roznice-miedzy-spolkami-cywilnymi-i-spolkami-prawa

advertisement
3
Podstawowe różnice między spółkami cywilnymi i spółkami prawa handlowego. S półka jest
umownym związkiem osób i ich kapitałów stworzonym w celu prowadzenia działalności
gospodarczej. W zależności od przepisów prawnych, jakim podlegają, wyróżnia się spółki cywilne i
handlowe. Spółka cywilna będąca spółką osobową jest najstarszą formą spółek. Powstaje na
podstawie umowy małej liczby partnerów. Wspólnicy wnoszą do spółki odpowiedni wkład
kapitałowy gotówkowy lub rzeczowy. Spółka cywilna nie ma osobowości prawnej. Nie jest
rejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym, a tylko w urzędzie gminnym. Działalność spółek
cywilnych regulują przepisy prawa cywilnego.
Spółki handlowe podlegają przepisom uchwalonego 15 września 2000 roku Kodeksu spółek
handlowych. Reguluje on tworzenie, organizację, funkcjonowanie, rozwiązywanie, łączenie, podział
i przekształcanie spółek. Wszystkie spółki prawa handlowego podlegają wpisowi do rejestru
przedsiębiorstw w Krajowym Rejestrze Sądowym. Spółki handlowe dzielimy na osobowe i
kapitałowe. Spółki handlowe osobowe. Wszystkie osobowe spółki prawa handlowego nie mają
osobowości prawnej. Posiadają jednak w stosunkach prywatnoprawnych zdolność prawną, mogą
one we własnym imieniu nabywać prawa, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywanym w
sądach.
W Polsce działają następujące osobowe spółki handlowe:
jawne - jest podobna do spółki cywilnej. Wspólnicy opowiadają za jej zobowiązania bez ograniczeń,
całym swoim majątkiem,
partnerskie - została wprowadzona w Polsce przez kodeks spółek handlowych z 1999 r. Jest
utworzona przez wspólników, określonych partnerami i uprawnionych do wykonywania wolnych
zawodów,
komandytowa jest zbliżona do spółki kapitałowej, ale jest to spółka osobowa. Za zobowiązania
spółki odpowiada własnym majątkiem, przynajmniej jeden wspólnik (komplementariusz), a
odpowiedzialność przynajmniej jednego (komandytariusza) jest ograniczona do wysokości tzw.
sumy komandytowej. Zawierana jest na podstawie umowy w formie aktu notarialnego. Podlega ona
wpisowi do rejestru sądowego (z podaniem wysokości sum komandytowych), ale nie uzyskuje
osobowości prawnej
komandytowa - akcyjna została wprowadzona przez kodeks spółek handlowych. Występują tu dwie
kategorie wspólników tzn. komplementariusze mający uprawnienia do prowadzenia spraw spółki
reprezentowania jej na zewnątrz i odpowiadający za jej zobowiązania całym swoim majątkiem oraz
akcjonariusze.
Spółki handlowe kapitałowe.
(…)
… handlowe kapitałowe. Spółki kapitałowe mają osobowość prawną. Występują dwa ich rodzaje:
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - wspólnicy wnoszą do niej wkłady pieniężne lub
niepieniężne, wartości niematerialne i prawne, z których powstaje kapitał zakładowy spółki.
Wspólnicy otrzymują imienne udziały. Majątek spółki jest oddzielony od majątku osobistego
wspólników, którzy odpowiadają za zobowiązania…
Podziały spółek cywilnych prawa handlowego
spółki osobowe
Spółki osobowe-opracowanie
Prawo spółek - omówienie (I sem)
Założenia spółki-opracowanie
Formy organizacyjne spółek - omówienie
Reklama































Prawa autorskie
Reklama
Kontakt
Download