KARTA PRZEDMIOTU PRAWO GAP - wyciąg Файл - e

advertisement
Karta przedmiotu
Wydział
Ekonomi i i Stosunków
Międzynarodowych
Ki e r unek :G ospoda rk a i Adm i nis tr ac ja
Publiczna
I. Informacje podstawowe
Nazwa przedmiotu
Prawo
II. Wymagania wstępne
Lp. Opis
Brak
III. Cele przedmiotu
C1 Zaznajomienie studentów z podstawowymi wiadomościami z zakresu prawa.
C2 Zaznajomienie studentów z gałęziami prawa i ich podstawowymi instytucjami prawnymi, ze
szczególnym uwzględnieniem
instytucji prawa cywilnego.
C3 Wykształcenie umiejętności odnajdywania w systemie prawa właściwych przepisów prawnych
i dokonywania ich wykładni.
C4 Wykształcenie postawy poszanowania dla prawa.
V. Treści Kształcenia
Wykłady
W1 ELEMENTY PRAWOZNAWSTWA 1. Pojęcie, istota i funkcje prawa. System prawny, gałąź
i instytucja prawna. 2. Źródła prawa krajowego i prawa Unii Europejskiej. 3. Pojęcie, rodzaje
i formalna budowa aktu prawnego. Moc prawna oraz przedmiot i tryb stanowienia aktu
normatywnego.
W2 ELEMENTY PRAWOZNAWSTWA 1. Pojęcie i budowa normy prawnej. Pojęcie i podział przepisów
prawnych. 2. Wykładnia prawa i jej rodzaje.
W3 ELEMENTY PRAWOZNAWSTWA 1. Stosunek prawny i jego elementy. Zdolność prawna i zdolność
do czynności prawnych. 2. Zasady obowiązywania prawa w czasie i przestrzeni. 3. Luki w prawie
i sposoby ich usuwania.
W4 ELEMENTY PRAWA CYWILNEGO 1. Pojęcie, źródła i zasady prawa cywilnego. 2. Prawo
podmiotowe - pojęcie, istota i ich podział. 3. Pojęcie, wykładnia i wady oświadczeń woli.
W5 ELEMENTY PRAWA CYWILNEGO 1. Pojęcie, treść i podział czynności prawnych. Przesłanki
ważności czynności prawnej. Forma czynności prawnych. 2. Pojęcie, rodzaje i tryby zawierania
umów. Dodatkowe zastrzeżenia umowne. 3. Przedstawicielstwo ustawowe, pełnomocnictwo, prokura.
W6 ELEMENTY PRAWA CYWILNEGO 1. Własność i inne prawa rzeczowe. 2. Pojęcie i podział rzeczy,
część składowa, przynależność, pożytki. 3. Nabycie i utrata własności. Własność a posiadanie.
W7 ELEMENTY PRAWA CYWILNEGO 1. Pojęcie zobowiązania, rodzaje i źródła zobowiązań.
2. Odpowiedzialność cywilna deliktowa i kontraktowa. 3. Ogólna charakterystyka wybranych
umów cywilnoprawnych. Zadatek, zaliczka i umowa przedwstępna.
W8 ELEMENTY PRAWA CYWILNEGO 1. Pojęcie i skład spadku. Dziedziczenie ustawowe
i testamentowe.
W9 ELEMENTY PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ 1. Prawo autorskie i prawa pokrewne.
2. Prawo własności przemysłowej. 3. Zwalczanie nieuczciwej konkurencji.
W10 ELEMENTY PRAWA GOSPODARCZEGO 1. Podejmowanie i wykonywanie działalności
gospodarczej. 2. Pojęcie konsumenta i przedsiębiorcy. 3. Pojęcie przedsiębiorstwa. Firma. Zarys
podstawowych form organizacyjnych z uwzględnieniem kodeksu spółek handlowych.
W11 ELEMENTY PRAWA KONSTYTUCYJNEGO 1. Przedmiot i źródła prawa konstytucyjnego.
2. Konstytucja RP i jej systematyka. 3. Zasada trójpodziału władzy. Organy władzy ustawodawczej,
wykonawczej, sądowniczej oraz organy kontroli państwowej i ochrony prawa.
W12 ELEMENTY PRAWA ADMINISTRACYJNEGO 1. Przedmiot i źródła prawa administracyjnego.
2. Pojęcie, cechy i funkcje administracji. Podmioty administrujące. 3. Zarys zasad prawa
administracyjnego i organizacji administracji. 4. Zarys prawnych form działania administracji.
XI. Literatura
Literaturapodstawowa
Lp. Opis pozycji
1 Gnela B. (red.), Podstawy prawa dla ekonomistów, Wolters Kluwer 2010 /fragmenty/
2 Kuciński J. (red.), Zarys prawa, LexisNexis 2012 /fragmenty/
Literaturauzupełniająca
Lp. Opis pozycji
1 Katner W.J. (red.), Prawo cywilne i handlowe w zarysie, Wolters Kluwer Polska - LEX 2011
/fragmenty/
2 Siuda W., Encyklopedia prawa, Wydawnictwo Naukowe CONTACT 2010 /fragmenty/
Download