Kodeksu - Celstan

advertisement
KODEKS ETYKI Przedsiębiorstwa Celstan
A. PREAMBUŁA
Misją Przedsiębiorstwa Celstan jest projektowanie i wytwarzanie najwyższej jakości
wyrobów pamiątkowych, w tym w szczególności na potrzeby wojskowości,
samorządności, społeczności lokalnych i organizacji społecznych a także na rzecz
sektora korporacyjnego. Nasze produkty najczęściej wiele znaczą dla osób nimi
obdarowanych, budują pozytywną motywację i stanowią docenienie osobistego
wkładu poszczególnych osób do różnych aspektów rozwoju. Chcemy aby nasze
produkty upamiętniały najważniejsze wydarzenia w życiu ludzi a w szczególności ich
osiągnięcia i zaangażowanie na rzecz swoich środowisk. Naszymi działaniami
chcemy się włączyć w te momenty życia, które ludzie długo pamiętają. Chcemy
swoim działaniem, projektami i produkcją umożliwić docenienie i zmotywowanie tych,
którzy na to szczególnie zasługują.
B. STOSUNKI Z KLIENTAMI
1. Przedsiębiorstwo dostarcza produkty i usługi o oznaczonej wartości, dobrej
jakości, solidnie wykonane i bezpieczne w użytkowaniu.
2. Przedsiębiorstwo oferuje produkty zgodnie z narodowymi i międzynarodowymi
standardami, certyfikatami i zezwoleniami. A ponadto:
 Nie podaje niepełnych informacji oraz wprowadzających w błąd opisów
dotyczących oferowanych usług i sposobów działania ,
 Nie oferuje świadomie produktów, które mogą szkodzić klientom i które mogą
narazić ich reputację
 Oferty przygotowane przez przedsiębiorstwo muszą być sformułowane tak,
żeby nie nadużywać zaufania odbiorców ani nie wykorzystywać ich
potencjalnego braku wiedzy czy doświadczenia.
3.Firma unika praktyk, zmierzających do zwiększenia sprzedaży przez jakiekolwiek
przedsięwzięcia marketingowe niezgodne z prawem.
4.Firma utrzymuje w tajemnicy informacje uzyskane od klienta.
5. Na życzenie klienta, pracownik Celstanu przekaże mu informacje w zakresie
wyboru konkretnego rozwiązania, podając jednocześnie wskazania: cenowe,
jakościowe, techniczne, serwisowe, środowiskowe, eksploatacyjne, związane z
upowszechnieniem, funkcjonalne lub inne.
6. Na życzenie klienta pracownik Celstanu przekaże klientowi informacje o
kierunkach zainteresowania innych grup klientów, którzy okazywali taką samą lub
podobną potrzebę.
7. Pracownik Celstanu okazuje szacunek i uwagę każdemu klientowi i oczekuje tego
samego od klientów.
8. Pracownik Celstanu dba o klimat i środowisko naturalne. W związku z tym
przekaże klientowi, na jego życzenie, informacje o produktach szczególnie
przyjaznych środowiskowo.
1
9. W przypadku, kiedy pojawia się problem, którego nie reguluje niniejszy kodeks,
pracownik Celstanu kieruje się zasadami uczciwości i zdrowego rozsądku oraz
wymogami prawa.
C. STOSUNKI Z KONTRAHENTAMI
1. Dostawa towaru powinna być zapewniona w uzgodnionym terminie.
2. Dla Celstanu ważnym elementem w relacjach z kontrahentami jest kultura
płatnicza
3. Informacje dotyczące stosunków pomiędzy firmą a kontrahentami powinny być
traktowane jako poufne.
4. Dla zapewnienia pełnej satysfakcji klientów przedsiębiorstwo będzie zapewniać
wysoki standard usług serwisowych.
D. ŚRODOWISKO NATURALNE
1. Przedsiębiorstwo w swojej działalności sprzedażowej będzie kierowało się
wysokim stopniem odpowiedzialności za środowisko naturalne.
2. Firma będzie dbać o ochronę środowiska, a zasoby naturalne użytkować w sposób
odpowiedzialny.
C. STOSUNKI Z PRACOWNIKAMI
1. Stosunki z pracownikami będą oparte na szacunku dla ich godności osobistej i
poszanowaniu czasu wolego.
2. Pracownicy okazują szacunek wszystkim członkom kierownictwa firmy
3. Rekrutacja pracowników jest prowadzona zgodnie z zasadami równych szans i
obowiązującym prawem
4. Firma zapewnia rzetelną ocenę pracy wszystkich pracowników
5. Firma będzie przyjmować i awansować pracowników biorąc pod uwagę
kwalifikacje wymagane na danym stanowisku.
6. Firma dąży do zapewnienia stabilnych miejsc pracy oraz rzetelnie informuje
pracowników o perspektywach zatrudnienia.
7. Firma zapewnia czyste, zdrowe i bezpieczne środowisko pracy zgodnie z
wymaganymi standardami.
8. Z myślą o docenieniu wysiłków poszczególnych osób mających wkład w sukces
firmy, przedsiębiorstwo stosuje reguły uczciwej i właściwej polityki
wynagradzania.
9. Reguły systemu wynagradzania są tak skonstruowane, aby uwzględnić wkład
indywidualny poszczególnych osób
10. Firma będzie pomagała pracownikom wszystkich szczebli w poszerzaniu
umiejętności oraz będzie wspierała ich karierę w ramach firmy.
11. Firma uznaje swoje obowiązki wobec pracowników z długoletnim stażem.
D. STOSUNKI Z PODWYKONAWCAMI I DOSTAWCAMI
2
1. Stosunki pomiędzy firmą i podwykonawcami są oparte na wzajemnym zaufaniu.
2. Zapłata za wykonaną usługę lub dostarczony towar będzie uiszczona w terminie i
zgodnie z zawartą umową.
3. Celstan sam deklaruje zachowanie najwyższej jakości produkcji i tego samego
oczekuje od swoich podwykonawców i dostawców
E. RELACJE Z KONKURENCJĄ
1. Firma współzawodniczy z konkurentami aktywnie, lecz uczciwie.
2. Firma nie będzie niszczyć reputacji konkurencji ani bezpośrednio, ani poprzez
insynuacje.
3. W kontaktach z konkurencją, pracownicy unikają dyskutowania o poufnych
informacjach dotyczących firmy.
4. Firma nie będzie próbowała pozyskać informacji dotyczących konkurencji
środkami nielegalnymi.
F. RELACJE Z WŁADZAMI I LOKALNYMI SPOŁECZNOŚCIAMI
1. Firma dołoży wszelkich starań, aby być wrażliwym społecznie podmiotem
gospodarczym, będzie służyć społeczności poprzez działalność korzystną dla
firmy i społeczności, oraz zapewnianie korzystnych możliwości zatrudnienia i
dobrych warunków pracy.
2. Przedsiębiorstwo bierze pod uwagę interesy całego otoczenia, starając się
uwzględnić zarówno interes krajowy, jak i lokalny.
3. Firma będzie wspierać w miarę możliwości społeczność, w której działa.
4. Firma będzie uczciwie informować o swojej polityce, osiągnięciach i
perspektywach rozwoju oraz możliwym wpływie na lokalną społeczność
5. Firma nie będzie świadomie łamać prawa podatkowego.
G. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Firma przestrzega zasad ubiegania się o zamówienia publiczne, a w szczególności:
1. Nie wpływa na osoby podejmujące decyzję poprzez wręczanie im prezentów,
obiecywanie korzyści oraz dawanie gratyfikacji finansowych.
2. Poda w swojej ofercie takie warunki merytoryczne, które rzeczywiście będzie w
stanie spełnić.
3. Ustali realne terminy i poda cenę, która pokryje jej koszty oraz zapewni
odpowiednią planowaną marżę zysku.
4. Rzetelnie przedstawi w swojej ofercie osiągnięcia i doświadczenia.
5. Nie będzie stosowała metod dyskredytujących konkurentów.
3
H. WDRAŻANIE KODEKSU
1. Ścisłe stosowanie się do klauzul kodeksu będzie warunkiem zatrudnienia w
firmie.
2. Celem firmy powinno być stworzenie korzystnego klimatu pracy i szans dla
pracowników oraz szczere wyjaśnianie wszelkich kwestii dotyczących zachowań i
decyzji uważanych za nieetyczne.
3. Wdrażanie Kodeksu powinno być połączone z monitorowaniem.
4. Ścisłe stosowanie kodeksu powinno być efektem edukacji pracowników,
w zakresie przyjętych zasad.
5. Firma powinna monitorować zgodność podejmowanych decyzji i metod działania
z przyjętymi w Kodeksie zasadami.
4
Download