Karta informacyjna

advertisement
KARTA INFORMACYJNA
1.
2.
3.
INWESTOR..................................................................................................................... ................................
..........................................................................................................................................................................
- adres inwestycji............................................................................................................. .................................
- działka nr ewidencyjny...................................................................................................... ............................
- rodzaj inwestycji............................................................................................................................................
- liczba innych budynków istniejących na działce...........................................................................................
PRZEZNACZENIE BUDYNKU ( LUB LOKALU ) : (odpowiednią pozycję zakreślić )
 - mieszkalny
 - biurowy
 - magazynowy , hale
 - wielofunkcyjny
 - gospodarczy
DANE STATYSTYCZNE:
 - nowe budownictwo
 - pawilon usługowy
 - garaż
 - uczelnie , szkoły , żłobki , przedszkola
 - obiekty sportowe
 - produkcyjny
 - rozbudowa
 - adaptacja lub przebudowa
4. Parametry techniczne budynku mieszkalnego obliczone zgodnie z normą PN-ISO 9836:1997
- data rozpoczęcia robót budowlanych .......................................
- powierzchnia zabudowy..............................................................
- powierzchnia użytkowa ..............................................................
- powierzchnia użytkowa mieszkania/ań/...................................
- powierzchnia użytkowa usług.....................................................
- kubatura.......................................................................................
- liczba izb mieszkalnych ..............................................................
- liczba lokali mieszkalnych..........................................................
- powierzchnia garażu...................................................................
- liczba kondygnacji......................................................................
4.
STRUKTURA MIESZKAŃ
1-izbowych .........................szt.
2-izbowych..........................szt.
3-izbowych..........................szt.
4-izbowych..........................szt.
5.
5-izbowych ........................szt.
6-izbowych..........................szt.
7-izbowych..........................szt.
8-izbowych..........................szt.
więcej izbowych..................szt.
FORMA BUDOWNICTWA ( odpowiednią pozycję zakreślić )
6.
 - indywidualne
 - spółdzielcze
 - ind. realiz. na sprzedaż lub wynajem
 - komunalne
 - przez. na sprzedaż lub wynajem
 - społeczne czynszowe
( nie dotyczy bud. indywidualnego )
 - zakładowe
TECHNOLOGIA WZNOSZENIA BUDYNKU ( dla wszystkich bud. prócz formy bud. indywidualnego)
 - tradycyjna udoskonalona
 - monolityczna
 - wielkopłytowa
 - kanadyjska
 - wielkoblokowa
 - inna
7. WYPOSAŻENIE OBIEKTU , MIESZKAŃ ( LOKALU )
 - gaz sieciowy
 - wodociąg
 - studnia ( ujęcie własne )
 - kanalizacja sanitarna
 - kanalizacja deszczowa
 - kanalizacja ogólnospławna
 - szambo
 - ustęp spłukiwany
 - łazienka ( urz. kąpielowe , prysznic z odpł. wody
 - centralne ogrzewanie miejskie
 - ciepła woda dostarczana centralnie
 - instalacja elektryczna
 - inne
 - przydomowa oczyszczalnia ścieków
Oświadczam , że wszystkie powyższe dane są zgodne ze stanem faktycznym .
...................................................................
( podpis kierownika budowy )
Download