Nowy wzór formularza ofertowego dla Zadania nr 2

advertisement
Nowy wzór formularza ofertowego dla Zadania nr 2
(Załącznik nr 1a do SIWZ)
OFERTA
dotyczy przetargu: „Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej
dla potrzeb Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy” /znak sprawy SZPiFP-20-17/
1) Pełna nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/ów (w przypadku składania oferty przez podmioty
występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) wszystkich członków spółki cywilnej lub konsorcjum oraz
wskazanie lidera konsorcjum):
2) Dokładny adres Wykonawcy/ów (w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie
należy podać dokładne adresy wszystkich członków spółki cywilnej lub konsorcjum):
Miasto:
Województwo:
Kod pocztowy:
Ulica i numer domu:
REGON:
NIP:
Telefon:
Faks:
3) Dane osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie przedmiotowego postępowania:
Imię:
Nazwisko:
Telefon:
Faks:
Adres e-mail:
1
podpis osób/osoby
uprawnionej do reprezentowania wykonawcy
4) Adres do korespondencji (wypełnić jeśli jest inny niż adres wskazany w pkt. 2)
Kod pocztowy, miasto
Ulica, nr domu
5) Zgodnie z danymi określonymi w KRS/ CEIDG lub innym dokumencie rejestrowym osobą/osobami
upoważnioną/ upoważnionymi do reprezentowania podmiotu jest/są (właściciel, członek zarządu,
prokurent itp.):
Imię i Nazwisko:
Imię i Nazwisko:
1)
2) 6) Zgodnie z załączonym do oferty pełnomocnictwem osobą uprawnioną do reprezentowania
Wykonawcy jest (jeżeli dotyczy):
3)
Imię i Nazwisko
7) Informacja, czy Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem w
rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016r. poz. 1829,
1948 i 1997)?
 NIE

TAK
(W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „tak” należy również wypełnić poniższe
dane):
 Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10
osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2
milionów EUR.
 Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50
osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10
milionów EUR.
 Średnie przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które nie jest
mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudnia
mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów
EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.
podpis osób/osoby
uprawnionej do reprezentowania wykonawcy
2
2. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, w tym umowy za cenę:
Zadanie nr 2:
Elementy ceny
L.p.
1.
2.
Cena
jednostkowa
/brutto/ PLN
Ilość kont
Wartość
aktywacyjnych /brutto/ PLN
Cena jednostkowa brutto
3 szt.
miesięcznego abonamentu dla 1
karty przy wykorzystaniu
Centrum SMS-bramka SMS
(SMC-C, oprogramowanie wersji
klienckiej)
Cena jednostkowa brutto
2 szt.
miesięcznego abonamentu dla 1
karty przy wykorzystaniu
Komunikatora SMC-C (poprzez
przeglądarkę www)
Wartość brutto wszystkich miesięcznych
abonamentów:
x 36 miesięcy
Wartość ogółem brutto wszystkich miesięcznych
abonamentów w zadaniu nr 2:
Ilość / liczba wysłanych SMS-ów………………..szt.
(Proszę podać wyłącznie w liczbach całkowitych – 1x1000 szt).
UWAGA! Wykonawca może podać wartość min. 4000 szt. – max. 8000 szt..
Czas usunięcia awarii w ………………godzin(y) od momentu zgłoszenia telefonicznego
lub drogą faksową.
(Proszę podać wyłącznie pełne godziny)
UWAGA! Wykonawca może wskazać minimalnie 1 godzinę - maksymalnie 8 godzin
Pomoc techniczna w instalacji i obsłudze ……………………………(TAK/NIE)
(Proszę wpisać wyłącznie słowo TAK lub NIE. Wykonawca, który nie dokona żadnego wpisu otrzyma 0pkt)
3. Oświadczamy, że :
- zapoznaliśmy się z treścią SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń,
- powierzymy wykonanie następującej części zamówienia podwykonawcom (jeżeli dotyczy
należy wskazać nazwy części i firmy podwykonawców)…………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………….
- w przypadku zatrudnienia podwykonawców odpowiadamy za ich pracę jak za własną.
4. Akceptujemy wzór umowy (stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ) i w przypadku wyboru
naszej oferty zobowiązujemy się w do zawarcia umowy na warunkach określonych w tym
wzorze, w terminie i miejscu wyznaczonym przez zamawiającego.
............................. , dn. .........................
................................................................................
pieczęć imienna i podpis osób/osoby
uprawnionej do reprezentowania wykonawcy
3
Download