informacja

advertisement
Zakończono realizację zadania objętego dotacją Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu pod nazwą : „Wykonanie nasadzeń i prac
wzdłuż dróg w miejscowościach: Michałowo, Murzynowo Kościelne, Nowojewo, Chłapowo,
Chłapowo-Borzejewo, łącznie z prześwietleniem koron drzew w Marianowie”. Wniosek na
powyższe zadanie został złożony dnia 4 listopada 2015 r., a informacje o pozytywnym
rozstrzygnięciu wraz z kwotą przyznanego dofinansowania w wysokości 70 000,00 zł Gmina
otrzymała dnia 22 lutego 2016 r. Po przeprowadzonym zapytaniu o cenę, została zawarta
umowa w dniu 27 czerwca br. z firmą: Zakład Usług Leśnych Zdzisław Rejzowicz na
realizację powyższego zadania obejmującego wykonanie nasadzeń wraz z pracami
przygotowawczymi wzdłuż wnioskowanych dróg w ilości: 40 szt. grabu, 80 szt. klonu, 110 szt.
lip i prześwietleniu 134 szt. koron drzew w miejscowości Marianowo. Wykonano również
usunięcie zakrzaczenia na powierzchni 1000 m2, a łączny koszt prac wyniósł 70 324,20 zł
brutto.
W wyniku realizacji zadania uzyskano poza efektem wizualnym krajobrazu, szereg
korzyści ekologicznych płynących z powstania alei drzew liściastych. Jednym z
najważniejszych, będzie ochrona przez erozją wietrzną pobliskich pól uprawnych, rozwoju
mikrofauny i mikroflory, zmniejszenia się przemieszczania pyłów i gazów, ochrona przed
nadmiernie nagrzewaniem się nawierzchni asfaltowej. Drzewa śródpolne to również miejsce
bytowania różnego rodzaju gatunków ptaków, owadów.
Przedstawiamy link do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Poznaniu: http://www.wfosgw.poznan.pl
Download