TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH I MAGISTERSKICH

advertisement
Problematyka i przykładowe tematy prac dyplomowych
I. Gospodarka - problemy ogólne
1. Zjawisko bezrobocia w okresie przemian gospodarczych
2. Funkcjonowanie przedsiębiorstwa w dobie przekształceń własnościowych
3. Restrukturyzacja górnictwa ( hutnictwa ) na przykładzie .......
II. Strategia działania organizacji
1. Analiza strategiczna przedsiębiorstwa.......
2. Strategiczna diagnoza organizacji
3. Analiza sił i słabości firmy
III. Zarządzanie organizacją
1. Identyfikacja miękkich elementów w sferze zarządzania organizacją
2. Współczesne koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem
3. Zarządzanie nowoczesną organizacją
4. Nowoczesna struktura organizacyjna i jej wpływ na prawidłowe funkcjonowanie
organizacji
5. Specyfika zarządzania małą firmą
IV. Zarządzanie zasobami ludzkimi
1. Ocena zarządzania zasobami ludzkimi w wybranym przedsiębiorstwie
2. Zarządzanie potencjałem społecznym w wybranym przedsiębiorstwie
3. Polityka personalna we współczesnych organizacjach
4. Specyfika polityki personalnej w małej firmie
5. Nowoczesne metody rekrutacji i selekcji pracowników
6. Metody nowoczesnego zatrudniania personelu
7. Istota motywacji do pracy
8. Materialne i niematerialne aspekty motywacji pracowniczej
9. Motywacyjność systemu wynagradzania
10.Szkolenie formą inwestowania w pracownika
11.Proces oceniania pracownika
12.Negocjowanie jako sposób komunikowania się
13.Menedżer przyszłości. Nowe wymagania wobec kadry kierowniczej
14.Nowe umiejętności i role menedżerskie
15.Drogi przepływu informacji we współczesnej organizacji
16. Zarządzanie wiedzą jako największą wartością w organizacji
17. Komunikowanie się w organizacji jako sposób na skuteczne zarządzanie
18. Podejmowanie decyzji i rozwiązywanie problemów warunkiem sprawnego
zarządzania firmą
19. Zmiany i innowacje jako działania kreujące wizerunek współczesnej organizacji
20. Zachowania organizacyjne jako istotny czynnik sukcesu organizacji
21. Praca zespołowa podstawową formą ludzkiego działania
22. Lider zespołu i jego rola w organizacji
23. Etyka menedżera / biznesu jako istotny czynnik sukcesu organizacji
24. Kultura organizacyjna jako wartość we współczesnej organizacji
Download