Migracje zarobkowe Polaków po integracji z Unią Europejską

advertisement
1. Migracje zarobkowe Polaków po integracji z Unią Europejską.
2. Migracje polityczne we współczesnej Europie.
3. Wpływ globalizacji na stosunki wielokulturowe.
4. Polska polityka integracyjna po akcesji do Unii Europejskiej.
5. Społeczne postawy młodzieży wobec przemian globalizacyjnych.
6. Islamski fundamentalizm religijny.
7. Społeczeństwo obywatelskie w Polsce i w wybranych krajach europejskich
(stan aktualny, zagrożenia, perspektywy).
8. Społeczeństwo obywatelskie w Unii Europejskiej.
9. Polska polityka zagraniczna – na przykładzie relacji polsko-francuskich
(polsko-niemieckich, itp.) w latach…
10. Europejska scena polityczna na przykładzie frakcji euro parlamentu.
11. Współczesne stosunki polsko-ukraińskie – ich przemiany i rozwój w XXI w.
12. Stereotypy kulturowe i ich rola w kształtowaniu ideologii narodowych.
13. Problemy i dylematy polityki społecznej w Polsce.
14. Polsko-niemiecka wspólnota interesów w Zjednoczonej Europie.
15. Mniejszości narodowe współczesnej Europy
16. Suwerenność współczesnych państw a integracja europejska.
17. Obrona i bezpieczeństwo Europy w koncepcjach Unii Europejskiej.
18. Zjednoczenie
Niemiec
i
jego
następstwa
dla
współczesnego
ładu
międzynarodowego.
19. Polityka zagraniczna Ukrainy po pomarańczowej rewolucji.
20. Wybrane
aspekty
polityki
zagranicznej
Stanów
Zjednoczonych
na
przykładzie…
21. NATO w polityce bezpieczeństwa lat… Wybrane aspekty.
22. Wpływ globalizacji na kraje Trzeciego Świata.
23. Konflikt izraelsko-palestyński. Perspektywy zakończenia.
24. Stosunki gospodarcze i polityczne UE i USA.
25. Wpływ religii na współczesny system bezpieczeństwa międzynarodowego.
26. Wybrane zagadnienia debaty politycznej nad przyszłością Unii Europejskiej.
27. Polityka bezpieczeństwa zewnętrznego RP w ramach NATO.
28. Stosunki Unii Europejskiej z Federacją Rosyjską (Białorusią) w latach…
29. Interwencja wojskowa NATO w Afganistanie – cele, realizacja, konsekwencje.
30. Międzynarodowa współpraca wojskowa w Afganistanie.
31. Polska prezydencja Unii Europejskiej – wymiar międzynarodowy.
32. Kształtowanie się obecnej pozycji międzynarodowej Białorusi.
33. Izrael w polityce zagranicznej USA po drugiej wojnie światowej.
34. Aktualne stosunki polityczne polsko – (rosyjskie, ukraińskie…)
35. Relacje polsko-amerykańskie w aspekcie wojny w Iraku.
36. Perspektywy rozwoju sytuacji politycznej, społecznej i gospodarczej na
Białorusi.
37. Unia Europejska – pomiędzy unią ojczyzn czy ojczyzną narodów.
38. Aspekty polityczno-prawne obywatelstwa Unii Europejskiej.
39. Polska polityka zagraniczna rządu (PiS/LPR/Samoobrony lub PO) w
odniesieniu do wspólnej.
40. Aspekty polityki zagranicznej i bezpieczeństwa UE.
41. Ograniczenia suwerenności państw w procesach integracyjnych i systemach
bezpieczeństwa.
42. Pół wieku integracji europejskiej. Wspólnota gospodarcza, polityczna i
kulturowa.
43. Unia Europejska – unia wolności i solidarności.
44. Rola i miejsce Komisji Europejskiej w systemie instytucjonalnym Unii
Europejskiej
45. Konflikt na Bliskim Wschodzie jako źródło terroryzmu międzynarodowego.
46. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009.
47. Polityka Unii Europejskiej w walce z terroryzmem.
48. Pogłębianie się współzależności państw na przykładzie Rosji, Ukrainy i
Białorusi.
49. Współczesne konflikty międzynarodowe – tendencje i zagrożenia.
50. Integracja europejska – sukcesy i porażki.
51. Współpraca gospodarcza i polityczna Polski z Niemcami (Francją, Wielką
Brytanią...)
