Zasady prawa cywilnego - Wydział Prawa i Administracji UJ

advertisement
Prawo cywilne – wybrane zagadnienia części ogólnej
Wydział Prawa i Administracji
Katedra Prawa Cywilnego
Dr Piotr Kostański
24.11.2012 r. 9.45-11.15 (90’) i 11.30 – 13.00 (90’)
1.
Pojęcie prawa cywilnego
2.
Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych
3.
Czynność prawna, oświadczenie woli
4.
Zawarcie umowy
5.
Forma czynności prawnej
6.
Wady oświadczeń woli
9.12.2012 r. 9.00-10.30 (90’) i 10.45 – 12.15 (90’) i 12.30 – 13.45 (75’)
1.
Terminy, przedawnienie, prekluzja
2.
Pełnomocnictwo i prokura
3.
Zasada swobody umów
4.
Solidarność
5.
Nienależyte wykonanie umowy
6.
Umowa sprzedaży
7.
Umowa o dzieło, umowa zlecenia, umowa o świadczenie usług
• Wyróżnienie
prawa
dziedziny prawa
– Przedmiot regulacji
– Metoda regulacji
cywilnego
jako
Zasady prawa cywilnego
– Zasada równości podmiotów
– Zasada autonomii woli stron
– Zasada swobody umów
– Zasada jednakowej ochrony prawnej
– Zasada odpowiedzialności za szkodę
– Zasada jedności prawa cywilnego
– Zasada ochrony sądowej praw cywilnych
• Zasada rozkładu ciężaru dowodu
• Domniemania prawne
– Wzruszalne i niewzruszalne
• Domniemania faktyczne
Art. 6 k.c., art. 234 k.p.c.
Ochrona dobrej wiary w prawie cywilnym
- Tylko w przypadkach przewidzianych
ustawowo,
- Domniemuje się dobrą wiarę
Pojęcie stosunku prawnego
Zdarzenie cywilnoprawne
- czynności prawne
- akty administracyjne
- orzeczenia sądowe
- zdarzenia faktyczne sensu stricto
• Prawo podmiotowe
– Prawa względne i bezwzględne
– Prawa bezpośrednie i roszczenia
– Prawa kształtujące i zarzuty
– Prawa majątkowe i niemajątkowe
– Prawa zbywalne i niezbywalne
– Prawa związane i wolne
– Prawa samoistne i niesamoistne
Zakaz nadużywania praw podmiotowych –
klauzula generalna art. 5 k.c. i
ograniczenia jej stosowania.
Nie można czynić ze swego prawa użytku, który by był
sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem
tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego.
Takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest
uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z
ochrony
Podmioty stosunków cywilnoprawnych:
1. Osoby fizyczne
2. Osoby prawne
3. Jednostki organizacyjne nieposiadające
osobowości prawnej, którym przepisy
przyznają zdolność prawną – „ułomne
osoby prawne”
• Zdolność prawna
• Zdolność do czynności prawnych
– Pełna
– Ograniczona
– Brak
• Każdy człowiek od chwili urodzenia ma
zdolność prawną.
• Pełną zdolność do czynności prawnych
nabywa
się
z
chwilą
uzyskania
pełnoletności.
• Przez zawarcie małżeństwa małoletni
uzyskuje pełnoletność. Nie traci jej w razie
unieważnienia małżeństwa.
• Ubezwłasnowolnienie
– Rodzaje
– Przesłanki
– Tryb
– Skutki
• Osoby prawne:
– Osobami prawnymi są Skarb Państwa i
jednostki organizacyjne, którym przepisy
szczególne przyznają osobowość prawną:
•
•
•
•
•
•
Stowarzyszenia rejestrowe
Fundacje
Jednostki samorządu terytorialnego
Uczelnie wyższe
NBP
Sp. z o.o., S.A. (…)
• Do jednostek organizacyjnych niebędących
osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje
zdolność prawną, stosuje się odpowiednio
przepisy o osobach prawnych.
• Jeżeli przepis odrębny nie stanowi inaczej, za
zobowiązania
jednostki,
odpowiedzialność
subsydiarną
ponoszą
jej
członkowie;
odpowiedzialność ta powstaje z chwilą, gdy
jednostka organizacyjna stała się niewypłacalna.
• Osoba prawna działa przez swoje organy
w sposób przewidziany w ustawie i w
opartym na niej statucie.
– Określenie organu np. zarząd
– Określenie sposobu reprezentacji np. jednoosobowo
– Wskazanie osób wchodzących w skład organu
Kto jako organ osoby prawnej zawarł
umowę w jej imieniu nie będąc jej
organem albo przekraczając zakres
umocowania takiego organu, obowiązany
jest do zwrotu tego, co otrzymał od drugiej
strony w wykonaniu umowy, oraz do
naprawienia szkody, którą druga strona
poniosła przez to, że zawarła.
Problematyczna możliwość potwierdzenia.
• Szczególne
podmioty
cywilnoprawnych:
– Konsument
– Przedsiębiorca
stosunków
• Dobra osobiste
• Prawo firmowe
• Przedmioty stosunków cywilnoprawnych:
– Prawa
– Rzeczy
• Ruchome
– Zrównane z rzeczami ruchomymi: energia, zwierzęta
• Nieruchome
– Nieruchomości gruntowe
» Nieruchomości rolne
– Nieruchomości budynkowe
– Nieruchomości lokalowe
• Przedsiębiorstwo
• Gospodarstwo rolne
Art. 551. Przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i
materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej.
Obejmuje ono w szczególności:
1) oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa
przedsiębiorstwa);
2) własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i
wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;
3) prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz
prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych
stosunków prawnych;
4) wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;
5) koncesje, licencje i zezwolenia;
6) patenty i inne prawa własności przemysłowej;
7) majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;
8) tajemnice przedsiębiorstwa;
9) księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Art. 552. Czynność prawna mająca za
przedmiot
przedsiębiorstwo
obejmuje
wszystko,
co
wchodzi
w
skład
przedsiębiorstwa, chyba że co innego
wynika z treści czynności prawnej albo z
przepisów szczególnych.
Art. 553. Za gospodarstwo rolne uważa się
grunty rolne wraz z gruntami leśnymi,
budynkami
lub
ich
częściami,
urządzeniami
i
inwentarzem,
jeżeli
stanowią
lub
mogą
stanowić
zorganizowaną całość gospodarczą, oraz
prawami związanymi z prowadzeniem
gospodarstwa rolnego.
Art. 554. Nabywca przedsiębiorstwa lub gospodarstwa
rolnego jest odpowiedzialny solidarnie ze zbywcą za
jego
zobowiązania
związane
z
prowadzeniem
przedsiębiorstwa lub gospodarstwa, chyba że w chwili
nabycia nie wiedział o tych zobowiązaniach, mimo
zachowania należytej staranności. Odpowiedzialność
nabywcy ogranicza się do wartości nabytego
przedsiębiorstwa lub gospodarstwa według stanu w
chwili nabycia, a według cen w chwili zaspokojenia
wierzyciela. Odpowiedzialności tej nie można bez zgody
wierzyciela wyłączyć ani ograniczyć.
Download