Propozycje do testu z prawa cywilnego z umowami w administracji

advertisement
Zagadnienia do przedmiotu prawo cywilne z umowami w administracji rok 2013
1. Źródła prawa cywilnego. Zakres prawa cywilnego: prawo pracy, prawo rodzinne i inne
gałęzie prawa oraz ich wpływ na prawo cywilne. Zasady prawa cywilnego.
2. Prawo podmiotowe. Prawa bezwzględne i względne. Prawa akcesoryjne i związane. Prawa
majątkowe i niemajątkowe. Sposoby nabycia i utraty prawa podmiotowego: nabycie
pierwotne i pochodne (sukcesja).
3. Podmioty prawa cywilnego: osoby fizyczne i osoby prawne oraz ułomne osoby prawne.
Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych (brak, ograniczona zdolność do
czynności prawnych, pełna). Dobra osobiste i ich ochrona. Miejsce zamieszkania. Uznanie za
zmarłego i ubezwłasnowolnienie. Przedsiębiorca i kurator.
4. Przedmiot stosunku cywilnoprawnego. Podział na rzeczy ruchome i nieruchomości. Rzeczy
oznaczone co do gatunku i co do tożsamości. Części składowe i przynależności. Pożytki i ich
podział.
5. Czynności prawne i inne zdarzenia cywilnoprawne. Teoria i pojęcie oświadczenia woli
oraz wady oświadczenia woli (brak świadomości lub swobody, pozorność, błąd, podstęp,
groźba). Uchylenie się od skutków prawnych czynności dotkniętej wadą. Pojęcie i postacie
czynności prawnych: jednostronne, umowy i uchwały. Zgoda osoby trzeciej.
6. Treść czynności prawnej. Rodzaje czynności prawnych (swoboda kształtowania treści
czynności prawnej, elementy czynności prawnej). Formy czynności prawnej i skutki jej nie
zastosowania. Liczenie terminów i następowanie przedawnienia.
7. Zawarcie umowy. Założenia ogólne i pojęcie. Swoboda zawierania umów i jej
ograniczenia. Umowy adhezyjne i zastępcze oświadczenie woli. Zdarzenia sądowe i inne
zdarzenia cywilnoprawne. Sposoby zawierania umów (oferta, negocjacje przetarg i aukcja).
Milczenie oblata. Wadium i unieważnienie umowy.
8. Przedstawicielstwo i pełnomocnictwo (rodzaje pełnomocnictwa). Pojęcia i instytucje
zbliżone do pełnomocnictwa. Substytucja i wygaśnięcie pełnomocnictwa.
9. Wpływ wadliwości czynności prawnych na ich skuteczność. Postacie nieważności
czynności prawnych, bezkuteczność zawieszona i względna.
10. Problemy prawa rzeczowego. Katalog zamknięty praw rzeczowych. Pojęcie rzeczy i ich
podział. Własność i triada uprawnień oraz współwłasność. Nabycie i utrata własności.
Użytkowanie wieczyste. Ograniczone prawa rzeczowe (użytkowanie, służebność,
spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, zastaw, hipoteka).
11. Istota zobowiązań. Źródła stosunku zobowiązaniowego. Podmioty i przedmiot stosunku
zobowiązaniowego. Umowa, bezpodstawne wzbogacenie, czyny niedozwolone, prowadzenie
cudzych spraw bez zlecenia.
12. Wykonanie zobowiązań i skutki ich niewykonania. Odpowiedzialność i jej rodzaje (np.
solidarna lub za cudze czyny, deliktowa), opóźnienie i zwłoka dłużnika. Wina. Wygaśnięcie
zobowiązania.
13. Rola umów w administracji rządowej i samorządowej. Umowa cywilnoprawna. Rodzaje
umów. Umowa przedwstępna. Dodatkowe zastrzeżenia umowne. Zadatek i waloryzacja.
14. Zawieranie umów. Rodzaje umów: nazwane i nienazwane, odpłatne. Umowy przenoszące
prawo własności, o korzystanie z cudzych rzeczy i usług.
Download