Pobierz

advertisement
Zadanie 1
Dane są informacje na temat wielkości produkcji w ostatnich trzech kwartałach oraz
odpowiadających im kosztów całkowitych:
miesiąc
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
produkcja (szt)
100
125
80
120
110
140
130
105
90
koszty całkowite (zł)
11 000
14 200
9 000
13 000
12 300
15 000
14 600
11 600
10 200
Wyznacz wartość kosztów stałych i jednostkowego kosztu zmiennego korzystając z metody
dwóch punktów
Zadanie 2
Korzystając z danych z zadania 1 wyznacz wartość kosztów stałych i jednostkowego kosztu
zmiennego korzystając z metody najmniejszych kwadratów (regresji liniowej). Porównaj wynik z
zadaniem 1 – oceń skuteczność metod (najlepiej na wykresie).
Zadanie 3
Firma X produkuje i sprzedaje koszulki polo. Koszty stałe funkcjonowania przedsiębiorstwa
wynoszą 90 000zł rocznie. W dotychczasowych warunkach sprzedaż 15 000 koszulek rocznie przy
cenie 59zł/szt gwarantowała firmie zysk na poziomie 60 000zł rocznie. Niestety na skutek zmian
koniunktury i zubożenia społeczeństwa zdecydowanie zmniejszył się popyt na wyroby sportowe.
Badania rynku wykazały, że nawet po obniżeniu ceny do 57zł/szt można liczyć jedynie na
sprzedaż 14 000 koszulek rocznie. Czy w tych nowych warunkach sprzedaż nadal jest opłacalna?
Jaki procentowy wzrost jednostkowego kosztu zmiennego jest dopuszczalny?
Zadanie 4
Planujesz wejście na rynek z produktem oferowanym już przez konkurencję po cenie 50zł. Jeżeli
zaoferujesz cenę o 10% niższą od konkurencji to możesz liczyć na popyt w wysokości 6000
sztuk/rok, jeżeli zaś cenę o 5% niższą to popyt przewidywany wyniesie 5400 sztuk/rok.
Planowane jednostkowe koszty zmienne produktu wynoszą 35zł a roczne koszty stałe 70 000zł.
Można znacznie obniżyć koszty zmienne, nawet o 20%, ale trzeba w tym celu zainwestować w
nową linię produkcyjną (nakład 100 000zł, amortyzacja liniowa 10 lat). Wskaż najbardziej
opłacalny wariant postępowania. Dla tego wariantu sprawdź czy dopuszczalne są wahania
popytu w granicach 10%. Do jakiego poziomu można by obniżyć cenę w sytuacji natężonej walki
konkurencyjnej?
Zadanie 5
Przedsiębiorstwo prowadzi produkcję jednoasortymentową. Znane są wielkości produkcji oraz
kosztów całkowitych za ostatnie 6 kwartałów:
rok
kwartał
3
4
1
2
3
4
2014
2015
•
•
•
•
•
produkcja (szt)
2 000
2 300
2 750
2 100
2 800
3 000
koszty całkowite (zł)
110 000
120 000
140 000
115 000
135 000
140 000
Wyznacz wartość kosztów stałych i zmiennych metodą najmniejszych kwadratów.
zakładając utrzymanie wielkości sprzedaży z ostatniego kwartału jaki jest minimalny
dopuszczalny poziom ceny?
mając na uwadze maksymalne zdolności produkcyjne firmy (4000szt/kwartał) czy
możliwe jest osiągnięcie zysku na poziomie 120 000 przy cenie 69zł/szt?
O ile % trzeba zmniejszyć koszty zmienne by osiągnąć żądany zysk (zakładając
niezmienność pozostałych wartości)?
O jaką wartość trzeba zmniejszyć koszty stałe by osiągnąć żądany zysk (zakładając
niezmienność pozostałych wartości)?
Zadanie 6
Firma prowadzi produkcję jednoasortymentową. Z kwartalnych sprawozdań finansowych firmy
wynika że przychody ze sprzedaży i koszty operacyjne oraz wielkość sprzedaży w ostatnich
dwóch latach prezentowały się następująco (wielkość produkcji = wielkość sprzedaży):
rok
2007
2008
kwartał
1
2
3
4
1
2
3
4
przychody (zł)
343 200
351 000
328 000
334 000
319 200
325 500
324 000
332 000
koszty całkowite (zł)
240 500
243 000
229 000
234 000
222 000
224 850
228 300
233 500
produkcja (szt)
8 800
9 000
8 200
8 350
7 600
7 750
8 100
8 300
Jaka jest minimalna (graniczna) ilość produktów, którą trzeba sprzedać przy dotychczasowej
cenie (z ostatniego kwartału) by działalność firmy była rentowna? (Do wyznaczenia wartości
kosztów stałych i zmiennych użyj metody regresji liniowej. Przy obliczeniach zaokrąglij wartości
cen, kosztów zmiennych i kosztów stałych do dwóch miejsc po przecinku.)
Przeprowadzono badania mające na celu stwierdzenie jak w obecnych warunkach rynkowych
będzie zmieniał się popyt przy próbach zmian ceny ustalonej w ostatnim kwartale. Na podstawie
tych badań stwierdzono, że elastyczność cenowa popytu wynosi -2,5 (słownie: minus 2,5) w
przedziale cenowym od 36zł/szt do 44zł/szt. Wiedząc, że maksymalne zdolności produkcyjne
firmy wynoszą 9500szt/kwartał, jaką należy ustalić cenę dla produktu (w zaokrągleniu do pełnych
złotych) by osiągnąć maksymalny możliwy zysk?
Download