zarządzanie finansami państwa i samorządu terytorialnego

advertisement
WYDZIAŁ
FINANSÓW I PRAWA
KIERUNEK
ZARZĄDZANIE
FINANSAMI PAŃSTWA
I SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO
Nowy kierunek studiów II stopnia
na Wydziale Finansów i Prawa!
PROGRAM KIERUNKU:
Absolwenci kierunku zdobędą wiedzę z zakresu podstaw funkcjonowania oraz roli współczesnego państwa, metod zarządzania finansami w ujęciu ewolucyjnym i przy uwzględnieniu
światowego dorobku finansów publicznych. W związku ze
szczególną rolą sektora publicznego w systemie gospodarczym i społecznym, znacząca uwaga poświęcona jest kompetencjom absolwentów w działalności zawodowej. Znajduje to
wyraz w programie studiów, zwłaszcza w tych przedmiotach,
które zorientowane są na przekazywanie praktycznej wiedzy (np. zarządzanie organizacjami publicznymi, zarządzanie
projektami, nowe zarządzanie w sektorze publicznym, zarządzanie finansami samorządowymi, kontrola zarządcza i audyt
w sektorze publicznym).W procesie kształcenia nacisk położony zostanie na umiejętność pracy w zespołach ludzkich oraz
umiejętność komunikacji z otoczeniem. W ramach umiejętności absolwenta eksponowane będą także etyczne i psychologiczne aspekty wykonywanej pracy w sektorze publicznym.
PROFIL ABSOLWENTA:
Specjalista posiadający umiejętności konieczne przy podejmowaniu decyzji z zakresu gromadzenia, alokacji i monitorowania
finansowych środków publicznych.
Absolwenci znajdą zatrudnienie w jednostkach administracji
rządowej i samorządowej na wszystkich szczeblach, przedsiębiorstwach użyteczności publicznej, jednostkach systemu
ubezpieczeń społecznych, jednostkach sektora zdrowia, jednostkach będących dysponentami funduszy publicznych (np.
NFOŚiGW, Funduszu Pracy).
Wiedza z zakresu podstawowych metod zarządzania finansami, wzbogacona o wiedzę z zakresu prawa podatkowego, prawa zamówień publicznych oraz pomocy publicznej stwarzają
realne szanse zatrudnienia absolwentów tego kierunku w podmiotach gospodarczych sektora prywatnego.
ZASADY REKRUTACJI:
Preferencje mają studenci Wydziału Finansów i Prawa, absolwenci kierunku „Finanse i Rachunkowość” (50% miejsc, decyduje średnia uzyskana w trakcie studiów I stopnia). Pozostałe
miejsca na studiach stacjonarnych będą obsadzone w postępowaniu kwalifikacyjnym na podstawie egzaminu pisemnego
z ekonomii lub finansów.
KONTAKT
Sekretariat Katedry Finansów,
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków, pawilon Finansów, pok 707
tel: (0-12) 293-53-69
e-mail: [email protected] oraz
[email protected]
Opiekun kierunku:
dr Anna Moździerz: [email protected]
dr Katarzyna Owsiak: [email protected]
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards