Cel: podnoszenie świadomości obywateli o obowiązującym prawie

advertisement
Cel: podnoszenie świadomości obywateli o obowiązującym prawie, nauka o podstawach
funkcjonowania państwa, krzewienie demokratycznych wartości, podkreślenie roli społeczności
lokalnej, zwalczanie nierówności społecznych, pomoc prawna.
Forma: spotkania, warsztaty, szkolenia, cotygodniowe konsultacje z prawnikiem
Grupa docelowa:
1.
Uczniowie szkół podstawowych – warsztaty w szkole – podstawy wiedzy o państwie i
prawie.
2.
Uczniowie szkoły średniej – warsztaty (cykliczne) – wiedza o historii państwa i prawa,
zagadnienia wprowadzające do prawoznawstwa, prawo międzynarodowe publiczne (przede
wszystkim działanie organizacji międzynarodowych: NATO, ONZ, UE), podstawy prawa
cywilnego, administracyjnego.
3.
Mieszkańcy dzielnicy – propagowanie idei "małej ojczyzny", poznanie praw i obowiązków
obywatela, podstawy prawa cywilnego: zobowiązania, umowy, uprawnienia konsumenta, podstawy
prawa pracy.
Przykładowy plan warsztatów otwartych – dla mieszkańców dzielnicy:
1.
Czym jest partycypacja społeczna? Po co nam jednostki samorządu terytorialnego –
omówienie pojęcia decentralizacji władzy, wskazanie zalet (co możemy sami zrobić dla naszej
"małej ojczyzny"?).
2.
Decyzja Administracyjna. Zadania praktyczne.
Akt administracyjny a decyzja? W jakiej sprawie wydawane są decyzje administracyjne?
Omówienie tworzenia wniosku o wydanie decyzji administracyjnej. Jak napisać odwołanie od
decyzji administracyjnej i do jakiego organu administracji publicznej je skierować.
3.
Prawa człowieka zagwarantowane przez prawo międzynarodowe. Konstytucyjne wartości,
prawa i obowiązki obywatela. Jak o nie walczyć?
4.
Podstawy prawa cywilnego:

część ogólna prawa cywilnego: omówienie pojęć – osobowość prawna, zdolność prawna,
zdolność do czynności prawnej, rodzaje osób prawnych, przedawnienie, zasiedzenie.

zobowiązania: pojęcie zobowiązania, rodzaje, omówienie podstawowych umów: sprzedaży,
najmu, dzierżawy, leasingu, darowizny, pożyczki itd.

odsetki – rodzaje, omówienie zastosowania.

Spadkobranie – kiedy testament jest ważny? Instytucja zachowku.
1.
Prawo pracy – stosunek pracy, status pracownika a zleceniobiorcy.
2.
Ćwiczenia praktyczne: jak samodzielnie napisać prosty pozew?
3.
Czy należy się bać profesjonalnego prawnika?
Warsztaty dla młodzieży – możliwość przygotowania m. in. do egzaminu maturalnego,
podniesienie świadomości społecznej młodych ludzi:
1.
Powszechna historia ustrojów politycznych i prawa – doktryna a ideologia, najbardziej
popularne w dziejach ideologie, rodzaje państw (federacje, konfederacje, unitarne), rodzaje
konstytucji występujących na świecie, różnice między systemem prawa common law a
kontynentalnym, rodzaje systemów politycznych.
2.
Prawoznawstwo: obowiązywanie prawa, norma prawna a przepis prawny, zwyczaj w
prawie, prawo zwyczajowe a prawo pisane.
3.
Konstytucja RP: zasada demokratycznego państwa prawa, ustrój polityczny RP, działanie
najwyższych organów państwowych, podział na legislatywę, egzekutywę oraz judykaturę oraz ich
zadania.
4.
Prawo wyborcze w Polsce.
5.
Podstawy prawa cywilnego:
- pojęcia: zdolność prawna, zdolność do czynności prawnych, osobowość prawna, osoba prawna a
osoba fizyczna,
- zobowiązania, rodzaje zobowiązań, istota zobowiązań, podstawowe umowy, umowa sprzedaży,
najmu, pożyczki, spółka cywilna, a spółki prawa handlowego (osobowe i kapitałowe),
6.
KPC w pigułce, jak napisać prosty pozew.
7.
KK, KW oraz KPK - podstawy prawa karnego: czym jest wykroczenie a czym przestępstwo,
rodzaje kar, zasada trafnej reakcji karnej, przebieg postępowania karnego, zgłoszenie/nie zgłoszenie
popełnienia przestępstwa, śledztwo a dochodzenie.
8.
Prawo
międzynarodowe:
źródła
prawa
międzynarodowego,
podmioty
prawa
międzynarodowego, organizacje międzynarodowe (ONZ, NATO, EU)
9.
Prawo administracyjne - organy administracji publicznej – rodzaje, organy samorządu
terytorialnego – zadania, hierarchia, proces wydawania decyzji administracyjnej – w jakiej sprawie
występuje.
Download