Departament Kultury, Promocji i Turystyki

advertisement
Opis zadań realizowanych w Departamencie Kultury, Promocji i Turystyki
Departament/kancelaria/
delegatura:
Departament Kultury, Promocji i Turystyki
Wydział/biuro:
Wydział Instytucji Kultury
Kilkuzdaniowy opis
realizowanych zadań:
Do zakresu zadań Wydziału należy w szczególności:
1) wykonywanie czynności wynikających ze sprawowanego przez Zarząd nadzoru
ogólnego nad Instytucjami Kultury, dla których Organizatorem jest Samorząd
Województwa Mazowieckiego (dalej zwanych „Instytucjami Kultury”) w zakresie
realizacji zadań statutowych, w tym monitorowanie i ocena bieżącej działalności tych
instytucji;
2) prowadzenie, we współpracy z innymi Departamentami, spraw organizacyjnych
Instytucji Kultury (m.in.: nadawanie statutów, opiniowanie projektów regulaminów
organizacyjnych, sprawy związane z tworzeniem, łączeniem, podziałem, przejęciem,
przekazywaniem, współprowadzeniem i likwidacją Instytucji Kultury),
3) prowadzenie Rejestru Instytucji Kultury oraz przygotowywanie odpisów;
4) prowadzenie spraw z zakresu przyznawania, przekazywania, monitorowania
i rozliczania dotacji udzielanych Instytucjom Kultury innych niż dotacje celowe na
inwestycje.
Departament/kancelaria/
delegatura:
Departament Kultury, Promocji i Turystyki
Wydział/biuro:
Wydział Turystyki
Kilkuzdaniowy opis
realizowanych zadań:
1) Prowadzenie Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych
Województwa Mazowieckiego, wydawanie zaświadczeń i decyzji w tym zakresie.
2) Prowadzenie kontroli organizatorów turystyki i pośredników turystycznych
oraz podmiotów nie posiadających wpisu do ww. Rejestru.
3) Prowadzenie spraw związanych z organizacją powrotu klientów do kraju w przypadku
niewypłacalności organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego
oraz z występowaniem w imieniu klientów w sprawie wypłaty środków
z zabezpieczenia finansowego.
4) Prowadzenie Rejestru Organizatorów Szkoleń dla Kandydatów na Przewodników
Górskich, wydawanie zaświadczeń i decyzji w tym zakresie.
5) Wydawanie decyzji dotyczących uprawnień przewodników górskich i prowadzenie
ewidencji nadanych uprawnień oraz wydawanie legitymacji i identyfikatorów.
6) Prowadzenie spraw dotyczących organizacji egzaminów językowych dla pilotów
wycieczek, przewodników turystycznych i przewodników górskich.
7) Prowadzenie spraw związanych z zaszeregowaniem obiektów hotelarskich
do określonego rodzaju i nadanie kategorii oraz wydawanie decyzji i promes
w tym zakresie, a także prowadzenie ewidencji obiektów hotelarskich.
8) Prowadzenie spraw związanych z powoływaniem zespołów oceniających obiekty
hotelarskie.
9) Prowadzenie spraw związanych z nieuprawnionym używaniem
przez przedsiębiorców nazw ustawowo zastrzeżonych dla danych obiektów
hotelarskich.
Departament/kancelaria/
delegatura:
Departament Kultury, Promocji i Turystyki
Wydział/biuro:
Wydział Marketingu Terytorialnego
Kilkuzdaniowy opis
realizowanych zadań:
Do zadań realizowanych przez Wydział należy m.in. prowadzenie spraw z zakresu
promocji Województwa, w tym promocji turystyki na terenie Mazowsza poprzez
zapewnienie udziału Mazowsza w wydarzeniach promocyjnych, istotnych dla budowania
marki Mazowsze, w tym w imprezach targowo-wystawienniczych.
Prowadzenie spraw dotyczących opracowywania materiałów informacyjno-promocyjnych
Województwa oraz ich dystrybucja w celach promocyjnych.
Przygotowywanie artykułów, informacji prasowych z zakresu działalności Wydziału.
Opracowywanie i monitorowanie planu działań związanych z promocją Województwa
Mazowieckiego w kraju i za granicą, podejmowanych przez komórki organizacyjne
Urzędu.
Współpraca z innymi departamentami Urzędu w zakresie tworzenia i promowania
spójnego i wyrazistego wizerunku oraz marki Mazowsze, w tym opiniowanie
i zatwierdzanie projektów graficznych materiałów promocyjnych oraz stoisk
wystawienniczych przygotowywanych przez komórki organizacyjne Urzędu w zakresie
zgodności z System Identyfikacji Wizualnej Marki Mazowsze.
Prowadzenie spraw dotyczących udzielania zgody na wykorzystanie logo Marki
Mazowsze oraz udzielaniem przez Zarząd zgody na wykorzystanie herbu Województwa.
Promocja Mazowsza w social mediach, poprzez prowadzenie profilu pn.: Mazowsze
Serce Polski w serwisie społecznościowym Facebook.
