Podstawy prawa- zagadnienia egzaminacyjne dla

advertisement
PODSTAWY PRAWA
dla kierunku dziennikarstwo i medioznawstwo
zagadnienia egzaminacyjne dla I roku licencjatu stacjonarnego
semestr zimowy 2016/17
Teoria prawa:
1.Norma prawna: cechy, budowa, istota obowiązku i uprawnienia. Norma prawna a przepis. Rodzaje norm i przepisów.
2.Akt prawny: czym jest, rodzaje aktów (akty normatywne/ akty stosowania prawa), zasady publikacji aktów
normatywnych i ich obowiązywanie (początek i koniec obowiązywania).
3.Źródła prawa wg. Konstytucji RP: hierarchia, charakterystyka poszczególnych aktów.
4.Stosowanie prawa: czym jest, organy stosujące prawo, etapy stosowania prawa. Stosowanie a przestrzeganie prawa.
5.Wykładnia prawa: czym jest, czemu służy, rodzaje wykładni ze względu na metodę, podmiot i skutek.
6.Luka w prawie i sposoby jej uzupełniania.
Prawo konstytucyjne:
1. Praworządność i jej gwarancje.
2. Sejm i Senat: zasady prawa wyborczego, funkcje Sejmu i Senatu, organy wewnętrzne, tok ustawodawczy, status posła i
senatora.
3. Prezydent: pozycja ustrojowa, wybory, kompetencje, odpowiedzialność.
4. Rada Ministrów: pozycja ustrojowa, powołanie, skład, kompetencje, odpowiedzialność.
5.Rzecznik Praw Obywatelskich: wybór, kompetencje.
6.Trybunał Konstytucyjny i Trybunał Stanu: skład, istota działania. Organizacja sądownictwa powszechnego w Polsce.
7.Najwyższa Izba Kontroli: skład Kolegium NIK i jego powoływanie, kompetencje NIK.
Postępowanie administracyjne:
1.Decyzja i postanowienie w prawie administracyjnym. Przesłanki ważności decyzji. Istota decyzji ostatecznej.
2. Zwykłe i nadzwyczajne środki odwoławcze.
3.Skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego: podmioty uprawnione do jej wniesienia, termin, czemu służy skarga.
Prawo karne:
1.Przestępstwo – pojęcie i rodzaje.
2.Granica wieku odpowiedzialności karnej.
3.Wina w prawie karnym: czym jest, istota winy umyślnej i nieumyślnej, wina mieszana.
4.Formy uczestnictwa w przestępstwie oraz stadia czynu zabronionego.
5.Okoliczności wyłączające odpowiedzialność karną ze względu na brak winy oraz ze względu na brak bezprawności.
6.Kary i środki karne.
7.Nadzwyczajne złagodzenie kary i ustawowe podwyższenie wymiaru kary.
8.Warunkowe a bezwarunkowe umorzenie postępowania karnego.
Prawo cywilne:
1.Osoby fizyczne i prawne.
2.Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych.
3.Czynności prawne: czym są, rodzaje, przesłanki ważności.
4.Wady oświadczenia woli.
5.Przedstawicielstwo: przedstawicielstwo ustawowe a pełnomocnictwo, rodzaje pełnomocnictwa, prokura.
6.Przedawnienie roszczeń cywilnych.
7. Rzecz: pojęcie i rodzaje rzeczy.
8.Prawo własności: triada uprawnień, ochrona prawa własności, sposoby jego przenoszenia, współwłasność.
10. Zobowiązanie: czym jest, źródła zobowiązań.
11.Szkoda: czym jest, sposoby naprawienia.
12.Odpowiedzialność deliktowa i kontraktowa.
Lista proponowanych lektur
 Maria Łoszewska-Ołowska, Podstawy prawa dla dziennikarzy, Difin, Warszawa 2008
 red. J. Kuciński, Zarys prawa, Lexis Nexis, Warszawa 2012
 red. W. Kocot, Elementy prawa, Difin, Warszawa 2011
 Wojciech Siuda, Elementy prawa dla ekonomistów (zalecane wydanie najaktualniejsze)
 Jerzy Lewandowski, Encyklopedia prawa w zarysie (zalecane najaktualniejsze wydanie)
Download