Zagadnienia ZAZ nabór 2012_2013_2014

advertisement
ZARZĄDZANIE
ZESTAW ZAGADNIEŃ NA EGZAMIN DYPLOMOWY DLA STUDENTÓW WSPA
Nauka o organizacji i zarządzaniu
1.
Definicja organizacji, funkcje zarządzania.
2.
Cykl działania zorganizowanego Henriego Le Châtelier’a.
3.
Systemowe ujęcie organizacji.
4.
Funkcja planowania w organizacji, typy planów.
5.
Funkcja organizowania, struktury organizacyjne.
6.
Przewodzenie i władza w organizacji, źródła władzy.
7.
Funkcja kontroli w organizacji, proces kontroli.
Mikroekonomia
8.
Funkcjonowanie mechanizmu rynkowego.
9.
Elastyczność popytu: cenowa, dochodowa, krzyżowa.
10. Popyt, podaż i ceny – wzajemne współzależności.
Kompetencje menedżerskie
11. Wpływ nowych trendów w otoczeniu na pracę współczesnego menedżera.
12. Racjonalne i twórcze podejmowanie decyzji w organizacji.
Organizacja i jej otoczenie
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Kierunek technologiczny w nauce zarządzania.
Kierunek administracyjny w nauce zarządzania.
Kierunek stosunków międzyludzkich w nauce zarządzania.
Typy organizacji wg rodzaju prowadzonej działalności.
Społeczna odpowiedzialność organizacji.
Cykl życia organizacji.
Kapitał społeczny w organizacji i jej otoczeniu
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Modele zarządzania zasobami ludzkimi
Proces rekrutacji kandydatów.
Tradycyjne i nowoczesne metody doboru kandydatów.
Proces adaptacji pracowników – cele i etapy.
Motywowanie pracowników.
Ocena bieżąca i okresowa pracowników w budowaniu kapitału społecznego w
organizacji.
Zachowania organizacyjne
25. Zachowania ludzi i grup w organizacji, procesy komunikowania się.
26. Konflikt w organizacji – istota, rodzaje, sposoby rozwiazywania.
27. Zarządzanie procesem zmian w organizacji.
Marketing
28. Koncepcja 4xP.
29. Produkt jako przedmiot działań marketingowych przedsiębiorstwa.
30. Przebieg i cele procesu segmentacji rynku.
31.
Strategie cenowe i strategie dystrybucji.
Informacje rynkowe i badania marketingowe
32. System informacji marketingowej i jego składowe.
33. Rodzaje źródeł informacji i ich charakterystyka.
34. Metody jakościowe i ilościowe w badaniach marketingowych.
Techniki decyzyjne i organizatorskie
35. Zasady delegowania uprawnień decyzyjnych w organizacji.
36. Podstawowe modele podejmowania decyzji w organizacji.
37. Bariery w procesie decydowania.
Sprawozdawczość finansowa i finanse przedsiębiorstwa
38. Istota i elementy sprawozdania finansowego.
39. Ocena ryzyka finansowego przedsiębiorstwa.
40. Ocena płynności finansowej przedsiębiorstwa.
41. Ocena rentowności przedsiębiorstwa.
42. Źródła finansowania działalności przedsiębiorstwa.
43. Ocena efektywności inwestycji.
Zarządzanie jakością
44. Istota i cele systemów zarządzania jakością.
45. Etapy procesu wdrażania systemu zarządzania jakością w organizacji.
Produkcja i logistyka
46. System i procesy logistyczne w przedsiębiorstwie.
47. Magazynowanie, cele tworzenia zapasów w przedsiębiorstwie.
48. Proces produkcyjny, system produkcyjny, czynniki produkcji.
Diagnozowanie przedsiębiorstw
49. Cechy i warunki postawienia dobrej diagnozy przedsiębiorstwa.
50. Perspektywy diagnostyczne przedsiębiorstwa.
Zintegrowana komunikacja marketingowa
51. Instrumenty i proces zintegrowanej komunikacji marketingowej (promotion-mix).
52. Procedura projektowania skutecznej kampanii reklamowej.
53. Badanie efektów sprzedażowych i wizerunkowych zintegrowanej komunikacji marketingowej.
Współczesne tendencje w zarządzaniu
54. Nowoczesne metody zarządzania organizacją.
55. Nowoczesne formy organizacji: organizacja fraktalna i wirtualna.
Zarządzanie projektami
56. Pojęcie i cechy charakterystyczne projektu.
57. Podstawowe zadania kierownika projektu.
Autoprezentacja
58. Autoprezentacja w biznesie.
Networking
59. Definicja networkingu i jego rodzaje.
60. Zalety i wady networkingu online.
SPECJALNOŚĆ: Przedsiębiorczość i zarządzanie małą firmą
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
Pojęcie, cechy i funkcje małych firm w gospodarce.
Uruchomienie i rejestracja działalności małej firmy.
Istota i funkcje biznesplanu w małych firmach.
Marketing w małej firmie.
Zarządzanie pracownikami w małej firmie
Podatki i opłaty w działalności gospodarczej małych firm.
Formy wsparcia działalności małych firm.
68. Strategie rozwoju małych firm.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
Bariery zewnętrzne i wewnętrzne w rozwoju małej firmy.
Źródła finansowania procesów rozwojowych małej firmy.
Wykorzystanie Internetu w zarządzaniu małą firmą.
Szanse i zagrożenia w e-biznesie.
Zarządzanie relacjami z klientami w małej firmie.
Metody i techniki identyfikacji najważniejszych klientów.
75. Program lojalnościowy i zasady jego tworzenia w małych firmach.
SPECJALNOŚĆ: Zarządzanie potencjałem społecznym
61. Benchmarking personalny – istota i wykorzystanie w zarządzaniu potencjałem
społecznym.
62. Leasing personalny – istota i korzyści dla organizacji i pracowników.
63. Budowanie wizerunku pracodawcy.
64. Wellness korporacyjny – istota i wykorzystanie w organizacji.
65. Wzajemne relacje strategii organizacji i strategii kadrowej.
66. Etapy procesu tworzenia strategii kadrowej.
67. Ofensywne i defensywne strategie kadrowe.
68. Wpływ kultury organizacyjnej na strategię kadrową firmy.
69. Strategia kadrowa a cykl życia organizacji.
70.
71.
72.
73.
Rozwój kompetencji pracowników – istota i cele.
Identyfikacja potrzeb szkoleniowych pracowników.
Istota i cele marketingu personalnego
System marketingu personalnego.
74. Istota, cele i metody wartościowania pracy.
75. Istota, kryteria i metody oceny pracy.
Download