Prezentacja - Międzynarodowe Stosunki Polityczne

advertisement
MIĘDZYNARODOWE
STOSUNKI POLITYCZNE
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Wydział Ekonomii i Stosunków
Międzynarodowych
Kierunek: Stosunki Międzynarodowe
Specjalność: Międzynarodowe stosunki
polityczne
Jednostka prowadząca: Katedra Nauk
Politycznych
Międzynarodowe
stosunki polityczne
Studia zajmujące się przebiegiem
procesów rozwojowych i globalizacyjnych
na świecie na przełomie XX i XXI wieku,
znajdujących odzwierciedlenie m.in. w
dynamicznych przemianach politycznych i
gospodarczych sceny międzynarodowej.
Przykładowe przedmioty:
 Polska w stosunkach międzynarodowych
 Problemy współczesnej dyplomacji
 Zarządzanie międzynarodowe
 Terroryzm międzynarodowy
 Ekonomiczna rola państwa w gospodarce
rynkowej
 Administracja instytucji
ponadnarodowych
 Problemy współczesnej dyplomacji
 Marketing polityczny
Wybrani prowadzący:
Prof. dr hab. Jerzy Kornaś
Prof. UEK dr hab. Robert Jakimowicz
Prof. dr hab. Janusz Teczke
Prof. UEK dr hab. Edward Molendowski
Dr hab. Joanna Dzwończyk
Dr Stanisław Mazur
Dr Agnieszka Latosińska
Dr Rafał Lisiakiewicz
Mgr Łukasz Danel
Kwalifikacje absolwenta specjalności
Międzynarodowe stosunki polityczne
Naszym celem jest wykształcenie
specjalistów w zakresie stosunków
międzynarodowych potrafiących nawiązywać
kontakty o charakterze politycznym,
ekonomicznym i kulturalnym z naszymi
partnerami.
Perspektywy zatrudnienia po studiach


Organy administracji centralnej oraz lokalnej
Instytucje publiczne zajmujące się relacjami
międzynarodowymi

Organizacje międzynarodowe i pozarządowe



Stowarzyszenia, ośrodki kultury
Fundacje krajowe i zagraniczne
Przedsiębiorstwa rozwijające współpracę
międzynarodową
Biura handlu zagranicznego


Placówki dyplomatyczne i konsularne

Środki masowego przekazu
Koła Naukowe afiliowane przy
Katedrze Nauk Politycznych:
Politologiczne Koło Naukowe
„Homo Politicus”
(opiekun naukowy:
prof. dr hab. Jerzy Kornaś)
Azjatyckie Koło Naukowe
(opiekun naukowy:
prof. UEK dr hab. Robert
Jakimowicz)
Spotkania ze Wschodem:
Cykliczne spotkania z
przedstawicielami biznesu, dyplomacji,
kultury i polityki
Forma: wykłady, seminaria, dyskusje,
wystawy
Cel: przybliżenie studentom oraz
osobom spoza uczelni praktycznej
strony zagadnień związanych z szeroko
rozumianym Wschodem
Międzynarodowe
stosunki polityczne
GRATULUJEMY DOBREGO
WYBORU!!!
Dziękujemy za uwagę!

Download