52. Współpraca gospodarcza Polski z wybranymi krajami na świecie
53. Polska w procesie integracji międzynarodowej
54. Polska polityka zagraniczna wobec… na podstawie wystąpień głównych
polskich polityków, w latach…
55. Polityka międzynarodowa w strategii głównych partii politycznych w Polsce w
latach…
56. Publicystyka (tygodnika „Polityka”, tygodnika „Newsweek”, tygodnika
„Wprost”) w odniesieniu do stosunków polsko-… w latach…
57. Stosunki polsko-rosyjskie w latach…
58. Terroryzm islamski w Europie po 11 września 2001 r.
59. Federacja Rosyjska w okresie rządów Władimira Putina.
60. Stosunki rosyjsko-litewskie po rozpadzie ZSRR.
61. Wielka Brytania w okresie rządów Tony’ego Blaira.
62. Obwód Kaliningradzki w stosunkach międzynarodowych.
63. Problem Krymu w stosunkach rosyjsko-ukraińskich.
64. Zmiana i kontynuacja w polskiej polityce zagranicznej po 2005 r.
65. Problem broni atomowej w świecie w XXI wieku
66. Polityka Federacji Rosyjskiej wobec idei ustanowienia w Polsce i Czechach
„tarczy antyrakietowej.
67. Polska polityka zagraniczna w latach 2007-2010.
68. Relacje USA-Iran po rewolucji islamskiej w 1979 r.
69. Północnokoreański
program
atomowy
i
jego
wpływ
na
globalne
bezpieczeństwo
70. Problem piractwa w stosunkach międzynarodowych na początku XXI wiek
71. Problem Tybetu w stosunkach międzynarodowych.
72. Tajwan w stosunkach międzynarodowych.
73. Republika Południowej Afryki po upadku apartheidu.
74. System antyterrorystyczny Unii Europejskiej.
75. Myśl polityczna i polityka zagraniczna frankistowskiej Hiszpanii.
76. Stosunki polsko-czechosłowackie w okresie 1918-1945.
77. Stosunki polsko-niemieckie po II wojnie światowej.
78. Terroryzm w Europie po drugiej wojnie światowej.
79. Idee integracyjne Europy Konrada Adenaura.
80. Polityka zagraniczna polskich rządów na uchodźstwie 1945-1989.
81. Polityka zagraniczna Winstona Churchilla.
82. Polityka zagraniczna USA w okresie prezydentury Ronalda Regana.
83. Polska wobec zjednoczenia Niemiec po 1989 r.
84. Pierestrojka i polityka zagraniczna Michaiła Gorbaczowa.
85. Misje pokojowe i stabilizacyjne ONZ na przykładzie…
86. Handel bronią a bezpieczeństwo międzynarodowe.
87. Miejsce i rola Światowej Organizacji Handlu w procesie liberalizacji handlu.
88. Polityka Banku Światowego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego
wobec krajów rozwijających się.
89. Migracje we współczesnym świecie.
90. Europejskie mini państwa – ich status i rola we współczesnych stosunkach
międzynarodowych
91. Tożsamość narodowa i plany niepodległościowe Katalończyków.
92. Problem Basków w polityce Hiszpanii i Unii Europejskiej.
93. Konflikt interesów między stałymi członkami Rady Bezpieczeństwa
Organizacji Narodów Zjednoczonych na przykładzie wojny w Iraku
(Afganistanie).
94. Status neutralności w relacjach międzynarodowych w Europie XXI w.
95. Międzynarodowe misje pokojowe na terenie byłej Jugosławii.
96. Watykan wobec przemian w Europie Środkowo-wschodniej po rozpadzie
ZSRR.
97. Ewolucja funkcji państwa XX-XXI w. – od państwa opiekuńczego do państwa
nadzorującego.
98. Relacje państwo-kościół w krajach Unii Europejskiej.
99. Status mniejszości w państwach Unii Europejskiej. Model demokratyczny a
wielokulturowość.
100.
Europejskie tradycje demokratyczne i antydemokratyczne.
101.
Kryzys kubański a stosunki ZSRR-USA.
102.
Stosunki polityczno-militarne Unii Europejskiej z Rosją po 1991 r.
103.
Stosunki izraelsko-palestyńskie. Przyczyny, przebieg, skutki konfliktu.
104.
Reperkusje międzynarodowe konfliktu w byłej Jugosławii.
105.
Polityka międzynarodowa na obszarze Bałkanów na przełomie XX i
XXI w.
106.
Konflikt brytyjsko – argentyński o Falklandy.
107.
NATO w polityce bezpieczeństwa 1989-2000. Wybrane aspekty.
108.
Integracja Litwy, Łotwy i Estonii z UE. Skutki polityczne i społeczne.
109.
Liga Narodów a ONZ. Podobieństwa i różnice.
110.
Współpraca międzynarodowa Rzeszowa z miastami partnerskimi.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards