Program Nauczania - Uslugi

advertisement
PROGRAM NAUCZANIA
KIERUNEK: ZARZĄDZANIE
WYDZIAŁ: INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA
STUDIA: I STOPNIA (stopień).STACJONARNE (system) Wrocław
SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM
Uchwała z dnia .31.III.2009
Obowiązuje od 01.X.2009
1. Zakres egzaminu dyplomowego
GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH
KSZTAŁCENIE
W ZAKRESIE
ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE
1.
FINANSÓW
(Finanse)
2.
3.
4.
MIKROEKONOMII
(Mikroekonomia)
5.
6.
7.
8.
NAUKI O ORGANIZACJI
(Nauka o organizacji)
PODSTAW ZARZĄDZANIA
(Podstawy zarządzania)
PRAWA
(Podstawy prawa)
STATYSTYKI OPISOWEJ
(Statystyka opisowa)
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Budżet państwa - dochody, wydatki, polityka podatkowa – uwarunkowania dla
funkcjonowania przedsiębiorstwa.
Rynki finansowe: pieniężne i kapitałowe – uwarunkowania dla funkcjonowania
przedsiębiorstwa.
Strumienie i zasoby finansowe w gospodarce.
Podstawowe elementy rynku: popyt i podaż oraz charakterystyka czynników
kształtujących popyt i podaż. Elastyczności popytu (cenowa, dochodowa,
mieszana cenowa) i elastyczność cenowa podaży. Równowaga rynkowa a
mechanizm rynkowy – czynniki wpływające na zmianę punktu równowagi
rynkowej – modele statyczne.
Podstawowe struktury rynku: konkurencja doskonała, konkurencja
monopolistyczna, oligopol, monopol.
Przedsiębiorstwo i jego funkcje w gospodarce. Renta ekonomiczna. Równowaga
przedsiębiorstwa na rynku konkurencji doskonałej i rynku pracy.
Cykl życia organizacji – etapy i zdarzenia.
Rodzaje i typy organizacji – ich cele. Formy prawno-organizacyjne
i własnościowe.
Współczesne koncepcje zarządzania organizacją.
Zasoby, potencjał i kapitał organizacji (materialny, techniczny, kadrowy,
finansowy, informacyjny) – ich znaczenie i zasady kształtowania.
Cele i funkcje zarządzania.
Elementy organizacji – ludzie, technologie, procesy.
Struktura organizacyjna - uwarunkowania i kierunki ewolucji.
Zarządzanie jako proces informacyjno – decyzyjny.
Gałęzie prawa i wybrane ich elementy – prawo konstytucyjne, prawo
administracyjne, prawo finansowe, prawo cywilne i handlowe, prawo pracy.
Istota i pojęcie prawa. Funkcje prawa.
Stosunki prawne. Podmioty prawa.
Badanie i prognozowanie tendencji rozwojowej – przykład zastosowania.
Klasyczny model regresji liniowej – przykład zastosowania.
Prezentacja tabelaryczna i graficzna danych statystycznych.
GRUPA TREŚCI KIERUNKOWYCH
KSZTAŁCENIE W ZAKRESIE
ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE
1.
BADAŃ MARKETINGOWYCH
(Badania marketingowe)
2.
Metody prowadzenia badań – cele i zasady (badania ankietowe, obserwacje,
eksperymenty, testy, wywiady marketingowe).
Zakres przedmiotowy i funkcje badań marketingowych. Etapy procesu
badawczego. Planowanie badania marketingowego.
1
FINANSÓW
PRZEDSIĘBIORSTWA
(Finanse przedsiębiorstw;
Zarządzanie finansami; Analiza
finansowa wspomagana
komputerem)
INFORMATYKI
W ZARZĄDZANIU
(Technologia przetwarzania
danych; Programowanie aplikacji
użytkowych; Metody badania
środowiska SIZ; Modelowanie SIZ;
Przedsięwzięcia informatyczne w
zarządzaniu; Trening kierowniczy;
Informatyczne systemy
zarządzania)
MARKETINGU
(Podstawy marketingu, Zarządzanie
marketingowe)
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
RACHUNKOWOŚCI
FINANSOWEJ
(Rachunkowość finansowa)
ZACHOWAŃ
ORGANIZACYJNYCH
(Zachowania organizacyjne)
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ
(Zarządzanie jakością)
27.
28.
