wyjaśnienia z dnia 10.02.2014 r. - Miejski Szpital Zespolony w

advertisement
Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie
ul. Niepodległości 44
10-045 Olsztyn
Tel./fax (89) 532-62-70
Olsztyn, 10.02.2014r.
WYKONAWCY
POSTĘPOWANIE BEZPRZETARGOWE
NA DOSTAWĘ SPRZĘTU DO ZABIEGÓW UROLOGICZNYCH
DLA MIEJSKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W OLSZTYNIE
NR DZZ 383-5/14
Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie, dokonuje wyjaśnień treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, zgodnie z otrzymanym zapytaniem:
A / Czy Zamawiający dopuści ureterorenoskop półsztywny w kompletacji:
1. ureterorenoskop 6/7,5 Fr o długości roboczej 43 cm, z kanałem na wprost instrumentów 4
Fr kanał o wymiarach o rozmiarze 4.2 x 4.6 Fr (z możliwością wprowadzenia narzędzi
1x4 Fr lub 2x 2,4 Fr)?., okular skośny autoklawowalny - zestaw z koszem-2 szt.
2. kleszcze chwytające do dużych kamieni 4 Fr., dł. 55 cm, obie bransze ruchome-2
szt.
3. kleszcze chwytające, 4 Fr., dł. 60 cm, długie bransze, obie ruchome-2 szt.
4. światłowód, śr. 2,5 mm, dł 230 cm- 2 szt.
Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.
Lub
B / Czy Zamawiający dopuści ureterorenoskop półsztywny w kompletacji:
1. ureterorenoskop 6/7,5 Fr o długości roboczej 43 cm, z kanałem na wprost instrumentów 4
Fr kanał o wymiarach o rozmiarze 4.2 x 4.6 Fr (z możliwością wprowadzenia narzędzi
1x4 Fr lub 2x 2,4 Fr)?., okular skośny autoklawowalny - zestaw z koszem-2 szt.
2. kleszcze chwytające do dużych kamieni 4 Fr., dł. 60 cm, obie bransze ruchome-2
szt.
3. kleszcze chwytające, 4 Fr., dł. 60 cm, długie bransze, obie ruchome-2 szt.
4. światłowód, śr. 2,5 mm, dł 230 cm- 2 szt.
Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.
Do punktu termin wykonania zamówienia „12 miesięcy od dnia zawarcia umowy wraz z
dostawą w ciągu 14 dni od złożenia zamówienia”
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedłużenie okresu dostawy do 30 dni od złożenia
zamówienia?
Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.
Lub
Czy Zamawiający odstąpi od kar umownych w przypadku dostarczenia sprzętu zastępczego
do czasu dostawy?
Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.
W imieniu Zamawiającego
Z-ca Dyrektora
ds. AdministracyjnoEksploatacyjnych
/-/
Jacek Zachariasz
Download