ZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ CENOWY

advertisement
ZAŁĄCZNIK NR 2
FORMULARZ CENOWY
Znak sprawy: Z/13/PN/17
Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.
Nazwa Wykonawcy: .....................................................................................................................................................................................
Adres Wykonawcy:........................................................................................................................................................................................
Zadanie 1: - Bronchoskop intubacyjny, optyczny wraz z wyposażeniem - zgodnie z opisem zamieszczonym w Załączniku nr 1
Lp.
Asortyment
j.m.
I.
Bronchofiberoskop intubacyjny, optyczny
Ilość
Cena
jedn.
netto
Wartość
netto
szt.
2
1.
Tester szczelności
szt.
II. Wyposażenie dodatkowe
2
2.
Kleszczyki chwytne
szt.
2
3.
Kontener do transportu i sterylizacji
fiberoskopu
szt.
2
Wartość
brutto
VAT
(%)
Producent, nazwa handlowa
Wartość netto ogółem: ............................... zł, słownie: ............................................................................................... złotych
Cena zadania 1, czyli wartość brutto ogółem: ........................zł, słownie: ................................................................................... złotych
...............
data
.....................................................................................
podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
ZAŁĄCZNIK NR 2
FORMULARZ CENOWY
Znak sprawy: Z/13/PN/17
Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.
Nazwa Wykonawcy: .....................................................................................................................................................................................
Adres Wykonawcy:........................................................................................................................................................................................
Zadanie 2: Monitor rzutu minutowego serca wraz z materiałami zużywalnymi - zgodnie z opisem zamieszczonym w Załączniku nr 1
Lp.
Asortyment
j.m.
Ilość
Cena
jedn.
netto
Wartość
netto
I.
Monitor rzutu minutowego serca
szt.
1.
Zestaw do pomiaru rzutu serca metodą
termodylucji przezpłucnej zawierający:
- cewnik do tętnicy udowej 5F, 20cm lub z
dojścia łokciowego 4F, 16cm
- przetwornik do pomiaru ciśnienia
inwazyjnego zawierający czujnik temperatury
Przetwornik do pomiaru ciśnienia inwazyjnego krwi zawierający czujnik temperatury
Czujnik do pomiaru rzutu serca metodą
analizy konturu fali tętna
Akcesoria do pomiaru saturacji krwi żylnej
szt.
II. Materiały zużywalne
200
szt.
200
szt.
120
szt.
10
2.
3.
4.
Wartość
brutto
VAT
(%)
Producent, nazwa handlowa
3
Wartość netto ogółem: ............................... zł, słownie: ............................................................................................... złotych
Cena zadania 2, czyli wartość brutto ogółem: ........................zł, słownie: ................................................................................... złotych
...............
data
.....................................................................................
podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
Download