B/ WZORY DOKUMENTÓW SKŁADAJĄCYCH SIĘ NA OFERTĘ

advertisement
B/ WZORY DOKUMENTÓW SKŁADAJĄCYCH SIĘ NA OFERTĘ
Wzór nr 1
FORMULARZ OFERTY
……………………………………
pieczęć z nazwą (firmą)
i adresem Wykonawcy
......................................, ................................
miejscowość
dnia
Zachodniopomorski Zarząd
Dróg Wojewódzkich w Koszalinie
Rejon Dróg Wojewódzkich w Gryficach
ul. Piłsudskiego 18
72-300 Gryfice
Nawiązując do treści zaproszenia do składania ofert w trybie zapytania ofertowego
na wykonanie następującego zamówienia:
Bieżące utrzymanie i konserwacja urządzeń sygnalizacji świetlnych w ciągach dróg
wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Gryficach
1. oferujemy wykonanie w/w zamówienia za cenę brutto: ............................................. zł,
słownie złotych: ..............................................................................................,
zgodnie z wypełnionym Formularzem cenowym, łącznie z podatkiem od towarów i usług
VAT;
2. oświadczamy, że zamówienie wykonamy w terminie do dnia: 31.12.2016 r.
3. oświadczamy, że akceptujemy poniższe warunki płatności:
1) przelew w terminie do 21 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu faktury VAT;
2) za termin zapłaty uważa się datę polecenia przelewu na rachunek Wykonawcy;
4. zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy, w miejscu
i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
Adres do korespondencji:
...........................................................
...........................................................
...........................................................
e-mail: ……………………………..
………..................................................
podpis Wykonawcy lub upełnomocnionego
przedstawiciela Wykonawcy
Wzór nr 2
…………………………………
pieczęć z nazwą (firmą)
i adresem Wykonawcy
......................................, ..........................
miejscowość
dnia
FORMULARZ CENOWY
Bieżące utrzymanie i konserwacja urządzeń sygnalizacji świetlnych w ciągach dróg
wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Gryficach
Lp.
Lokalizacja
Jedn.
miary
Ilość
Cena netto
za 1 m-c w zł
Ilość
miesięcy
Wartość
netto
zamówienia
w zł
(kol. 5x6)
1
2
3
4
5
6
7
szt.
1
12
szt.
1
12
szt.
2
12
szt.
1
12
szt.
1
12
szt.
1
12
1
2
3
4
5
6
Droga wojewódzka nr 102
- m. Łukecin w km 26+790
(sygnalizacja wzbudzana)
Droga wojewódzka nr 102
- m. Rewal w km 47+246 obręb
skrzyżowania ul. Kamieńskiej z
ul. Dworcową
Droga wojewódzka nr 102
- m. Wisełka:
a) km 11+838 w obrębie ul.
Mieszka I i ul. Leśnej,
b) km 12+494 w obrębie ul.
Warnowskiej
Droga wojewódzka nr 102
- m. Międzywodzie w km
23+402 okolice ul. Zwycięstwa
Droga wojewódzka nr 105 m.
Gryfice w km 19+100 obręb
skrzyżowania
ul.
Wojska
Polskiego z ul. Nadrzeczną
Droga wojewódzka nr 109 m.
Trzebiatów w km 9+703 obręb
skrzyżowania
ul.
Wojska
Polskiego z ul. II Pułku Ułanów
Razem wartość netto:
Podatek VAT 23%:
Razem wartość brutto:
Słownie:
…………..................................................
podpis Wykonawcy lub upełnomocnionego
przedstawiciela Wykonawcy
Wzór nr 3
……………………………………
pieczęć z nazwą (firmą)
i adresem Wykonawcy
......................................, ................................
miejscowość
dnia
WYKAZ OSÓB
które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
Bieżące utrzymanie i konserwacja urządzeń sygnalizacji świetlnych w ciągach dróg
wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Gryficach
Lp. Funkcja
Imię
i nazwisko
1
2
3
1
Kierownik robót
2
Brygadzista
Informacja
o podstawie
Uprawnienia
do
dysponowania
osobą
na dzień
budowlane/Świadectwo
składania
ofert
(numer, rodzaj i zakres, data
(np. umowa o pracę, umowa zlecenie,
wydania)
umowa o dzieło)
4
5
*należy wpisać odpowiednio
Uwaga: W kolumnie 4 wpisać odpowiednio, zgodnie z wymaganiem zawartym w pkt 6 Instrukcji.
Oświadczamy, że wskazane osoby posiadają wymagane uprawnienia.
………………………………..………….
podpis Wykonawcy lub upełnomocnionego
przedstawiciela Wykonawcy
Download