Tezy do egzaminu z Zarządzania (II TiR)

advertisement
Tezy do egzaminu z Zarządzania (II TiR)
1. Zarządzanie – pojęcia podstawowe, definicje
2. Nurty w zarządzaniu
3. Istota procesu zarządzania w przedsiębiorstwie
4. Organizacja jako obiekt zarządzania. Elementy składowe: ludzie, struktury, procesy
5. Cele, funkcje i procesy zarządzania
6. Organizacja a otoczenie: otoczenie bliskie i dalekie, otoczenie współczesnej
organizacji - charakterystyka
7. Zarządzanie strategiczne: wizja, misja, strategie - podstawowe zagadnienia
8. Funkcja personalna w organizacji – modele zzl
9. Cechy, rodzaje i przesłanki wyboru struktur organizacyjnych
10. Kierunki ewolucji struktur zarządzania w organizacjach
11. Istota pracy kierowniczej: źródła władzy, style, role i umiejętności kierownicze
12. Kultura organizacyjna – typologie, rodzaje, definicje, charakterystyka
13. Strategia rozwoju turystyki w świetle planowanych zmian na lata 2007–2013
14. Produkty turystyczne - charakterystyka cech
15. Zjawisko globalizacji i regionalizacji
16. Paradygmaty zarządzania
17. Zarządzanie w kontekście zmian w otoczeniu – charakterystyka współczesnej
organizacji
18. Współczesne koncepcje i metody zarządzania - wybrane
19. Struktury organizacyjne – rodzaje, charakterystyka
Download