Zadanie 1 Firma X produkuje i sprzedaje koszulki polo. Koszty stałe

advertisement
Zadanie 1
Firma X produkuje i sprzedaje koszulki polo. Koszty stałe funkcjonowania przedsiębiorstwa
wynoszą 90 000zł rocznie. W dotychczasowych warunkach sprzedaż 15 000 koszulek rocznie przy
cenie 59zł/szt gwarantowała firmie zysk na poziomie 60 000zł rocznie. Niestety na skutek zmian
koniunktury i zubożenia społeczeństwa zdecydowanie zmniejszył się popyt na wyroby sportowe.
Badania rynku wykazały, że nawet po obniżeniu ceny do 57zł/szt można liczyć jedynie na sprzedaż
14 000 koszulek rocznie. Czy w tych nowych warunkach sprzedaż nadal jest opłacalna? Jaki
procentowy wzrost jednostkowego kosztu zmiennego jest dopuszczalny?
Zadanie 2
Planujesz wejście na rynek z produktem oferowanym już przez konkurencję po cenie 50zł. Jeżeli
zaoferujesz cenę o 10% niższą od konkurencji to możesz liczyć na popyt w wysokości 6000
sztuk/rok, jeżeli zaś cenę o 5% niższą to popyt przewidywany wyniesie 5400 sztuk/rok. Planowane
jednostkowe koszty zmienne produktu wynoszą 35zł a roczne koszty stałe 70 000zł. Można
znacznie obniżyć koszty zmienne, nawet o 20%, ale trzeba w tym celu zainwestować w nową linię
produkcyjną (nakład 100 000zł, amortyzacja liniowa 10 lat). Wskaż najbardziej opłacalny wariant
postępowania. Dla tego wariantu sprawdź czy dopuszczalne są wahania popytu w granicach 10%.
Do jakiego poziomu można by obniżyć cenę w sytuacji natężonej walki konkurencyjnej?
Zadanie 3
Przedsiębiorstwo prowadzi produkcję jednoasortymentową. Znane są wielkości produkcji oraz
kosztów całkowitych za ostatnie 6 kwartałów:
rok
2007
2008
•
•
•
•
•
kwartał
3
4
1
2
3
4
produkcja (szt)
2 000
2 300
2 450
2 100
2 800
2 900
koszty całkowite (zł)
110 000
120 000
140 000
115 000
135 000
140 000
Wyznacz wartość kosztów stałych i zmiennych metodą najmniejszych kwadratów.
zakładając utrzymanie wielkości sprzedaży z ostatniego kwartału jaki jest minimalny
dopuszczalny poziom ceny?
mając na uwadze maksymalne zdolności produkcyjne firmy (4000szt/kwartał) czy
możliwe jest osiągnięcie zysku na poziomie 120 000 przy cenie 69zł/szt?
O ile % trzeba zmniejszyć koszty zmienne by osiągnąć żądany zysk (zakładając
niezmienność pozostałych wartości)?
O jaką wartość trzeba zmniejszyć koszty stałe by osiągnąć żądany zysk (zakładając
niezmienność pozostałych wartości)?
Zadanie 4
Firma prowadzi produkcję jednoasortymentową. Z kwartalnych sprawozdań finansowych firmy
wynika że przychody ze sprzedaży i koszty operacyjne oraz wielkość sprzedaży w ostatnich dwóch
latach prezentowały się następująco (wielkość produkcji = wielkość sprzedaży):
rok
2007
2008
kwartał
1
2
3
4
1
2
3
4
przychody (zł)
343 200
351 000
328 000
334 000
319 200
325 500
324 000
332 000
koszty całkowite (zł)
240 500
243 000
229 000
234 000
222 000
224 850
228 300
233 500
produkcja (szt)
8 800
9 000
8 200
8 350
7 600
7 750
8 100
8 300
Jaka jest minimalna (graniczna) ilość produktów, którą trzeba sprzedać przy dotychczasowej cenie
(z ostatniego kwartału) by działalność firmy była rentowna? (Do wyznaczenia wartości kosztów
stałych i zmiennych użyj metody regresji liniowej. Przy obliczeniach zaokrąglij wartości cen,
kosztów zmiennych i kosztów stałych do dwóch miejsc po przecinku.)
Przeprowadzono badania mające na celu stwierdzenie jak w obecnych warunkach rynkowych
będzie zmieniał się popyt przy próbach zmian ceny ustalonej w ostatnim kwartale. Na podstawie
tych badań stwierdzono, że elastyczność cenowa popytu wynosi -2,5 (słownie: minus 2,5) w
przedziale cenowym od 36zł/szt do 44zł/szt. Wiedząc, że maksymalne zdolności produkcyjne firmy
wynoszą 9500szt/kwartał, jaką należy ustalić cenę dla produktu (w zaokrągleniu do pełnych
złotych) by osiągnąć maksymalny możliwy zysk?
Download