Wzór nr 1.1 FORMULARZ OFERTY

advertisement
Wzór nr 1.1
FORMULARZ OFERTY
……………………………………
pieczęć z nazwą (firmą)
i adresem Wykonawcy
......................................, ................................
miejscowość
dnia
Zachodniopomorski Zarząd
Dróg Wojewódzkich w Koszalinie
Rejon Dróg Wojewódzkich w Chojnie
ul. Polna 2
74-500 Chojna
Nawiązując do treści zaproszenia do składania ofert w trybie zapytania ofertowego
na wykonanie następującego zamówienia:
Bieżące utrzymanie i konserwacja urządzeń sygnalizacji świetlnych w ciągach dróg
wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Chojnie
Zadanie nr 1 - Chojna
1. oferujemy wykonanie w/w zamówienia za cenę brutto: ............................................. zł,
słownie złotych: ...................................................................................................................,
zgodnie z wypełnionym Formularzem cenowym, łącznie z podatkiem od towarów i usług
VAT;
2. oświadczamy, że zamówienie wykonamy w terminie do dnia: 31.12.2017 r.
3. oświadczamy, że akceptujemy poniższe warunki płatności:
1) przelew w terminie do 21 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu faktury VAT;
2) za termin zapłaty uważa się datę polecenia przelewu na rachunek Wykonawcy;
4. zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy, w miejscu
i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
Adres do korespondencji:
...........................................................
...........................................................
...........................................................
e-mail: ……………………………..
………..................................................
podpis Wykonawcy lub upełnomocnionego
przedstawiciela Wykonawcy
1
Wzór nr 1.1
FORMULARZ OFERTY
……………………………………
pieczęć z nazwą (firmą)
i adresem Wykonawcy
......................................, ................................
miejscowość
dnia
Zachodniopomorski Zarząd
Dróg Wojewódzkich w Koszalinie
Rejon Dróg Wojewódzkich w Chojnie
ul. Polna 2
74-500 Chojna
Nawiązując do treści zaproszenia do składania ofert w trybie zapytania ofertowego
na wykonanie następującego zamówienia:
Bieżące utrzymanie i konserwacja urządzeń sygnalizacji świetlnych w ciągach dróg
wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Chojnie
Zadanie nr 2 - Pilchowo
5. oferujemy wykonanie w/w zamówienia za cenę brutto: ............................................. zł,
słownie złotych: ...................................................................................................................,
zgodnie z wypełnionym Formularzem cenowym, łącznie z podatkiem od towarów i usług
VAT;
6. oświadczamy, że zamówienie wykonamy w terminie do dnia: 31.12.2017 r.
7. oświadczamy, że akceptujemy poniższe warunki płatności:
3) przelew w terminie do 21 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu faktury VAT;
4) za termin zapłaty uważa się datę polecenia przelewu na rachunek Wykonawcy;
8. zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy, w miejscu
i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
Adres do korespondencji:
...........................................................
...........................................................
...........................................................
e-mail: ……………………………..
………..................................................
podpis Wykonawcy lub upełnomocnionego
przedstawiciela Wykonawcy
2
Wzór nr 2.1
…………………………………
pieczęć z nazwą (firmą)
i adresem Wykonawcy
......................................, ..........................
miejscowość
dnia
FORMULARZ CENOWY
Bieżące utrzymanie i konserwacja urządzeń sygnalizacji świetlnych w ciągach dróg
wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Chojnie
Zadanie nr 1 - Chojna
Lp.
1
1
2
3
4
5
Lokalizacja
Cena netto
za 1 m-c w
zł
Ilość
miesięcy
Wartość
netto
zamówienia
w zł
(kol. 3x4)
2
3
4
5
Droga wojewódzka nr 124 - m. Cedynia w km 7+290
Sygnalizacja wzbudzana na przejściu dla pieszych
- 1 szt.
Droga wojewódzka nr 125 – m. Cedynia ul. Kolonia
w km 10+014
Znak podświetlany - 1 szt.
Droga wojewódzka nr 125 Cedynia - Radostów
w km 11+696, skrzyżowanie z drogą powiatową.
Znak podświetlany – 1 szt.
Droga wojewódzka nr 125- m. Moryń w km 24+284.
sygnalizacja wzbudzana na przejściu dla pieszych
- 1 szt.
Droga wojewódzka nr 126- m. Dębno,
w km 48+900, Plac Konstytucji 3-go Maja
Znak podświetlany – 1 szt.
12
12
12
12
12
Razem wartość netto:
Podatek VAT 23%:
Razem wartość brutto:
Słownie:
…………..................................................
podpis Wykonawcy lub upełnomocnionego
przedstawiciela Wykonawcy
3
Wzór nr 2.2
…………………………………
pieczęć z nazwą (firmą)
i adresem Wykonawcy
......................................, ..........................
miejscowość
dnia
FORMULARZ CENOWY
Bieżące utrzymanie i konserwacja urządzeń sygnalizacji świetlnych w ciągach dróg
wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Chojnie
Zadanie nr 2 - Pilchowo
Lp.
1
1
Lokalizacja
Cena netto
za 1 m-c w zł
Ilość
miesięcy
Wartość
netto
zamówienia
w zł
(kol. 3x4)
2
3
4
5
Droga wojewódzka nr 115- m. Pilchowo
w km 12+501
Sygnalizacja świetlna obręb skrzyżowania
ul. Wiejskiej i Szczecińskiej - 1 szt.
12
Razem wartość netto:
Podatek VAT 23%:
Razem wartość brutto:
Słownie:
…………..................................................
podpis Wykonawcy lub upełnomocnionego
przedstawiciela Wykonawcy
4
Wzór nr 3
……………………………………
pieczęć z nazwą (firmą)
i adresem Wykonawcy
......................................, ................................
miejscowość
dnia
WYKAZ OSÓB
które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
Bieżące utrzymanie i konserwacja urządzeń sygnalizacji świetlnych w ciągach dróg
wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Chojnie
Lp.
1
Funkcja
2
Imię
i nazwisko
Uprawnienia
budowlane/Świadectwo
(numer, rodzaj i zakres, data
wydania)
Informacja o podstawie
do dysponowania osobą na dzień
składania ofert
3
4
5
(np. umowa o pracę, umowa zlecenie,
umowa o dzieło)
………………………………
1
Kierownik robót
………………………………...
(numer, rodzaj i zakres, data
wydania)
………………………………
2
Brygadzista
………………………………...
(numer, rodzaj i zakres, data
wydania, data ważności)
*należy wpisać odpowiednio
Uwaga: W kolumnie 4 wpisać odpowiednio, zgodnie z wymaganiem zawartym w pkt 6 Instrukcji.
Oświadczamy, że wskazane osoby posiadają wymagane uprawnienia.
………………………………..………….
podpis Wykonawcy lub upełnomocnionego
przedstawiciela Wykonawcy
5
Download