Organizacja i realizacja własnych projektów promocyjnych, jak np. konkurs fotograficzny
Mazowsze bliskie sercu, Sejmik Turystyczny Mazowsza, Otwarcie Sezonu Turystycznego
na Mazowszu, Kongres Promocji Mazowsza, konkurs Nagroda Marszałka Województwa
Mazowieckiego
Departament/kancelaria/
delegatura:
Departament Kultury, Promocji i Turystyki
Wydział/biuro:
Wydział ds. Tworzenia Przestrzeni Kulturowej i Turystycznej
Kilkuzdaniowy opis
realizowanych zadań:
Do zadań realizowanych w wydziale należy m.in.:
1) współpraca z organizacjami pozarządowymi w tym ocena projektów
dotyczących realizacji zadań w obszarze kultury i dziedzictwa narodowego oraz
turystyki,
2) zawieranie umów z organizacjami pozarządowymi oraz monitorowanie ich
realizacji,
3) podejmowanie działań mających na celu budowę zintegrowanej sieci szlaków
turystycznych w regionie, realizacja zadań z zakresu oznakowania
turystycznego w oparciu o walory turystyczne i kulturowe ,
4) administrowanie stroną internetową dotyczącą kultury tradycyjnej Mazowsza,
5) wdrażanie oraz realizowanie zadań wynikających z dokumentów strategicznych
takich jak:
a. Strategia Rozwoju Kultury,
b. Strategia Rozwoju Turystyki,
c. Wojewódzki Program Opieki nad Zabytkami.
Departament/kancelaria/
delegatura:
Departament Kultury, Promocji i Turystyki
Wydział/biuro:
Wydział Kultury
Kilkuzdaniowy opis
realizowanych zadań:
Wydział zajmuje się w głównej mierze realizacją projektów własnych z zakresu kultury.
„Mazowieckie Zdarzenia Muzealne – Wierzba”. Doroczny konkurs, którego celem jest
pobudzenie pracy muzeów poprzez wyłonienie najlepszych placówek muzealnych i
wyróżnienie oraz nagrodzenie najciekawszych zdarzeń przez nie opracowanych i
realizowanych, promocja muzeów oraz Województwa Mazowieckiego, podnoszenie
walorów turystycznych muzeów i pogłębianie ich wkładu w dziedzictwo narodowe.
„Festiwal młodzieżowych teatrów amatorskich na Mazowszu” - podzielony jest na
etapy. Amatorskie grupy teatralne, które zadeklarowały udział w festiwalu, w następnym
etapie przesyłają przygotowane przedstawienia na nośniku elektronicznym, które są
oceniane przez praktyków i znawców teatru. Następnie, spośród zgłoszonych propozycji,
wybieranych jest kilka najlepszych przedstawień, które przechodzą do kolejnego etapu.
Komisja dokonuje ich oceny, odwiedzając poszczególne spektakle. Etapem końcowym
jest wybór laureata/laureatów festiwalu, którzy w ramach nagrody mają możliwość
uczestniczyć w warsztatach teatralnych zorganizowanych w Teatrze Polskim im. Arnolda
Szyfmana w Warszawie oraz wystawić nagrodzoną sztukę na deskach tego Teatru. Drugi
projekt adresowany do młodzieży, który jest w fazie uruchamiania, to Amatorski Konkurs
Multimedialny pn. „Od juniora do seniora”. Celem Konkursu jest odkrywanie i
rozwijanie talentów filmowych wśród młodych ludzi. Konkurs „Stolica Kultury
Mazowsza”, to jeden z najstarszych i najbardziej prestiżowych projektów Samorządu
Województwa Mazowieckiego w zakresie upowszechniania kultury. Polega na wyłonieniu
powiatu, który zostanie ustanowiony "Stolicą Kultury Mazowsza". Celem przedsięwzięcia
jest wspieranie i umacnianie kultury lokalnej, która tworzy wspólną kulturę regionalną.
Wybór Patrona Roku, którego obchody na Mazowszu ogłasza Sejmik Województwa
Mazowieckiego. Sejmik Województwa Mazowieckiego już po raz piąty ogłosił obchody
patrona roku na Mazowszu. Rok 2016 to „Rok Henryka Sienkiewicza na Mazowszu”.
Nagroda Samorządu Województwa Mazowieckiego im. Cypriana Kamila
Norwida, przyznawana jest za wybitne dzieło lub kreację, już od 2002 roku w czterech
dziedzinach sztuki: literatura, muzyka, sztuki plastyczne, teatr. Samorząd Województwa
Mazowieckiego przyznaje również nagrodę specjalną, zwaną Nagrodą Dzieło życia, za
całokształt dorobku artystycznego. W 2016 r. oprócz realizacji powyższych projektów,
zamierzamy ufundować nagrodę dla laureata Nagrody im. Oskara Kolberga. Ponadto, w
związku z wdrażaniem Strategii Rozwoju Kultury w Województwie Mazowieckim na lata
2015 – 2020, uruchomione zostaną nowe projekty własne z zakresu kultury: Roczne
studia podyplomowe o specjalności „menedżer kultury”, Roczne studia
podyplomowe o specjalizacji „animator kultury”, Program podnoszenia
kompetencji edukatorskich dla osób aktywnych w kulturze, Program wojewódzkich
stypendiów i nagród twórczych.
W Wydziale prowadzona jest również korespondencja w zakresie szeroko rozumianego
upowszechniania kultury oraz współpraca z instytucjami kultury, artystami, twórcami
ludowymi, organizacjami pozarządowymi i jednostkami samorządu terytorialnego w
zakresie kultury.
Download