Departament Organizacji - Samorząd Województwa Mazowieckiego

advertisement
Opis zadań realizowanych w Departamencie Organizacji
Departament/kancelari
a/delegatura:
Departament Organizacji
Wydział/biuro:
Wydział Zarządu
Kilkuzdaniowy opis
realizowanych zadań:
przygotowywanie oraz obsługa posiedzeń Zarządu Województwa;
prowadzenie spraw i dokumentacji związanych z pracą Zarządu Województwa;
prowadzenie zbioru i centralnego rejestru uchwał Zarządu Województwa;
przesyłanie do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego
uchwał Zarządu Województwa podlegających publikacji;
5) prowadzenie zbioru i ewidencji decyzji Zarządu Województwa wydawanych
w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej;
6) przygotowywanie, we współpracy z innymi departamentami i delegaturami,
sprawozdań z pracy Zarządu Województwa;
7) przygotowywanie informacji o pracy Zarządu Województwa oraz informacji
z posiedzeń Zarządu Województwa do czasopisma „Kronika Mazowiecka”.
Departament/kancelaria/
delegatura:
Departament Organizacji
Wydział/biuro:
Biuro Zintegrowanego Systemu Zarządzania
1)
2)
3)
4)
Do zadań realizowanych przez Biuro ZSZ należy:
1)
2)
Kilkuzdaniowy opis
realizowanych zadań:
3)
4)
5)
6)
7)
prowadzenie spraw z zakresu e-usług w Urzędzie,
prowadzenie ewidencji pleceń służbowych Sekretarza Województwa – Dyrektora
Urzędu,
prowadzenie wykazów: e-usług, kart niezgodności, kart działań zapobiegawczych,
kart działań korygujących
prowadzenie spraw z zakresu audytów zsz, audytów nadzoru
prowadzenie spraw z zakresu kontroli zarządczej w Urzędzie
prowadzenie spraw z zakresu badania satysfakcji klienta,
koordynowanie spraw związanych z rozpatrywaniem skarg dotyczących
funkcjonowania Urzędu.
Departament/kancelaria
/delegatura:
Departament Organizacji
Wydział/biuro:
Wydział Kadr
Kilkuzdaniowy opis
realizowanych zadań:
Realizacja zadań dotyczących spraw związanych z nawiązywaniem i rozwiązywaniem
stosunków pracy z pracownikami Urzędu oraz z kierownikami wojewódzkich
samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym prowadzenie akt osobowych
pracowników. Ponadto prowadzi sprawy związane z: naborem pracowników do pracy
w Urzędzie, planowaniem etatów i funduszu płac w Urzędzie, umowy cywilnoprawne.
Departament/kancelaria/
delegatura:
Departament Organizacji
Wydział/biuro:
Wydział Szkoleń i Rozwoju Kompetencji
Kilkuzdaniowy opis
realizowanych zadań:
W ramach wydziału realizowane są m in. zadania związane z organizacją podnoszenia
kwalifikacji pracowników urzędu marszałkowskiego (szkolenia grupowe, indywidualne,
studia podyplomowe, kursy konferencje), współpraca z firmami szkoleniowymi,
monitorowanie przebiegu okresowych ocen pracowniczych oraz Indywidualnego
Programu Mentoringu i programu „Praktyki u Marszałka”.
Departament/kancelaria/
delegatura:
Departament Organizacji
Wydział/biuro:
Biuro Bezpieczeństwa Informacji
Zasadniczym zadaniem Biura Bezpieczeństwa Informacji jest prowadzenie spraw
z zakresu ochrony danych osobowych będących integralną częścią wdrożonego
w Urzędzie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, a także realizacja zadań
w obszarze zarządzania ciągłością działania Urzędu. Biurem Bezpieczeństwa Informacji
kieruje Administrator bezpieczeństwa informacji, który realizuje zadania wynikające
z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz.
1309).
