regulamin konkursu prawa cywilnego - ELSA Toruń

advertisement
REGULAMIN KONKURSU PRAWA CYWILNEGO
§1
Konkurs Prawa Cywilnego, zwany dalej „konkursem”, organizowany jest
przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland Grupa
Lokalna ELSA Toruń, Katedrę Prawa Cywilnego i Rodzinnego oraz Zakład
Prawa Medycznego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika w Toruniu.
§2
1. W konkursie mogą brać udział tylko studenci III roku prawa studiujący
na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w
Toruniu.
2. W konkursie nie mogą brać udziału osoby, które wchodzą w skład
zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Toruń,
bądź są koordynatorami konkursu.
§3
1. Konkurs przebiega w dwóch etapach.
2. Etap pierwszy polega na rozwiązaniu testu jednokrotnego wyboru.
3. Etap drugi polega na udzieleniu odpowiedzi ustnej przed jury
konkursu.
4. Do drugiego etapu zostanie zakwalifikowanych do 8 osób z najwyższą
liczbą punktów uzyskaną w pierwszym etapie, przy czym każda z tych
osób musi uzyskać przynajmniej 60% ogólnej liczby punktów.
§4
1. Maksymalnie 30 osób, które uzyskają przynajmniej 60% ogólnej liczby
punktów w pierwszym etapie konkursu, ma prawo do otrzymania oceny
dostatecznej z egzaminu z prawa cywilnego.
2. W przypadku, gdy uczestnik zrezygnuje z prawa przysługującego mu
zgodnie z §4 ust. 1, przystępuje on w normalnym trybie do egzaminu z
prawa cywilnego.
3. Jeśli uczestnik, o którym mowa w §4 ust. 1 przystąpił do egzaminu z
prawa cywilnego w normalnym trybie i nie uzyskał pozytywnej oceny z
egzaminu, nie może domagać się zastosowania §4 ust. 1.
§5
Osoby, które zakwalifikują się i wezmą udział w drugim etapie konkursu,
mają możliwość zdobycia oceny wyższej niż ocena dostateczna z
egzaminu z prawa cywilnego.
§6
Wyboru zwycięzcy dokonuje jury konkursu po naradzie. Narada obejmuje
dyskusję
oraz głosowanie.
§7
Organizatorzy konkursu mają prawo do wykładni postanowień
regulaminu oraz rozstrzygania sporów powstałych przy jego stosowaniu.
Download