Zakładane do osiągnięcia wskaźniki dla przedsięwzięcia 1.1

advertisement
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie”
Umowa Nr 00020-6933-UM0310019/15
Umowa Nr 00017-6937-UM0300019/16
Zakładane do osiągnięcia wskaźniki dla przedsięwzięcia 1.1. Rozwój istniejących firm w
tym wdrażających nowe technologie i innowacje oraz uwzględniających ochronę
środowiska i zmiany klimatu
Cel ogólny I.
Rozwój gospodarczy obszaru z wykorzystaniem lokalnego potencjału
Wskaźnik oddziaływania
Wzrost liczby podmiotów gospodarki narodowej przypadająca na 1000
108 szt.
mieszkańców
Cel szczegółowy 1.
Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości w kierunku wzrostu zatrudnienia
Wskaźnik rezultatu
12 szt.
Liczba utworzonych miejsc pracy w istniejących firmach
Przedsięwzięcie 1.1.
Rozwój istniejących firm w tym wdrażających nowe technologie i innowacje oraz
uwzględniających ochronę środowiska i zmian klimatu
Wskaźnik produktu
12 szt.
Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa
Download