pobierz

advertisement
Zagadnienia na egzamin dyplomowy na
Wydziale Zarządzania Społecznej Akademii nauk
Studia pierwszego stopnia kierunek „zarządzanie”
w roku akademickim 2011/2012
Specjalność - Zarządzanie organizacjami
Pytania z przedmiotów podstawowych i kierunkowych
1. Dlaczego zarządzanie jest jednocześnie wiedzą, sztuką i praktyką działania?
2. Zarządzanie, pojęcie i funkcje.
3. Określenie terminu organizacja i jej podsystemów.
4. Kierownik, istota pracy i role kierownicze. Źródła władzy.
5. Znaczenie komunikacji interpersonalnej w procesach zarządzania przedsiębiorstwem.
6. Rola i rodzaje struktur organizacyjnych.
7. Istota i typy podejmowania decyzji
8. Istota i rodzaje stylów kierowania.
9. Podstawowe określenie pojęcia organizacja. Rodzaje i typy organizacji.
10. Formy prawno-organizacyjne przedsiębiorstw.
11. Cykl życia organizacji.
12. Zasady nadzoru korporacyjnego nad organizacjami.
13. Istota przedsiębiorczości.
14. Współczesne koncepcje zarządzania organizacją.
15. Rodzaje zasobów organizacji.
16. Podstawowe parametry i rodzaje projektów.
17. Zasady inicjowania i definiowania projektów.
18. Organizowanie zespołu projektowego. Metody zarządzania projektami.
19. Czynniki wpływające na niepowodzenia w realizacji projektów.
20. Cykl życia projektu.
21. Pojęcie jakości i zarządzania jakością.
22. Założenia koncepcji kompleksowego zarządzania jakością (TQM)
23. Dokumentacja systemu zarządzania jakością.
24. Zarządzanie jakością z wykorzystaniem norm ISO.
25. Narzędzia doskonalenia jakości w przedsiębiorstwie.
Zagadnienia specjalnościowe dla specjalności Zarządzanie Organizacjami
1. Charakterystyka przedsiębiorstwa, jako organizacji komercyjnej i jego cechy.
2. Rola kultury organizacyjnej w kształtowaniu zachowań pracowników i menedżerów.
3. Rodzaje oporu przeciwko wprowadzaniu zmian w organizacji i techniki ich ograniczania.
4. Proces kształtowania i cechy skutecznego zespołu
5. Zadania menedżerów we spółczesnych organizacjach. Role i umiejętności kierownicze
6. Źródła i układ władzy w organizacjach.
7. Zarządzanie strategiczne, taktyczne i operacyjne - charakterystyka
8. Rodzaje nowoczesnych organizacji – charakterystyka
9. Klasyczne i nowoczesne metody zarządzania
10. Istota i rola małych i średnich przedsiębiorstw we współczesnej gospodarce
11. Specyfika zarządzania MSP
12. Szanse i bariery rozwoju MSP we współczesnej gospodarce
13. Specyfika zarządzania przedsiębiorstwami rodzinnymi
14. Analiza porównawcza silnych i słabych stron MSP i dużych przedsiębiorstw
1
15. Rodzaje organizacji publicznych i ich charakterystyka
16. Istota zarządzania organizacjami publicznymi
17. Grupa kapitałowa, alians strategiczny, fuzja, przejęcie –pojęcia i przyczyny ich tworzenia.
18. Rodzaje celów i planów w organizacji.
19. Istota zarządzania ryzykiem w organizacji.
20. Charakterystyka i istota zarządzania kryzysowego.
2
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards