światowej
Wielość definicji
• Brak jednorodnej definicji
• Termin „globalizacja” obejmuje wiele
elementów
- umiędzynarodowienie, wspólnota państw
ściśle ze sobą powiązanych, zasadnicze trendy
w światowej ekonomii, polityce, zyciu
społecznym i kulturze,
- „mcdonaldyzacja”- krytyka
- homogenizacja kultury – błędne rozumienie
Globalizacja gospodarki to:
tworzenie gospodarki światowej,
czyli możliwości przepływu produktów
oraz czynników pomiędzy
wszystkimi krajami świata
Proces globalizacji gospodarki
przejawia się w postaci struktur integracji
gospodarki, rozwoju międzynarodowych
przedsiębiorstw i instytucji oraz w
tworzeniu i umacnianiu organizacji
tworzących ład gospodarczy w skali
światowej.
Powstanie gospodarki światowej wiąże się
z: pierwszą rewolucją przemysłową
Internacjonalizacja wiąże się z drugą
rewolucją przemysłową
Globalizacja wiąże się z trzecią (i czwartą)
rewolucją przemysłową
Trzy etapy internacjonalizacji:
• umiędzynarodowienie sfery wymiany
• pełne wejście przez przedsiębiorstwo dotąd
krajowe na rynek zagraniczny – produkcja
(lub inna działalność) za granicą
• globalizacja firmy – całkowite
umiędzynarodowienie firmy i jej działalności
(rynek globalny, strategia globalna)
Wg MFW
GLOBALIZACJA to
rosnące współzależności między krajami na
całym świecie w związku ze wzrostem
wielkości i wielości transakcji obejmujących
wymianę towarów i usług oraz przepływy
kapitału, a także szybkie i szerokie
rozprzestrzenianie się technologii.
Globalizacja ekonomiczna
to proces scalania gospodarek narodowych
przejawiający się w dynamicznym wzroście
obrotów handlowych, międzynarodowych
przepływów kapitałowych, usługowych i
pracy będący efektem rosnącej tendencji do
traktowania przez coraz większą liczbę
przedsiębiorstw całego świata jako rynku
zbytu.
U podstaw globalizacji leżą dwie
kwestie:
postęp techniczny prowadzący do
spadku kosztów komunikowania się i
transportu
liberalizacja przepływów towarów,
usług, kapitału i pracy
Koszty transportu (1) i komunikowania się (2)
oraz spadek cen komputerów (3) w l. 1930- 1990
ROK
1930
1940
1950
1960
1970
1980
1990
1 ($)
Śr. koszt
pasaż./mili
2 ($)
3 min
L-NJ
3
1990=1
0,68
0,46
0,30
0,24
0,16
0,10
0,11
244,65
188,51
53,2
45,86
31,58
4,8
3,32
125,0
19,47
3,62
1,0
Technologia uczyniła globalizację
widoczną,
a liberalizacja przyczyniła się do
jej pogłębienia.
Podejście statyczne i dynamiczne do
globalizacji
• globalizacja jako stan
• globalizacja jako proces
Globalizacja jako stan
Kolejny okres w gospodarce światowej
charakteryzujący się znacznym stopniem
zintegrowania różnorodnych podmiotów
w niej funkcjonujących w jeden zespolony
organizm z nowymi prawidłowościami
zachowań całościowych.
