20_Globalizacja_gosp..

advertisement
Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej
Portalu www.szkolnictwo.pl
Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl mogą być wykorzystywane przez jego Użytkowników wyłącznie
w zakresie własnego użytku osobistego oraz do użytku w szkołach podczas zajęć dydaktycznych. Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie
i wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych jest niedozwolone. Plik można dowolnie modernizować na potrzeby własne oraz do wykorzystania
w szkołach podczas zajęć dydaktycznych.
Podstawy przedsiębiorczości
Temat: Globalizacja gospodarki
Globalizacja
Globalizacja ma wiele synonimów (internacjonalizacja, umiędzynarodowienie) i jest
to proces występujący w gospodarce światowej charakteryzujący się przede
wszystkim nasileniem się mobilizacji i przepływu dóbr, kapitałów i siły roboczej w skali
ogólnoświatowej, rozwój transportu, komunikacji, telekomunikacji oraz szybki
przepływ informacji w mediach.
Tej ewolucji gospodarczej towarzyszą przeobrażenia w sferze społecznej, kulturowej,
ustrojowej, politycznej prowadzące do konfrontacji i zbliżenia w tym zakresie między
państwami, narodami, ludźmi całego świata.
Globalizacja ma więc swój wymiar gospodarczy i społeczny, polityczny i kulturowy.
Podmioty globalizacji
W procesie globalizacji uczestniczą następujące podmioty:
• państwa,
• organizacje międzynarodowe,
• przedsiębiorstwa.
Państwa dążą do podniesienia międzynarodowej konkurencyjności narodowych
przedsiębiorstw dbając przy tym o bezpieczeństwo obrotu. Państwo tworzy dogodne
warunki do prowadzenia biznesu w kraju i poza jego granicami.
Do krajów najbardziej zaangażowanych w globalizację należą: Singapur, Irlandia,
Szwajcaria, USA i Holandia. Polska w tym rankingu sklasyfikowana jest na 31 miejscu.
Podmioty globalizacji
Organizacje międzynarodowe promują wymianę międzynarodową, tworzą
międzynarodowe porozumienia, współfinansują międzynarodowe projekty,
rozstrzygają spory handlowe między państwami. Najważniejszymi międzynarodowymi
organizacjami gospodarczymi są:
• WTO – Światowa Organizacja Handlu,
• OECD – Organizacja ds. Współpracy Gospodarczej i Rozwoju,
• Bank Światowy,
• Międzynarodowy Fundusz Walutowy.
Przedsiębiorstwa działają w wielu krajach i chcą wykorzystywać globalną skalę
działalności do zmniejszania kosztów i zwiększania przychodów. Przedsiębiorstwa te
nazywamy korporacjami transnarodowymi (KTN).
Historia globalizacji
Początki globalizacji upatruje się na około 1500 roku w
Europie. Ida ta jest zgodna z Fernandem Braudelem,
Immanuelem Wallersteinem, Giovannim Arrighim i
wieloma innymi badaczami, którzy początków naszej
współczesności upatrywali w miastach północnych
Włoch pod koniec XV wieku.
W pierwszym okresie 1500-1750 za najważniejsze uznaje się:
• handel dalekosiężny,
• rozwój politycznych imperiów Europy i Azji i religijnych ekumen.
Historia globalizacji
Drugi okres globalizacji (1750-1880) stanowiły:
• rozwój europejskich imperiów kolonialnych,
• industrializacja świata oraz rozwijający sie tzw. „wolny handel”, czyli ograniczenia
barier celnych w wymianie międzynarodowej.
Kolejny okres (1880-1945) to rozwój globalnego kapitalizmu, postępujący podział
świata przez kolonialne potęgi i związana z tym rywalizacja miedzy nimi a także
pierwsze dwie światowe wojny i dwa światowe kryzysy ekonomiczne.
Kolejny okres od zakończenia II wojny światowej do lat siedemdziesiątych XX stulecia
stanowią różne procesy: polityczne, ekonomiczne i społeczno-kulturowe.
