B/ WZORY DOKUMENTÓW SKŁADAJĄCYCH SIĘ NA OFERTĘ

advertisement
B/ WZORY DOKUMENTÓW SKŁADAJĄCYCH SIĘ NA OFERTĘ
Wzór nr 1
FORMULARZ OFERTY
……………………………………
pieczęć z nazwą (firmą)
i adresem Wykonawcy
......................................, ................................
miejscowość
dnia
Zachodniopomorski Zarząd
Dróg Wojewódzkich w Koszalinie
Rejon Dróg Wojewódzkich w Drawsku Pomorskim
ul. Złocieniecka 22a
78-500 Drawsko Pomorskie
Nawiązując do treści zaproszenia do składania ofert w trybie zapytania ofertowego
na wykonanie następującego zamówienia:
Bieżące utrzymanie i konserwacja urządzeń sygnalizacji świetlnych w ciągach dróg
wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Drawsku Pomorskim.
1. oferujemy wykonanie w/w zamówienia za cenę brutto: ............................................. zł,
słownie złotych: ..............................................................................................,
zgodnie z wypełnionym Formularzem cenowym, łącznie z podatkiem od towarów i usług
VAT;
2. oświadczamy, że zamówienie wykonamy w terminie do dnia: 31.12.2017 r.
3. oświadczamy, że akceptujemy poniższe warunki płatności:
1) przelew w terminie do 21 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu faktury VAT;
2) za termin zapłaty uważa się datę polecenia przelewu na rachunek Wykonawcy;
4. zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy, w miejscu
i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
Adres do korespondencji:
...........................................................
...........................................................
...........................................................
e-mail: ……………………………..
………..................................................
podpis Wykonawcy lub upełnomocnionego
przedstawiciela Wykonawcy
Wzór nr 2
…………………………………
pieczęć z nazwą (firmą)
i adresem Wykonawcy
......................................, ..........................
miejscowość
dnia
FORMULARZ CENOWY
Bieżące utrzymanie i konserwacja urządzeń sygnalizacji świetlnych w ciągach dróg
wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Drawsku Pomorskim
Lp.
1
1
2
3
Lokalizacja
Cena netto
za 1 m-c w zł
Ilość
miesięcy
Wartość
netto
zamówienia
w zł
(kol. 3x4)
2
3
4
5
Droga wojewódzka nr 151- m.
Węgorzyno, ul. Grunwaldzka w km
31+906.
Zakres usług opisano w Opisie
przedmiotu zamówienia
Droga wojewódzka nr 163- m.
Czaplinek, ul. Wałecka w km 93+889.
Zakres usług opisano w Opisie
przedmiotu zamówienia
Droga wojewódzka nr 148
- m. Łobez, ul. Bema w km 15+246.
Zakres usług opisano w Opisie
przedmiotu zamówienia
12
12
12
Razem wartość netto:
Podatek VAT 23%:
Razem wartość brutto:
Słownie:
…………..................................................
podpis Wykonawcy lub upełnomocnionego
przedstawiciela Wykonawcy
Wzór nr 3
……………………………………
pieczęć z nazwą (firmą)
i adresem Wykonawcy
......................................, ................................
miejscowość
dnia
WYKAZ OSÓB
które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
Bieżące utrzymanie i konserwacja urządzeń sygnalizacji świetlnych w ciągach dróg
wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Drawsku Pomorskim
Lp.
Funkcja
Imię
i nazwisko
Uprawnienia
budowlane/Świadectwo
(numer, rodzaj i zakres, data
wydania)
Informacja o podstawie
do dysponowania osobą na dzień
składania ofert
3
4
5
1
2
1
Kierownik robót
………………………………...
(numer, rodzaj i zakres, data
wydania)
2
Brygadzista
………………………………...
(numer, rodzaj i zakres, data
wydania, data ważności)
(np. umowa o pracę, umowa zlecenie,
umowa o dzieło)
*należy wpisać odpowiednio
Uwaga: W kolumnie 4 wpisać odpowiednio, zgodnie z wymaganiem zawartym w pkt 6 Instrukcji.
Oświadczamy, że wskazane osoby posiadają wymagane uprawnienia.
………………………………..………….
podpis Wykonawcy lub upełnomocnionego
przedstawiciela Wykonawcy
Download