podstawy-prawa-cywilnego-rodzaje

advertisement
11
Umożliwia zapoznanie się z podstawowymi terminami prawa cywilnego. Wprowadza systematykę
Kodeksy cywilnego i kodeksu postępowania cywilnego. Notatka porusza temat: stosunek prawny,
osoba fizyczna, osoba prawna, norma umowna, uprawnienia obowiązki, treść stosunku prawnego. Z
notatki można dowiedzieć się czym jest czynność prawna,jakie są elementy czynności prawnej,
jakie są klasyfikacje czynności prawnych. Notatka ma 13 stron i podzielona jest na wyraźne części
gdzie osobno została przeanalizowana zawartość części ogólnej kodeksu cywilnego, a w niej:
sposoby zawarcia umowy, wady oświadczenia woli, przedstawicielstwo, terminy, przedawnienie,
ochrona dóbr osobistych. W kolejnej części odpowiadającej kolejnemu tytułowi Kodeksy cywilnego
omówione zostało prawo rzeczowe. w tej części notatki wyjaśniono między innymi czym jest
nieruchomość, części składowe, przynależności, mienie, ograniczone prawa rzeczowe, sposoby
nabycia własności, współwłasność i jej źródła, oraz zarząd rzeczą wspólną, ochrona własności.
Opisano również prawa rzeczowe jak posiadanie, hipoteka spółdzielcze własnościowe prawo do
lokalu, a także posiadanie.
PODSTAWY PRAWA I POSTĘPOWANIA CYWILNEGOPrawo cywilne jest to zespół norm,
które regulują stosunki majątkowe i osobiste pomiędzy równorzędnymi partnerami, zbiór przepisów
majątkowych i osobistych, żadna strona nie ma uprawnień władczych, podmioty są
równorzędne.Rodzaje norm:Dyspozytywne (względnie obowiązujące) - dotyczą ściśle
ograniczonego grona podmiotówImperatywne ( bezwzględnie obowiązujące) obowiązują
wszystkichStosunki cywilno prawne są to zachodzące pomiędzy równorzędnymi prawnie stronami,
stosunek społeczny na tle majątkowym oraz stosunek osobisty regulowany przez normy prawa
cywilnego, np. stosunek zawarty pomiędzy dwoma podmiotami, które zawierają umowę
sprzedaży.W stosunku cywilno prawnym występują podmioty tj.:Podmiot osoba fizyczna lub
prawna,Przedmiot określone zachowanie podmiotu, do jakiego zobowiązuje go norma lub
postępowanie umowy,Uprawnienia i obowiązki (treść) o Uprawnienia jest to możliwość domagania
się określonego zachowania od drugiego podmiotu stosunku cywilno prawnego,o Obowiązki jest to
powinność zachowania odpowiadająca danemu uprawnieniu, obowiązek spoczywa na konkretnej
osobie, bądź na wszystkich osobach, np. zapłata ceny, czynszu.Rola prawa cywilnego prawo te jest
stosowane w przypadku, np. testamentu, dziedziczenia. Dzieli się na 4 działy:część ogólna przepisy
regulujące zagadnienia wspólne dla wszystkich działów,prawo rzeczowe określa prawne formy
korzystania z rzeczy, normy imperatywne,prawo zobowiązań reguluje stosunki między dłużnikami a
wierzycielami, normy dyspozytywne, np. umowa sprzedaży,prawo spadkowe reguluje przejście
praw i obowiązków osoby zmarłej na inne osoby.Źródła prawa cywilnego:- Kodeks Cywilny (1964
r.) np. ustawa o zamówieniach publicznych, ustawa prawo spadkowe,- Kodeks Postępowania
Cywilnego (1964 r.)CZĘŚĆ OGÓLNAZdolność prawna jest to możliwość bycia podmiotem praw i
obowiązków cywilno prawnych. Zdolność prawną posiadają osoby fizyczne i prawne (jednostki
organizacyjne, sp. Prawa handlowego). Człowiek posiada zdolność prawna od chwili narodzin do
śmierci. Osoba prawna posiada zdolność prawną od chwili powstania do momentu likwidacji.
Zdolności prawnej nie można się zrzec, nie można jej ograniczyć, nie można przenieść na inną
osobę. Zdolność ta powstaje z mocy prawa.Zdolność do czynności prawnej prawo do
samodzielnego dysponowania swoimi uprawnieniami, a także praw
(…)
… składowa rzeczy jest to wszystko to, co nie może być odłączone od rzeczy bez uszkodzenia lub
istotnej zmiany całości albo przedmiotu odłączonego. Część składowa rzeczy nie może być
odrębnym przedmiotem własności i innych praw rzeczowych. Co do zasady do części składowych
gruntu należą budynki oraz inne urządzenia trwale z gruntem związane oraz drzewa i inne rośliny od
chwili ich zasądzenia. Urządzenia…
… prawnego, z ostatniego spokojnego stanu posiadania, z uwzględnieniem wszelkich okoliczności.
Mieniem jest własność oraz inne prawa majątkowe. Wyróżniamy: - mienie prywatne przysługuje
osobom fizycznym i prawnym, - mienie państwowe przysługuje Skarbowi Państwa oraz
państwowym osobom prawnym (ZWS), - mienie komunalne przysługuje ono jednostkom
samorządu terytorialnego (gminy, powiaty), - mienie kościołów…
…, co zastaw, ale dotyczy tylko nieruchomości. Posiadanie polega na sprawowaniu rzeczywistego
władztwa nad rzeczą, jest jedynie słowem faktycznym, a nie prawem. Wyróżniamy posiadanie
samoistne i zależne. Obydwa składają się z 2 elementów: władztwa nad rzeczą, woli władania
rzeczą dla siebie samoistne. Wola władania ze świadomością, ze włada się cudzą rzeczą zależne.
Posiadaczem samoistnym jest właściciel…
Przedawnienie rzeczy - omówienie
Przedawnienie i terminy zawite
Bezskuteczność zawieszona
Encyklopedia prawa, wykład IV
wyklad 4 prawo
Prawo cywilne - Czynność prawna
Reklama































Prawa autorskie
Reklama
Kontakt
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards