Pojęcie prawa cywilnego

advertisement
Przedmiot prawa cywilnego
Kryteria wyodrębniania stosunków
cywilnoprawnych
Pojęcie prawa cywilnego sensu largo
Kodyfikacja prawa cywilnego
Źródła prawa cywilnego
Rodzaje norm prawnych w prawie
cywilnym

podział na prawo prywatne (cywilne)
i publiczne

kryterium podziału: metoda regulacji

prawo cywilne (prywatne): zasada
autonomii woli i równorzędności podmiotów

prawo podmiotowe – pewna korzystna
sytuacja prawna wyznaczona przez normy
prawne dla określonego podmiotu w celu
ochrony jego interesów

możliwość skorzystania przez uprawnionego z
przymusu państwowego w celu ochrony jego
praw

prawo publiczne: możliwość władczego
kształtowania przez jeden podmiot sytuacji
drugiej strony stosunku prawnego

nadzór nad przestrzeganiem norm prawa
publicznego

bezpośrednie stosowanie środków
przymusu państwowego w razie naruszenia
norm prawa publicznego

Główne działy prawa cywilnego
(prywatnego):
1) część ogólna
2) prawo zobowiązań
3) prawo rzeczowe
4) prawo spadkowe
5) prawo rodzinne i opiekuńcze
6) prawo własności intelektualnej
Źródła prawa cywilnego (prywatnego)
Art. 87 Konstytucji:
 Konstytucja
 ustawy
w tym ustawa z dnia 23.4.1964 r.
Kodeks cywilny
(t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn zm.)
 ratyfikowane umowy międzynarodowe
 rozporządzenia
 akty prawa miejscowego
Prawo unijne
zasada bezpośredniego stosowania
 zasada pierwszeństwa przed prawem
krajowym
 ujednolicenie, harmonizacja i regulacja
unijna funkcjonująca równolegle do prawa
krajowego


rola orzecznictwa sądowego

rola norm moralnych i norm
obyczajowych
Normy prawa cywilnego
wypowiedzi językowe określające
adresata, zakres zastosowania i zakres
normowania
 normotwórczy charakter czynności
prawnych
 pojęcie stosunku prawnego
 normy kompetencyjne
 rola sankcji ze strony państwa


normy imperatywne, dyspozytywne i
semiimperatywne

obowiązywanie i stosowanie norm w
czasie

reguły intertemporalne

reguły kolizyjne prawa prywatnego
międzynarodowego
Zasady prawa cywilnego
zasady nadrzędne hierarchicznie
 zasady o szczególnym znaczeniu w
systemie prawa cywilnego


klauzule generalne
znaczenie dobrej wiary
 art. 7 k.c. – domniemanie dobrej wiary

Download