Zał 14 - Zakres szkoleń i harmonogramy

advertisement
Załącznik nr 14 do Umowy na przeprowadzenie Szkolenia dofinansowanego z funduszy EFS
w ramach projektu
Zakres tematyczny szkolenia „ AKADEMIA OZE”:
Dzień I i II
Wprowadzenie do odnawialnych źródeł energii:
1. Co to jest energia
2. Przepisy prawne dot. energii odnawialnej
3. Zasady BHP
4. Stanowiska dozoru i eksploatacji urządzeń cieplnych i elektrycznych
5. Instytucje (NFOŚiGW, WFOŚi GW)
6. Podsumowanie
Dzień III
Klimat na Ziemi
1. Co to jest klimat i pogoda
2. Zmiany klimatyczne w Polsce i na świecie
3. Efekt cieplarniany
4. Ograniczenia w emisji gazów cieplarnianych
5. Normy prawne w energetyce
6. Handel uprawnieniami
7. Podsumowanie
Dzień IV
Kolektory słoneczne
1. Omówienie zagadnień dot. energii słonecznej
2. Różnice między kolektorami płaskimi i próżniowymi
Projekt „Akademia OZE” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
POKL.08.01.01-06-476/12
3. Budowa zestawu solarnego
4. Omówienie programów wspomagających
5. Podsumowanie
Dzień V
Kolektory słoneczne Cd.
1. Dobór instalacji solarnej
2. Film instruktażowy
3. Rynek kolektorów słonecznych w Polsce
4. Podsumowanie
Dzień VI
Fotowoltaika
1. Promieniowanie i nasłonecznienie w Polsce i Europie
2. Energia ze źródeł fotowoltaicznych w Polsce i Europie
3. Omówienie budowy i zasad działania źródeł fotowoltaicznych
4. Prawdy i mity dot. fotowoltaiki
5. Podsumowanie
Dzień VII
Pompy ciepła i geotermia
1. Omówienie rodzajów pomp ciepła
2. Działanie oraz opis rekuperatorów
3. Systemy montażu
4. Geotermia – skąd ciepło w ziemi
5. Występowanie i zastosowanie
6. Podsumowanie
Dzień VIII
Energia wiatru i wody
1. Elektrownie wiatrowe – budowa i działanie
Projekt „Akademia OZE” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
POKL.08.01.01-06-476/12
2. Występowanie w Polsce i Europie
3. Elektrownie wodne – budowa i działanie
4. Występowanie w Polsce i Europie
5. Film o elektrowniach wiatrowych
6. Podsumowanie
Dzień IX
Biomasa, Biogaz, Biopaliwa
1. Co to jest biomasa, biogaz, biopaliwa
2. Zasada działania spalarni biomasy
3. Zastosowanie i czynnik ekonomiczny
4. Podsumowanie
Dzień X
Dofinansowania odnawialnych źródeł energii
1. Dofinansowanie dla osób fizycznych
2. Dofinansowanie dla osób prawnych
3. Omówienie wniosków
4. Podsumowanie
Dzień XI i XII – zajęcia praktyczne wyjazdowe – wizyta studyjna w województwie śląskim u
Partnera Projektu.
Projekt „Akademia OZE” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
POKL.08.01.01-06-476/12
Download