Departament Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji

advertisement
Opis zadań realizowanych w Departamencie Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji
Departament/kancelaria/
delegatura:
Departament Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji
Wydział/biuro:
Wydział ds. Planowania i Rozliczania Inwestycji
Kilkuzdaniowy opis
realizowanych zadań:
Do zadań Wydziału należy w szczególności:
1. prowadzenie spraw z zakresu planowania inwestycji realizowanych w wojewódzkich
samorządowych jednostkach organizacyjnych;
2. prowadzenie spraw z zakresu przyznawania dotacji dla wojewódzkich
samorządowych jednostek organizacyjnych na realizację inwestycji;
3. prowadzenie spraw z zakresu przekazywania i rozliczania dotacji i wydatków na
realizację zadań inwestycyjnych;
4. prowadzenie ewidencji ruchomych środków trwałych Województwa oraz
przejmowania mienia ruchomego stanowiącego własność województwa po
zlikwidowanych wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych oraz
jednostkach oświatowych, których działalność została wygaszona.
Departament/kancelaria/
delegatura:
Departament Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji
Wydział/biuro:
Wydział ds. Nadzoru Właścicielskiego
1.
Kilkuzdaniowy opis
realizowanych zadań:
2.
3.
Nadzór właścicielski nad spółkami z udziałem Województwa Mazowieckiego:
organizacja zgromadzeń wspólników- przygotowywanie dokumentów dotyczących
zgromadzeń, monitoring sytuacji ekonomiczno-finansowej spółek, przygotowywanie
informacji z zakresu działania spółek i ich sytuacji finansowej;
Monitorowanie sytuacji finansowej wojewódzkich osób prawnych: samodzielnych
publicznych zakładów opieki zdrowotnej, instytucji kultury, wojewódzkich ośrodków
ruchu drogowego - analiza sytuacji na podstawie przedkładanych okresowych
informacji, rozpatrywanie i opiniowanie wniosków składanych przez podmioty do
zarządu województwa, analiza programów naprawczych/restrukturyzacyjnych
Nadzór nad procesami przekształceń i likwidacji spółek oraz wojewódzkich osób
prawnych.
Download