Do zadań ABI należy zapewnianie przestrzegania przepisów o ochronie danych
osobowych, w szczególności przez:
Kilkuzdaniowy opis
realizowanych zadań:
Departament/kancelari
a/delegatura:
1) sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie
danych osobowych oraz opracowywanie w tym zakresie sprawozdań dla
administratora danych;
2) nadzorowanie opracowania i aktualizowania dokumentacji, o której mowa w art. 36
ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, oraz
przestrzegania zasad w niej określonych;
3) zapewnianie zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych
z przepisami o ochronie danych osobowych, w tym inicjowanie organizowania
szkoleń dla pracowników zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych;
4) prowadzenie rejestru zbiorów danych przetwarzanych przez administratora danych.
Departament Organizacji
Wydział/biuro:
Wydział Zakupów Wspólnych
Kilkuzdaniowy opis
realizowanych zadań:
Wydział Zakupów Wspólnych odpowiedzialny jest prowadzenie spraw w zakresie
realizacji zakupów wspólnych (m.in. artykuły biurowe, paliwo, tonery, meble) oraz
zakupów inwestycyjnych na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek
organizacyjnych. Do głównych zadań należy zaliczyć ustalenie potrzeb zakupowych
poszczególnych jednostek, ustalenie szacunkowej wartości zamówienia, przygotowanie
projektu umowy z wykonawcami, udział w postępowaniach w sprawie udzielenia
zamówień publicznych, prowadzenie spraw związanych z przygotowanie i realizacją
umów, monitorowanie prawidłowości wykonania zawartych umów.
Departament/kancelari
a/
delegatura:
Departament Organizacji
Wydział/biuro:
Wydział Transportu
1)
2)
3)
4)
Kilkuzdaniowy opis
realizowanych zadań:
5)
6)
7)
planowanie czasu pracy kierowców: tworzenie harmonogramów, rozliczanie kart
czasu pracy, wprowadzanie do systemu,
rozliczanie kart drogowych oraz paliwa,
współpraca z pracownikami departamentów w temacie planowania wyjazdów
samochodów służbowych Urzędu – tworzenie grafików, rejestracja zapotrzebowani
oraz rejestracja delegacji,
przygotowywanie zamówień oraz realizacja: napraw i przeglądów samochodów
służbowych, zakupów niezbędnych do eksploatacji
przygotowywanie przetargów m.in. na ubezpieczenia, zakup samochodów,
gospodarowanie mieniem Urzędu.
Departament/kancelari
a/delegatura:
Departament Organizacji
Wydział/biuro:
Wydział Techniczno-Eksploatacyjny
1)
2)
3)
Kilkuzdaniowy opis
realizowanych zadań:
4)
5)
6)
7)
Współpraca z administratorami budynków w zakresie zapewnienia właściwego stanu
technicznego obiektów oraz realizacji zasad przebywania na terenie Urzędu.
Wnioskowanie wykonania prac okresowych, konserwacyjnych oraz nadzór nad ich
realizacją.
Udział w procesie planowania i realizacji remontów bieżących oraz przedsięwzięć
o charakterze inwestycyjnym oraz sporządzania kosztorysów inwestorskich.
Przygotowywanie zamówień oraz realizacja zakupów sprzętu technicznego oraz
artykułów eksploatacyjnych.
Zabezpieczenie i tworzenie właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy
oraz ochrony przeciwpożarowej Urzędu.
Gospodarowanie mieniem Urzędu.
Departament/kancelari
a/delegatura:
Departament Organizacji
Wydział/biuro:
Wydział Obsługi Urzędu
Kilkuzdaniowy opis
realizowanych zadań:
1)
2)
3)
4)
Prowadzenie gospodarki środkami rzeczowymi oraz ich dystrybucja.
Przygotowywanie projektów pism, umów oraz innych dokumentów i materiałów.
Tworzenie dokumentacji zakupowej (zapotrzebowania, zlecenia).
Pomoc przy przygotowywaniu zapytań ofertowych, analizy ofert oraz ich oceny.
Departament/kancelari
a/delegatura:
Departament Organizacji
Wydział/biuro:
Wydział ds. Wydatków i Majątku
Kilkuzdaniowy opis
realizowanych zadań:
Wydział prowadzi ewidencję majątku Urzędu. Dokonuje zmian miejsca użytkowania jak
i użytkowników. Zajmuje się również sporządzaniem planu finansowego Departamentu
Organizacji. Współpracuje z komórkami Departamentu OR przy jego realizacji.
