Katedra Prawa Gospodarczego i Handlowego uprzejmie informuje

advertisement
Katedra Prawa Gospodarczego i Handlowego uprzejmie informuje, iż w roku akademickim
2014/2015 obowiązuje na kierunku Prawo (stacjonarne i niestacjonarne) następujący wykaz
tematów egzaminacyjnych z przedmiotu prawo gospodarcze i handlowe
Wykaz zagadnień do egzaminu.
I Prawo spółek
1. Firma
2. Pojęcie przedsiębiorcy w rozumieniu kodeksu cywilnego
3. Prokura
4. Spółka cywilna
5. Część ogólna KSH
6. Handlowe spółki osobowe
7. Spółki kapitałowe
8. Połączenie, przekształcenia, podział spółek
II Papiery wartościowe
1. Część ogólna papierów wartościowych
2. Prawo o akcjach
3. Obligacje
4. Prawo wekslowe
5. Prawo czekowe
III Prawo umów
1. Umowy budowlane
2. Umowa leasingu
3. Umowa rachunku bankowego
4. Umowy kredytowe
5. Umowa agencyjna
6. Umowa komisu
7. Umowa przewozu
8. Umowa spedycji
9. Umowa ubezpieczenia
10. Umowa składu
11. Umowa gwarancji bankowej
12. Umowa franchisingu
13. Umowa factoringu
14. Umowa forfaitingu
15. Umowy pośrednictwa
16. Umowa sprzedaży i dostawy
17. Zawarcie, zmiana i wykonanie umów w obrocie gospodarczym
18. Zabezpieczenie wierzytelności w umowach
19. Umowy w obrocie przedsiębiorstwami
Zagadnienia z zakresu prawa własności przemysłowej
1. Wynalazki
2. Wzory przemysłowe
3. Znaki towarowe i prawa ochronne.
Download