29.
ZARZĄDZANIA
PROJEKTAMI
(Zarządzanie projektami)
ZARZĄDZANIA ZASOBAMI
LUDZKIMI
(Zarządzanie personelem)
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
INNYCH TREŚCI
37.
38.
Źródła, formy i metody gromadzenia informacji rynkowych.
Czynniki wpływające na poziom wyniku finansowego.
Inwestowanie kapitału - inwestycje rzeczowe i pieniężne.
Analiza finansowa w ujęciu problemowym – analiza płynności, rentowności,
struktury majątkowo-kapitałowej.
Zarządzanie majątkiem obrotowym i zobowiązaniami bieżącymi.
Źródła i zasady finansowania działalności przedsiębiorstwa.
Komputerowe gry kierownicze, jako informatyczne narzędzie doskonalenia
umiejętności menedżerskich ( cele, zasady stosowania i ograniczenia narzędzia)
na przykładzie gry SPÓŁKA.
Modele cyklu życia systemu informatycznego.
Proces wdrażania i eksploatacji informatycznych systemów zarządzania.
Systemy inteligentne w zarządzaniu – ogólna charakterystyka, przykłady
zastosowań.
Wymagania informacyjne kierowników/decydentów na poziomie zarządzania
strategicznego, taktycznego, operacyjnego.
Założenia i cele strategii informatyzacji przedsiębiorstwa.
Cele, etapy i narzędzia zarządzania marketingowego.
Marketing-mix jako koncepcja oddziaływania na rynek za pośrednictwem
produktu, dystrybucji, cen i promocji.
Pojęcie marketingu – jego miejsce w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa.
Podstawowe zasady marketingu.
Ewidencja i wycena składników majątkowych. Środków pieniężnych, papierów
wartościowych, rozrachunków, majątku trwałego, zapasów.
Majątek i kapitały przedsiębiorstwa – bilans; Przychody i koszty – wynik
finansowy; Rachunek przepływów pieniężnych.
Operacje gospodarcze bilansowe i wynikowe.
Zasady funkcjonowania kont księgowych. Plan kont.
Konflikty interpersonalne – wewnątrz- i międzygrupowe. Spójność grupy.
Procesy integracji społecznej w organizacji.
Kultura organizacyjna i etyka zachowań organizacyjnych.
Źródła i przejawy władzy w organizacji. Autorytet, wpływy, koalicje.
Przywództwo. Style kierowania.
Metody i narzędzia doskonalenia jakości. Koszty jakości..
Organizacja prac w zakresie projektowania, wdrażania, utrzymania
i doskonalenia systemu zarządzania jakością.
Pojęcie jakości i sposoby interpretacji tego pojęcia. Założenia i istota koncepcji
Total Quality Management (TQM). Model doskonałości organizacji.
Problem normalizacji i certyfikacji ; normy ISO serii 9000. Interpretacja
wymagań normy PN-EN ISO 9001:2001.
Inicjowanie i definiowanie projektów. Ocena wykonalności projektów. Analiza
ryzyka projektów. Określanie struktury projektów.
Miejsce i rola projektów w zarządzaniu. Istota i rodzaje projektów. Cykl życia
projektów.
Planowanie przebiegu i zasobów projektu. Budżetowanie projektu. Sterowanie
przebiegiem projektu. Organizacja zespołu projektowego.
Dobór personelu i okresowa ocena pracowników - cele, zasady, procedury.
Przedmiot, uwarunkowania, znaczenie i ewolucja zarządzania zasobami
ludzkimi.
Rozwój kompetencji pracowników – znaczenie, instrumenty, procedury.
Wartościowanie pracy (istota, cele, metody), a wynagradzanie (tabele płac,
formy płac, funkcje wynagrodzeń).
Metody pomiaru koncentracji produkcji i kapitału oraz natężenia konkurencji.
(Struktury rynku i ich regulacje)
Metody analizy wielokryterialnej w podejmowaniu decyzji (Metody i narzędzia
podejmowania decyzji)
Podstawowe metody oceny i wyboru rozwiązania problemu organizatorskiego.
(Metody i techniki organizatorskie)
2
39. Cele i strategie zarządzania produkcją w gospodarce rynkowej. (Zarządzanie
produkcją i usługami)
40. Istota kapitału intelektualnego. (Zarządzanie wiedzą chronioną)
3
Download