dr M. Dabrowska - AN lic - Prawo cywilne 2013-2014

advertisement
WYKAZ ZAGADNIEŃ NA EGZAMIN DYPLOMOWY (LICENCJACKI)
SEMINARIUM - PRAWO CYWILNE – dr M. Dąbrowska 2013/2014
Część ogólna prawa cywilnego
1. Pojęcie i szczególne cechy prawa cywilnego. Prawo cywilne a
podział prawa na prywatne i publiczne.
2. Pojęcie i rodzaje podmiotów stosunków cywilnoprawnych.
3. Pojęcie osoby fizycznej; zakres zdolności prawnej i zdolności do
czynności prawnych osób fizycznych (ograniczenia).
4. Dobra osobiste i cywilnoprawne środki ich ochrony.
5. Pojęcie i rodzaje czynności prawnych (jednostronne, dwustronne,
itd.).
6. Zasada swobody kształtowania treści i swoboda formy czynności
prawnej.
7. Pojęcie, rodzaje i skutki prawne wad oświadczenia woli.
8. Istota i rodzaje przedstawicielstwa (pełnomocnictwo, prokura)
9. Konstrukcja prawna przedawnienia roszczeń (terminy).
Prawo rzeczowe
10.Jakie są szczególne cechy podmiotowych praw rzeczowych.
11.Umowne przeniesienie prawa własności (zasady).
12.Zasiedzenie jako sposób nabycia własności (terminy).
13.Instrumenty prawne ochrony własności.
14.Użytkowanie wieczyste jako prawna forma zagospodarowania
gruntów państwowych i samorządowych.
15.Konstrukcja prawna, rodzaje i gospodarcze znaczenie służebności.
16.Konstrukcja prawna i gospodarcze znaczenie hipoteki.
17.Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych
18.Istota i rodzaje posiadania. Ochrona posiadania.
Zobowiązania
19.Zasada swobody umów i jej ograniczenia.
20.Istota i postaci zobowiązań solidarnych.
21.Zasady, przesłanki i funkcje odpowiedzialności odszkodowawczej.
22.Umowy z udziałem konsumentów – ochrona konsumentów
(niedozwolone postanowienia, umowne, umowy zawierane poza
lokalem przedsiębiorstwa, umowy zawierane na odległość).
23.Umowa sprzedaży – charakter prawny, treść i znaczenie społeczno
- gospodarcze.
Download