Problemy wspó*czesnej Europy

advertisement
Problemy współczesnej
Europy
Problemy współczesnej Europy

Globalny terroryzm;

Kryzys gospodarczy i fiskalny;

Kryzys wartości leżących u podstaw idei integracji Europy;

Problem z napływem uchodźców;

Załamanie wzrostu gospodarczego;
Problemy współczesnej Polski na tle Europy

Problemy demograficzne

Proporcje podziału dochodu narodowego

Problemy z innowacyjnością gospodarki

Emigracja zarobkowa
Brexit – wspólny problem Polski i Europy
Wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej to bardzo zła
wiadomość dla Polaków i naszej gospodarki.

Dlaczego tak się stało?

Jakie będą konsekwencje dla gospodarki Wielkiej Brytanii,
Europy i Polski?
Prawdopodobne przyczyny i możliwe
konsekwencje

Ogromny i nagły przypływ imigrantów spoza Unii Europejskiej ?

Problemy brukselskiej administracji ?

Zawiedzione oczekiwania społeczeństwa brytyjskiego?

Zawód społeczeństwa wyrażony w referendum?
Brexit jako barometr nastrojów społecznych
w całej Europie

Zmiana nastrojów społecznych w całej Europie;

Obecne w społeczeństwach Europy poczucie ponoszenia
kosztów, a nie korzyści;

Wzrost znaczenia głosów eurosceptycznych;
Polska i Mazowsze jako beneficjent
członkostwa w Unii Europejskiej

Ponad 66 mld euro przyznanych środków w latach 2007 – 2013;

Przyznanie ponad 77 mld euro w perspektywie 2014-2020;

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 – 2,1 mld
euro;

Nowe centra naukowo technologiczne;

Wsparcie dla ponad 1,5 tys. innowacyjnych przedsiębiorców;

Zwiększenie konkurencyjności województwa mazowieckiego na tle innych regionów w
Europie;

Polepszenie jakości środowiska naturalnego poprzez ograniczenie zanieczyszczeń;

Wsparcie najzdolniejszych doktorantów.
Brexit a sprawa Polska

Zmniejszenie budżetu polityki spójności o ponad 70 mld zł;

Ograniczenie dostępu do brytyjskiego rynku;

Polaryzacja Europy;

Przywrócenie kontroli przepływu osób na wewnętrznych
granicach Unii Europejskiej.
Dziękuję za uwagę
Download