Globalizacja jako proces
Dalsze pogłębianie się międzynarodowego
podziału pracy i równoczesne
przekształcanie tego podziału w globalny,
gdzie role i zadania dzielone są
niekoniecznie „międzynarodowo”, ale także
„transnarodowo”, czy „ponadnarodowo”
PROBLEMY GLOBALNE zagadnienia odnoszące się do
całej gospodarki światowej
GLOBALIZM - całościowe
myślenie o światowych
procesach ekonomicznych
GOSPODARKA ŚWIATOWA trwałe
powiązania technologiczne, produkcyjne,
finansowe, handlowe, instytucjonalne
między jej podmiotami
GOSPODARKA GLOBALNA służy do
określenia organicznej całości światowych
procesów ekonomicznych, które posiadają
pewne specyficzne cechy zachowań
całościowych, nowy organizm o
prawidłowościach zachowań całościowych
CECHY GLOBALIZACJI








wielowymiarowość
złożoność i wielowątkowość
integrowanie
międzynarodowa współzależność
związek z postępem nauki, techniki i
organizacji
kompresja czasu i przestrzeni
dialektyczny charakter
wielopoziomowość
złożoność i wielowątkowość
• liberalizacja i rozwój rynków finansowych,
multipolaryzacja przywództwa gospodarczego
na świecie, nasilenie się problemów
globalnych, itd.;
wielopoziomowość
• i jednoczesne zespalanie się działalności
gospodarczej na różnych poziomach: państw,
regionów, gałęzi, rynków, firm;
międzynarodowa współzależność
podmiotów gospodarki światowej
• nie zawsze symetryczna;
kompresja czasu i przestrzeni
• związek z postępem nauki, techniki i
organizacji;
• świat globalną wioską;
dialektyczny charakter
• rozwój poprzez istnienie i ścieranie się
wewnętrznych przeciwieństw i
przeciwstawnych tendencji wzajemnie
powiązanych procesów.
TRIADA
• Główni członkowie gospodarki światowej
• około 20 krajów
• trzy filary: Ameryka PŁN, Europa Zachodnia,
Azja Wschodnia
TRIADA
•
•
•
•
•
•
16 % ludności świata
78% wartości światowego eksportu
95 % nakładów B&R
50 % światowego PKB
95 % odpływ ZIB
siedziba 100 głównych Korporacji
Transnarodowych
Dominacja TRIADY
•
•
•
•
•
nowe technologie
kontrola rynków finansowych
dostęp do surowców naturalnych
dysponowanie środkami masowego przekazu
dysponowanie bronią masowej zagłady
Przybliżony bilans globalizacji
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Podmioty zyskujące na globalizacji:
Kraje tzw. Triady
Azja Płd.-Wsch. i Wschodnia
Ludzie posiadający zasoby
Kadry kierownicze i inżynieryjne
Osoby mobilne
Wielkie firmy wielonarodowe
Ludzie silni i dynamiczni
Sektory nowoczesne
Silne państwa
Podmioty tracące na globalizacji:
Słabsze kraje rozwijające się
Afryka
Ludzie bez kwalifikacji
Ludzie pozbawieni zasobów
Ludzie uzależnieni od ochrony socjalnej
Osoby niemobilne
Małe i średnie firmy lokalne
Ludzie słabi
Sektory tradycyjne
Zagrożenia globalizacji dotyczą
czterech obszarów:
• racjonalności podejmowania decyzji
przez korporacje transnarodowe
• wpływu globalizacji na gospodarki krajów
najbiedniejszych
• wzrostu współzależności
wpływu na ochronę środowiska
Argumenty przeciw globalizacji:
- korporacje międzynarodowe budują
koszty tam, gdzie podatki są najwyższe, a
deklarują zyski tam, gdzie są one najniższe
- korporacje międzynarodowe
korzystają z subwencji pośrednich w postaci
darmowych grantów, infrastruktury
komunikacyjnej i energetycznej, a także z
rozmaitych ulg czy wakacji podatkowych
Argumenty przeciw globalizacji (cd.):
- korporacje korzystają z subwencji na
badania naukowe, tworząc nowe miejsca
pracy na drugim końcu świata
- globalizacja prowadzi do takiego tempa
przemian strukturalnych, z którym coraz
większa grupa ludzi nie może sobie
poradzić
- globalizacja contra demokracja
Globalizacja to:
-
-
silny wstrząs, czynnik przemian
społeczeństwa i rządy muszą się
dostosować
przestrzeń narodowa nie jest już w
ramach narodowych granic
terytorialnych, bo - korporacje i ich filie
państwo – ma nadal władzę, ale
ograniczoną, bo MFW, WTO, BŚ itd.
Nowa rola państwa, nowe funkcje w erze
globalizacji
- zaciera się różnica między tym co
wewnętrzne i zewnętrzne, krajowe i
międzynarodowe
Nie musi to prowadzić do konwergencji
globalnej, bo:
o podział na centrum i peryferia
(przez kraje i społeczeństwa)
o zwycięzcy i przegrani
Download