Historia globalizacji
Kształtowanie i rozpad dwubiegunowego porządku świata opartego na istnieniu dwóch
mocarstw (USA i ZSSR), a także rozprzestrzenianie sie w rezultacie dekolonizacji
systemu państw narodowych.
Kształtuje sie również ekonomiczny ład
międzynarodowy oparty zgodnie z
postanowieniami w Bretton Woods na
takich instytucjach jak:
• Bank Światowy,
• Międzynarodowy Fundusz Walutowy,
• i dotyczące wolnego handlu
porozumienia GATT.
Historia globalizacji
Do procesów społeczno-kulturowych zalicza się z jednej strony globalizacje masowej
produkcji, konsumpcji i środków przekazu informacji, z drugiej strony selektywne
adaptacje, innowacyjne hybrydyzacje, które towarzyszą tym pierwszym.
Na ostatni okres globalizacji składają sie: rozpad ZSRR,
bloku radzieckiego i jego międzynarodowe
konsekwencje, prowadzona przez wiele państw
polityka liberalizacji, ekspansja i intensyfikacja
międzynarodowego handlu i finansów, rozwój opartej
na procesorach, komputerach, Internecie komunikacji
oraz mediów elektronicznych a także rozwój
międzynarodowej przestępczości.
Czynniki globalizacji
• poszukiwanie możliwości poszerzenia wymiany handlowej przez europejskich kupców
tysiące lat temu,
• odkrycia geograficzne i rozwój transportu morskiego,
• motywy ekonomiczne, takie jak np. wykorzystanie taniej siły roboczej czy dostęp do
cennych surowców,
• upadek komunizmu w Europie i rozpad Związku Radzieckiego,
• przemiany polityczne w Chinach, które doprowadzają do rozwoju nowoczesnej
gospodarki,
• korporacje transnarodowe,
• rewolucja informacyjna i informatyczna,
• upowszechnianie się Internetu i telewizji satelitarnej,
• stopniowe znoszenie barier celnych i liberalizacja obrotu towarowego, i inne czynniki.
Globalizacja gospodarki
Globalny rynek jest najbardziej skomplikowanym zjawiskiem na ziemi i tym samym
najbardziej nieprzewidywalnym. Możliwość utrzymania się przedsiębiorstwa na
globalnym rynku zależy od zdolności do przyjmowania w tym przedsiębiorstwie form
działalności zapewniających mu odpowiednią elastyczność i dynamikę.
Cechy te są niezbędne, jeśli się chce często
wdrażać innowacyjne produkty i szybko
wprowadzać je na rynek, skutecznie reagować
na potrzeby klientów i zachowania
konkurentów oraz dostrzegać i efektywnie
wykorzystywać szanse rozwoju, które pojawiają
się często ale na krótko.
Globalizacja gospodarki
Z punktu widzenia typu strategii zarządzania można wyróżnić trzy rodzaje procesów
globalizacji działalności przedsiębiorstw:
• globalizacja jako kierunek rozwoju korporacji międzynarodowych,
• globalizacja jako rezultat fuzji i aliansów strategicznych przedsiębiorstw,
• globalizacja jako forma kooperacji.
Pierwszy typ przypada na lata 50 i 60 i wiąże się z naturalnym kierunkiem ewolucji
wielu przedsiębiorstw w wielonarodowe przedsiębiorstwa. Przekształcenie
w przedsiębiorstwa międzynarodowe polegało na tworzeniu filii zagranicznych lub
oddziałów funkcjonujących w oparciu o miejscową siłę roboczą i zasoby surowcowe
oraz sprzedających swoje produkty na miejscowych rynkach.
Globalizacja gospodarki
Kolejny etap ewolucji, który przypada na lata 70 i 80 polegał na wprowadzeniu form
globalnej koordynacji w odniesieniu do niektórych funkcji krajowych filii
przedsiębiorstwa. Globalny charakter tej koordynacji wynikał z uwzględnienia
światowych trendów i uwarunkowań w danej dziedzinie oraz podporządkowania jej
strategicznym celom ekspansji na rynki światowe.
