Szanowni Państwo

advertisement
Szanowni Państwo,
Rok 2007 zaliczamy do jednych z najtrudniejszych w historii Grupy Kapitałowej
i poszczególnych Spółek ją tworzących. Obfitował w wiele niesprzyjających okoliczności
i nieoczekiwanych, niekorzystnych zdarzeń istotnie rzutujących na uzyskane w nim wyniki
finansowe poszczególnych Spółek i całej Grupy Kapitałowej Hutmen.
Prezentowany Skonsolidowany Raport Roczny, w sposób wiarygodny i pełny oddaje
skalę naszego wysiłku i determinacji w realizowaniu zamierzeń, określonych w naszej
strategii. Na efekty naszych działań miało wpływ wiele czynników. Były to czynniki
zarówno wewnętrzne, związane ze znacznym skomplikowaniem realizowanych projektów,
jak i czynniki zewnętrzne, pozostające poza sferą oddziaływania Spółek Grupy
Kapitałowej. Pomimo wystąpienia czynników zależnych od Spółki, decydujący wpływ na
nie miały uwarunkowania obiektywne. Do tych czynników zaliczamy rekordowy poziom
cen metali, które z jednej strony skutkowały wzrostem wartości przychodów, z drugiej zaś,
powodowały wzrost kosztów zakupu surowców do produkcji oraz kosztów finansowych.
Ponadto istotny wpływ miały kursy walut. Utrzymywanie się stosunkowo silnej złotówki
w relacji do euro i dolara utrudniało konkurencję na rynkach eksportowych oraz
powodowało aktywizację importu na rynku krajowym.
Niestety na ostateczny wynik decydujący wpływ miały czynniki niezwiązane
bezpośrednio z naszą działalnością podstawową. Do tych czynników zaliczamy
konieczność dokonania aktualizacji wyceny posiadanych akcji HMN Szopienice S.A.
Przyczyną tej operacji były straty powstałe w skutek zawarcia, poza obowiązującymi
procedurami, terminowych kontraktów zabezpieczających ceny metali na LME.
Wobec istotnego wpływu niekorzystnych uwarunkowań i ograniczeń, w roku 2007
konsekwentnie realizowaliśmy nasze zamierzenia dotyczące restrukturyzacji kosztowej
i optymalizacji funkcjonalnej, których celem było odtworzenie pozycji konkurencyjnej
w branży producentów wyrobów z metali nieżelaznych.
Zrealizowaliśmy wiele zamierzeń, szczególnie w aspekcie pogłębienia procesu
specjalizacji produktowej poszczególnych Spółek. Mamy jednak świadomość, że skala
uzyskanych efektów nie jest zadawalająca. Ten fakt, jak i dynamiczne zmiany występujące
w naszym otoczeniu powodują pojawianie się nowych problemów i wyzwań, które
przyjmujemy jako inspiracje do wyznaczania nowych celów operacyjnych i strategicznych.
Wyrażamy nadzieję, że nasza determinacja w realizacji zadań związanych
z konsekwentną restrukturyzacją Spółek, skupionych wokół Hutmen S.A., pozwoli
w nieodległym czasie, na stworzeniu silnej grupy przemysłowej, zdolnej do sprostania
coraz silniejszej konkurencji i odnoszenia sukcesów rynkowych.
Deklarujemy, że nie zabraknie nam woli, konsekwencji i determinacji, aby ten cel
osiągnąć.
Z poważaniem,
Prezes Zarządu
HUTMEN SA
Piotr Górowski
Wrocław, maj 2007 rok
Download