pojecie-prawa-pracy-omowienie

advertisement
1. Pojęcie prawa pracy
Prawo pracy jest to gałąź prawa prawnie obejmująca ogól norm prawnych regulujących stosunki
pracy oraz stosunki społeczne prawnie związane ze stosunkami pracy.
Dynamizm prawa pracy
Jedna z cech prawa pracy. Prawo pracy należy do gałęzi prawa, które podlegają procesowi
gwałtownego rozwoju, jest nową dziedziną prawa (początek XIX w.). Na początku XX w. formalne
wyodrębnienie pr. pracy z pr. cywilnego.
Konieczność dostosowania się pr. pracy do zmian społecznych i gospodarczych.
Poszerzenie zakresu podmiotowego i przedmiotowego.
Praca jako przedmiot regulacji prawnej.
- działalność ludzka,
- praca w znaczeniu czynnościowym, czyli jako pewien ciąg zdarzeń powtarzających się w czasie i
przestrzeni,
- praca w znaczeniu socjologicznym- wszystkie czynności stwarzające dla zbiorowości ludzkiej
jakieś wartości, mające wartości materialne i niematerialne,
- praca ta jest pracą podporządkowaną, jest świadczona na rzecz innego podmiotu i pod
kierownictwem tego podmiotu:
* praca musi być świadczona osobiście,
* praca zespołowa-, co najmniej 2 osoby,
* dobrowolność pracy - osoba wykonująca pracę wstępuje w stosunek pracy dobrowolnie, tzw.
Podporządkowanie dobrowolne. Umowa określa zakres podporządkowania.
Prawo pracy jako gałąź prawa.
Kryterium metody regulacji:
- cywilnoprawna (charakterystyczna dla prawa prywatnego),
- administracyjnoprawna (dla prawa publicznego).
Metody regulacji w prawie pracy.
- metoda cywilnoprawna- charakteryzuje się uznaniem prawnej równorzędności podmiotów danego
stosunku prawnego oraz brakiem bezpośredniego przymusu ze strony organów państwa. Rola
państwa ogranicza się do wydawania norm ukierunkowujących treść oświadczenia woli stron
stosunku prawnego oraz określających ramy i granice ich działania, samo działanie jednak, jak i
dochodzenie wykonania ustalonych zobowiązań, chociażby wynikały one z przepisów wydawanych
przez organy władzy lub administracji państwowej, pozostawione są inicjatywie i woli stron.
Metoda ta jest w prawie pracy metodą wiodącą. Została ona wykorzystana przede wszystkim w
regulacji prawnej stosunku pracy, jako zobowiązaniowym stosunku prawnym prawa pracy oraz
regulacji niektórych innych stosunków prawnych składających się na przedmiot tej gałęzi prawa.
- metoda administracyjnoprawna- oparta jest na zasadzie władztwa i podporządkowania,
charakteryzuje się nierównorzędnością uczestników stosunku prawnego i polega na bezpośredniej
ingerencji państwa w określone stosunki społeczne drogą bezwzględnie obowiązujących nakazów i
zakazów. Metoda władcza w prawie pracy przejawia się przede wszystkim w tym, że niektóre
obowiązki podmiotu zatrudniającego objęte stosunkiem pracy (np. wymiar czasu pracy, zakazy
zatrudniania kobiet i młodocianych przy pracach im zabronionych, zapewnienie warunków bhp) są
równocześnie obowiązkami wobec państwa, zapewniającego z urzędu kontrolę ich przestrzegania, a
także w wyposażeniu organów kontrolnych w kompetencje władcze oraz prawo stosowania sankcji
karno-admin. Jest ona stosowana w celu wzmocnienia ochrony pracownika, a zwłaszcza tych
wartości, które uznane zostały za szczególnie doniosłe społ.
Prawo pracy jako gałąź prawa - omówienie
System prawa
definicja prawa podatkowego - omówienie
Struktura prawa
Metody regulacji w prawie pracy - omówienie
Prawo cywilne a pokrewne gałęzie
Reklama































Prawa autorskie
Reklama
Kontakt
Download