Współczesnymi granicami organizacji stają się technologie, a nie struktury
i biurokratyczne procedury. Mamy więc do czynienia z procesem przekształcenia
wielkich przedsiębiorstw, koncentrujących u siebie wszystkie potrzebne i procesy
produkcyjne i usługowe w zbiory tymczasowych, niewielkich i maksymalnie elastycznych
zespołów wchodzących w rozmaite układy kooperacyjne w światowym otoczeniu.
Powoduje to zacieranie się granic między przedsiębiorstwami, których rozmaite części
i zasoby uczestniczą w realizacji wspólnych przedsięwzięć o bardzo zróżnicowanym
czasie trwania.
Cechy współczesnej gospodarki światowej
Cechy gospodarki światowej jako systemu:
1) ma charakter dynamiczny (ulega ciągłym zmianom i przeobrażeniom),
2) ma charakter historyczny (powstała na pewnym etapie rozwoju,
3) ma charakter niejednorodny,
4) ma charakter zróżnicowany,
5) gospodarka światowa dąży do wzrostu.
Państwo
Wzrasta i rozszerza się wpływ rynku, szczególnie
kapitałowego. Globalizacja upodabnia i osłabia
wpływ administracji państwowych w różnych
krajach kapitalistycznych. Maleje wpływ instytucji i
programów rządowych kreujących politykę
gospodarczą państwa.
Cechy współczesnej gospodarki światowej
Produkt
W trzech wielkich regionach ekonomicznych obserwuje się podobieństwo zachowań
klientów, zatem standaryzacje produktów. Ryzyko wejścia w proces globalizacji maleje,
gdy firma koncentruje się na wybranej grupie produktów.
Rynki
Rynek, mający coraz większy wpływ na
funkcjonowanie państwa, jest coraz bardziej
nieprzewidywalny. Te warunki zewnętrzne zmuszają
urzędników państwowych i menadżerów do
podejmowania ryzykownych decyzji. By uchwycić
różnorodne i zmieniające się otoczenie politycy i
menadżerowie posługują się instrumentami myślenia i
planowania strategicznego.
Cechy współczesnej gospodarki światowej
Rolnictwo
Tradycyjny model rolnictwa, gdzie lokalny, niezależny rolnik, sprzedaje swoje produkty
bezpośrednio konsumentowi, dla korporacji oznacza duże pieniądze, bezproduktywnie
leżące na „ulicy” – rynek, który można przejąć.
Olbrzymie farmy, duża skala produkcji,
przemysłowe technologie hodowli,
intensywne wykorzystanie chemii,
transport po całym kontynencie,
pozwalają wyeliminować tradycyjnych
rolników.
Cechy współczesnej gospodarki światowej
Polityka
Wyraża się w dążeniu do politycznego ujednolicenia świata i integracji poszczególnych
społeczności narodowych oraz gospodarek narodowych w jeden globalny system
polityczny i ekonomiczny, a także próbach zastępowania władzy publicznej przez firmy
globalne w kierowaniu gospodarką narodową i kontrolowaniu jej.
Autostrady
Autostrady buduje się zwykle z pieniędzy
podatników, pod pretekstem wzmacniania
rozwoju, służącemu całemu społeczeństwu.
W rzeczywistości służą one dużym
korporacjom do przejmowania rynków.
Procesy gospodarki globalnej
Z globalizacją związane są cztery ogólnoświatowe procesy, które symulują integrację
gospodarek narodowych, a zarazem są jej następstwem:
- mobilność czynników produkcji, a zwłaszcza kapitału, kwalifikowanych kadr oraz
innowacji,
- równoczesność, polegająca na niemal jednoczesnym pojawianiu się w wielu, nawet
bardzo odległych miejscach globu ziemskiego, produktów, usług, innowacji oraz
informacji. W tym samym czasie czyta się w gazetach o tych samych wydarzeniach,
ogląda się te same filmy, słucha tej samej muzyki, ma identyczne smutki, radości, lęki
i nadzieje.
Procesy gospodarki globalnej
- równoległości, sprawiające, że dzięki rosnącej liczbie technologicznych możliwości
innowacje mogą omijać istniejące struktury i przyczyniać się do rozwoju zupełnie
nowych, niezależnych form działalności gospodarczej w nowych miejscach i w nowych
strukturach,
- pluralizmu, przejawiającego się w
powstawaniu oraz istnieniu różnych
ośrodków produkcji, dyspozycji i
tworzenia innowacji.
Zalety globalizacji
Globalizacja zmniejszyła poczucie izolacji istniejące w wielu krajach rozwijających się i
zapewniła licznym ich mieszkańcom dostęp do wiedzy nieosiągalny przed stuleciami
nawet w najbogatszych krajach.
Wejście nowych firm zagranicznych może być niekorzystne dla przedsiębiorstw
państwowych, lecz firmy te przyczyniają się do wprowadzenia nowych technologii,
otwierania dostępu do nowych rynków i powstania nowych gałęzi gospodarki.
Pomoc zagraniczna – aspekt zglobalizowanego świata – mimo wad przynosi milionom
ludzi dobroczynne skutki np. programy edukacyjne doprowadziły do likwidacji
analfabetyzmu na obszarach wiejskich.
Zalety globalizacji
Międzynarodowa pomoc humanitarna jest formą wspólnego działania. Główną misją
Banku Światowego jest umożliwienie krajom rozwoju przyczynienie się do tego, by
„stanęły na własnych nogach”.
Globalizacja, dzięki zwiększeniu wzajemnych
zależności między ludźmi na świecie,
wzmocniła potrzebę wspólnych działań o
zasięgu globalnym i znaczenie globalnych dóbr
publicznych.
Spadek kosztów transportu i telekomunikacji
oraz obniżanie barier ograniczających przepływ
dóbr, usług i kapitału.
Wady globalizacji
W wyniku powiększającej się przepaści między posiadającymi a nieposiadającymi coraz
większa liczba osób w Trzecim Świecie żyje w skrajnej nędzy.
W Afryce ogromne aspiracje, jakie ludzie mieli po wyzwoleniu się spod panowania
kolonialnego, w dużej mierze się nie ziściły. Kontynent pogrążył się w nędzy, duży
wskaźnik zachorowalności na AIDS.
Kraje Zachodu nakłoniły biedne kraje do zniesienia barier handlowych, ale własne
bariery utrzymały na nie zmienionym poziomie, uniemożliwiając krajom rozwijającym
się potrzebnych dochodów z eksportu.
Pozostają nadal poważne bariery dla swobodnego przepływu siły roboczej.
Konkluzja
Globalizacja sama w sobie nie jest ani czymś dobrym, ani czymś złym. Przynosi korzyści
mimo wielkich kryzysów.
W wielu przypadkach interesy i walory komercyjne wyparły troskę o środowisko
naturalne, demokrację, prawa człowieka i sprawiedliwość społeczną.
Nie mamy rządu światowego, który by odpowiadał
przed ludźmi z każdego kraju i nadzorował proces
globalizacji w sposób porównywalny ze sposobem,
w jaki rządy poszczególnych krajów kierują
procesem nacjonalizacji.
Mamy system, w którym kilka instytucji – Bank
Światowy, MFW i WTO, a także – ministrowie
finansów, gospodarki i handlu – zdominowało
scenę.
Literatura
1. Budnikowski A., Kawecka-Wyrzykowska E.: Międzynarodowe stosunki
gospodarcze. Warszawa 1997,
2. Herbut R., Antoszewski A.: Leksykon politologii. Wrocław 1999,
3. Kamecki Z.: Uwagi na temat pojęcia integracji gospodarczej. Instytut Zachodni,
Poznań 1973,
4. Komosa A.: Szkolny słownik ekonomiczny. Ekonomik 2002,
5. Biernacka M., Korba J., Smutek Z.: Podstawy przedsiębiorczości. Podręcznik do
liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Wyd. II. Operon,
Gdynia 2009,
6. Gregorczyk S., Romanowska M., Sopińska A., Wachowiak P.: Przedsiębiorczość
bez tajemnic. Podręcznik do nauczania podstaw przedsiębiorczości dla liceum
i technikum. WSiP 2009,
7. Adelson I.: Formy prawno – organizacyjne przedsiębiorstwa a strategia jego
rozwoju. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2000,
8. Stiglitz J.E., Globalizacja. PWN, Warszawa 2007.
Download