Prawo cywilne z umowami w adm. 1 Pojęcie . Źródła. Normy

advertisement
Prawo cywilne z umowami w
administracji. Pojęcie , źródła, normy
i przepisy prawa cywilnego
Gałąź prawa która reguluje stosunki majątkowe oraz
niektóre stosunki osobiste pomiędzy
równorzędnymi podmiotami- stosunki
cywilnoprawne.
W stosunkach cywilnoprawnych żadna ze stron nie
ma wobec drugiego podmiotu uprawnień
władczych.
Taki stosunek nadrzędności charakteryzuje gałęzie
prawa publicznego, jak np. .prawo administracyjne.
Systematyka prawa cywilnego
•
•
•
•
•
•
•
cz. ogólna
prawo rzeczowe
Prawo zobowiązań
prawo spadkowe
prawo rodzinne i opiekuńcze
Prawo handlowe
Prawo na dobrach niematerialnych ( własności
intelektualnej
• Zasada jedności prawa cywilnego
Źródła prawa cywilnego
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kodeks cywilny
Kodeks rodzinny i opiekuńczy
kodeks morski
Kodeks spółek handlowych
U. o księgach wieczystych i hipotece
U. o zastawie rejestrowym
U. o własności lokali
Prawo autorskie
U. prawo własności przemysłowej
U. o spółdzielniach mieszkaniowych
Prawo wekslowe
Prawo czekowe
i inne.
Zasady współżycia społecznego.
Zwyczaje
• Zasady współżycia społecznego: klauzula generalna : art.
5,56, 58§2,65§1,354 k.c.
• Klauzule generalne: zwrot niedookreślony zawarty w
przepisie prawnym oznaczający pewne oceny funkcjonujące
w jakiejś grupie społecznej, do których odsyła ów przepis
przez nakaz uwzględniania ich przy ustalaniu stanu
faktycznego podpadającego pod daną normę.
• Zwyczaj: zaakceptowana w danym środowisku, lub
powszechnie praktyka postępowania. Nie jest źródłem
prawa, leczk.c. często odsyła do zwyczaju.
Normy i przepisy prawa cywilnego
• Normy
Normy imperatywne, semiimperatywne, dyzpozytywne
• Przepisy
Definicje legalne: przepisy, które w sposób wiążący
określają sens używanych w akcie prawnym słów lub
zwrotów.
(oświadczenie woli art. 60 k.c.., warunek art. 89 k.c. błąd
istotny art. 84 § 2 k.c., pełnomocnictwo art. 96k.c.,zapis
art. 968 k.c.)
Przepisy prawa cywilnego
• Przepisy odsyłające
Przepisy nakazujące przy ustalaniu treści danej normy, uwzględniać
przepis ustanawiający inna normę.
„stosuje się” ,, stosuje się odpowiednio”
( art. 33 (ind. 1) ułomne osoby prawne, art. 43 ochrona dóbr
osobistych osób prawnych, art.116 termin początkowy i końcowy)
•
Fikcje prawne okoliczności jednej normy uważa się równoważne z
hipotezą innej normy
( art. 50 kc. : prawa związane z nieruchomością uważa się za jej cz.
Składowe, art.936 k.c. : przysposobiony dziedziczy jakby był dzieckiem
przysposabiającego) .
Przepisy prawa cywilnego
• Zwroty niedookreślone
Zwroty nieostre, których znaczenie precyzyjne w danym razie
ustala organ stosujący prawo
( zwykły zarząd art. 9 k.c.8 , należyta staranność art. 355 k.c.)
• Klauzule generalne: zwrot niedookreślony zawarty w
przepisie prawnym oznaczający pewne oceny funkcjonujące
w jakiejś grupie społecznej, do których odsyła ów przepis
przez nakaz uwzględniania ich przy ustalaniu stanu
faktycznego podpadającego pod daną normę.
(zasady współżycia społecznego lub dobrych obyczajów.,
społeczno-gospodarcze przeznaczenia prawa Art. 5, 140, 354
k.c.)
Stosowanie prawa cywilnego
1. Rozkład ciężaru dowodu; art. 6 k.c.
2. Domniemania: faktyczne i prawne
• Domniemanie faktyczne: (Praesumptio facti): wnioskowanie z faktu o
fakcie , w/g doświadczeń życiowych
• Domniemania prawne:( praesumptio iuris: wyznaczone norma prawna
nakazującą wiązać ze sobą dwie klasy faktów: : podstawę domniemania z
wnioskiem domniemania;
domniemanie co do faktu art. 9 k.c. ( dziecko urodziło się żywe)
domniemanie co do prawa ( art. 197 udziały współwłaścicieli są
równe)
• domniemania wzruszalne i niewzruszalne: ( kwalifikowane) domniemanie
zgodności wpisu księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym ( art 3
ukw)
• domniemanie dobrej wiary art.7 k.c.
Prawo podmiotowe
Przyznana i zabezpieczona przez normę prawną sfera możności postępowania w
określony sposób: uprawnienia i odpowiadające im obowiązki zabezpieczone
przymusem państwowym.
Rodzaje uprawnień:
Roszczenia: prawo do żądania konkretnego zachowania od konkretnej osoby
Uprawnienia kształtujące: danemu podmiotowi przysługuje prawo do zmiany lub
zakończenia istniejącego stosunku prawnego przez czynność prawną.
Zarzuty: uprawnienie polegające na odmowie spełnienia roszczeń, np. zarzut
przedawnienia, zarzut potrącenia)
Rodzaje praw podmiotowych:
Bezwzględne i względne
• Akcesoryjne (umocnienie innych praw
podmiotowych) - hipoteka;
• Związane (prawa funkcjonalnie powiązane -pr. wł
i użytkowania wieczystego, 235 §2 k.c.)
• Majątkowe i niemajątkowe ( realizują interes
ekonomiczny lub osobisty)
• Przenaszalne i nieprzenaszalne ( dopuszczalność
zmiany podmiotów tych praw)- 254 k.c.
niezbywalność użytkowania
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards