Załącznik nr2

advertisement
Kędzierzyn – Koźle 11.12.2016
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr ZAM 13/ 2016
FORMULARZ OFERTOWY
Stanowisko do badań RTG – 1 szt.
CPV 38540000-2 MASZYNY I APARATURA BADAWCZA I POMIAROWA.
I. WYKONAWCA.
Nazwa
Adres
Nr telefonu
Nr faksu
E-mail
REGON
NIP
II. DANE OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO REPREZENTOWANIA WYKONAWCY.
Imię i nazwisko
Stanowisko/funkcja
Nr telefonu
E-mail
III. SPEŁNIENIE PRZEZ OFERTĘ MINIMALNYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH.
Lp.
Oczekiwane parametry
Funkcjonalność
Wyposażenie
Wymagania ( minimalne )
Zamawiającego
Parametry
Funkcjonalność
Wyposażenie
oferowanego
urządzenia
Parametry techniczne, gwarancja
1
2
Typ urządzenia: mobilne,
wózek kołowy wyposażony w
uchwyty nośne do
podnoszenia żurawiem.
Napięcie lampy
Tak
5 ÷ 200 kV ( krok co 1 kV )
*
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Maksymalna moc wyjściowa
Czas ekspozycji
Wbudowany kalkulator
ekspozycji
Wyświetlacz: graficzny,
antyodblaskowy,
podświetlany, komunikacja w
jęz. polskim
Nagrzewanie: automatyczne
na bazie zegara czasu
rzeczywistego
Możliwość wstępnego
programowania różnego
rodzaju lamp
Zestaw min. 2 szt. lamp,
jedna do badań w trudno
dostępnych miejscach
Kabel wysokiego napięcia
Zasilanie: 1 x 230V 50 Hz.
P ≥ 1600 W
regulowany w zakresie
1 ÷ 5900 s w krokach co 1 s
*
*
Tak
Tak
Tak
*
Tak
Podać ilość lamp
Tak
L ≥ 20 m
Tak
*
Wyposażenie
1
Radiometr – 1 szt.
Tak
2
Miernik promieniowania dla
pracowników – 3 szt.
Tak
3
Densytometr – 1 szt.
Tak
4
Negatoskop – 1 szt.
Tak
5
Wywoływarka do klisz – 1 szt.
Tak
Pozostałe wymagania
1
Okres gwarancji
2
Czas reakcji na zgłoszenie
awarii
24 miesiące
*
48 godz.
*
W rubryki oznaczone ( * ) należy wpisać wartości liczbowe, natomiast w pozostałe Tak lub Nie.
IV. OFEROWANA CENA.
1. Oferowana cena ( netto ) …………………
2. Oferowana cena za roczna obsługę pogwarancyjną ( netto ) …………………….
3. Stawka podatku VAT …………………….
--------------------------------------Miejscowość i data
-----------------------------------------Pieczątka i podpis Wykonawcy
2
Download