Prezentacja: Wizja Mazowsza do 2030 r.

advertisement
Wizja Mazowsza do 2030 r.
Adam Struzik
Marszałek Województwa Mazowieckiego
Warszawa, 6 maja 2015 r.
Wizja rozwoju województwa
Mazowsze to region
spójny terytorialnie,
konkurencyjny,
innowacyjny z
wysokim wzrostem
gospodarczym i bardzo
dobrymi warunkami
życia jego
mieszkańców
CEL GŁÓWNY
Środowisko/
Energetyka
Rozwój produkcji ukierunkowanej na eksport
w przemyśle zaawansowanych i średniozaawansowanych
technologii oraz w przemyśle i przetwórstwie
rolno-spożywczym
Zapewnienie
gospodarce regionu
zdywersyfikowanego
zaopatrzenia
w energię przy
zrównoważonym
gospodarowaniu
CELE STRATEGICZNE
zasobami
środowiska
Gospodarka
Wzrost
konkurencyjności
regionu poprzez
rozwój działalności
gospodarczej oraz
transfer i
wykorzystanie
nowych technologii
Transport/
przestrzeń
Poprawa
dostępności i
spójności
terytorialnej
regionu oraz
kształtowanie ładu
przestrzennego
Społeczeństwo
Kultura
Poprawa jakości
życia oraz
wykorzystanie
kapitału ludzkiego i
społecznego do
tworzenia
nowoczesnej
gospodarki
Wykorzystanie
potencjału kultury i
dziedzictwa
kulturowego oraz
walorów środowiska
przyrodniczego dla
rozwoju
gospodarczego
regionu i poprawy
jakości życia
Miasta
REGION
Przemysł i produkcja
RAMOWE CELE STRATEGICZNE
PRIORYTETOWY
CEL STARTEGICZNY
ZMNIEJSZENIE DYSPROPORCJI ROZWOJU W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM,
WZROST ZNACZENIA OBSZARU METROPOLITALNEGO WARSZAWY W EUROPIE
Warszawa
z OMW
Obszary
wiejskie
System realizacji Strategii
kontekst regionalny
Strategia rozwoju województwa
mazowieckiego do 2030 roku
Plan
Zagospodarow
ania
Przestrzennego
Województwa
Mazowieckiego
Plany
wykonawcze
Inne/pozostałe
dokumenty
programowe
województwa
mazowieckiego
kontekst krajowy
kontekst UE
Długookresowa
Strategia Rozwoju
Kraju – Polska
2030. Trzecia fala
nowoczesności
V Raport
Spójności
gospodarczej,
społecznej
i terytorialnej
Strategia rozwoju
kraju 2020
(średniookresowa)
9 strategii
zintegrowanych
(w tym KSRR)
Strategia
Europa 2020
Wspólne ramy
strategiczne
KPZK 2030
RPO WM
2014-2020
kontrakt
terytorialny
Krajowa polityka
miejska do roku
2020
Umowa
partnerstwa
RPO Województwa
Mazowieckiego na lata 2014-2020
OSIE PRIORYTETOWE
I – Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce
II - Wzrost e-potencjału Mazowsza
III - Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości
IV - Przejście na gospodarkę niskoemisyjną
V - Gospodarka przyjazna środowisku
VI – Jakość życia
VII - Rozwój regionalnego systemu transportowego
VIII – Rozwój rynku pracy
IX – Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem
X. Edukacja dla rozwoju regionu
5
Wizja rozwoju makroregionu
Polski Centralnej
Makroregion
Polski Centralnej
awangardą Europy
XXI wieku
Download