Współpracuje z Departamentem Budżetu i Finansów przy planowaniu, wydatkowaniu
i sprawozdawczości z realizacji Budżetu.
Departament/kancelari
a/delegatura:
Departament Organizacji
Wydział/biuro:
Kilkuzdaniowy opis
realizowanych zadań:
Departament/kancelari
a/
Wydział ds. Kandydatów i Kierujących Pojazdami
Realizacja spraw z zakresu kontroli dróg wojewódzkich, spraw egzaminatorów,
wydawania dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami, spraw ADR, skarg
oraz korespondencji przesłanych z WORD.
Departament Organizacji
delegatura:
Wydział/biuro:
Wieloosobowe Stanowisko ds. BHP
Kilkuzdaniowy opis
realizowanych zadań:
Przeprowadzanie kontroli przestrzegania przepisów i zasad bhp w Urzędzie, współpraca
w zakresie profilaktyki zdrowotnej, prowadzenie spraw związanych z wypadkami przy
pracy i w drodze do/z pracy.
Departament/kancelaria/
Organizacji
delegatura:
Wydział/biuro:
Biuro Spraw Obronnych i Zarządzania Kryzysowego oraz Biuro Bezpieczeństwa
Publicznego
1)
zadania obronne i z zakresu zarzadzania kryzysowego przypisane do
realizacji Samorządowi Województwa, w tym m. in.:
a. opracowywanie dokumentacji związanej z funkcjonowaniem
samorządu województwa w stanach podwyższonej gotowości obronnej
państwa, w tym tworzenie struktury i zasad funkcjonowania stałego
dyżuru Marszałka województwa oraz stanowiska kierowania Marszalka
w stałej siedzibie i na Zapasowym Miejscu Pracy,
b. przygotowywanie dokumentacji planistycznej (Plan Operacyjny
Funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego w warunkach
zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny);
c. prowadzenie kontroli realizacji zadań obronnych w podległych
wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych,
d. organizowanie, uczestnictwo i prowadzenie szkoleń z zakresu spraw
obronnych dla kierowników i pracowników realizujących zadania
obronne w Urzędzie i w wojewódzkich samorządowych jednostkach
organizacyjnych,
e. reklamowanie pracowników realizujących zadania obronne w Urzędzie
od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia
mobilizacji i w czasie wojny,
f. realizacja zadań wynikających z zarządzenia Prezesa Rady Ministrów
w sprawie wykazu przedsięwzięć i procedur systemu zarzadzania
kryzysowego.
2)
zadania z zakresu bezpieczeństwa realizowane przez Samorząd
Województwa, w tym:
a) organizowanie i udział w Konkursie dotyczącym bezpieczeństwa dzieci
poruszających się do i ze szkoły rowerami.
b) organizowanie kampanii społecznej podnoszącej bezpieczeństwo
dzieci i dorosłych poruszających się po drodze w okresie jesiennozimowym w miejscach niezabudowanych i nieoświetlonych,
c) pomoc gminom/miastom w zakupie sprzętu przeciwpożarowego dla
jednostek OSP,
d) konkurs na doposażenie WOPR w sprzęt specjalistyczny,
e) konkursy dla stowarzyszeń na organizację różnego rodzaju
przedsięwzięć z zakresu bezpieczeństwa.
Kilkuzdaniowy opis
realizowanych zadań:
Departament/kancelari
a/
delegatura:
Wydział/biuro:
Departament Organizacji
Biuro Administracyjne
Kilkuzdaniowy opis
realizowanych zadań:
Planowanie zakupów sprzętu biurowego, z wydzieleniem zakupów współfinansowanych z
Pomocy Technicznej Programów Operacyjnych. Realizacja zakupów sprzętu biurowego
oraz pozostałych zakupów i usług na rzecz Urzędu wykraczających poza zakupy
realizowane przez Wydział Zakupów Wspólnych. Zapewnienie łączności w celu
sprawnego funkcjonowania Urzędu oraz projektowanie i koordynowanie działań w tym
zakresie. Gospodarowanie mieniem Urzędu. Zapewnienie właściwych warunków pracy
w Urzędzie.
Download