Prezentacja programu PowerPoint

advertisement
Prawo cywilne i handlowe –
zajęcia nr 1
Mgr Justyna Kulawik-Dutkowska
Kontakt:
• Mail: [email protected]
• Dyżury – po umówieniu mailowym
Plan zajęć
• 20.02 – Zajęcia organizacyjne i wiadomości
wprowadzające
• 06.03 – Czynności prawne i ich forma
• 20.03 – Przedstawicielstwo
• 03.04 – Terminy, przedawnienie, własność i
posiadanie
• 24.04 – Zobowiązania (umowy) i odpowiedzialność
cywilnoprawna
• 15.05 – Prawo handlowe, rejestry przedsiębiorców
• 29.05 - Kolokwium
Zasady zaliczenia
• Dopuszczalne 2 nieobecności
• Kolokwium końcowe
Podręcznik
Co to jest prawo cywilne?
• Podstawowa gałąź prawa prywatnego (v. prawo
publiczne)
• Stosunki majątkowe (np. własność, sprzedaż) i
niemajątkowe (np. dobra osobiste)
• Równorzędne strony, które samodzielnie
kształtują wzajemne relacje i są autonomiczne
• Podstawowa regulacja: kodeks cywilny
• Część ogólna, prawo rzeczowe, zobowiązania,
spadki
Co to jest prawo handlowe?
•
•
•
•
Jedna z dziedzin prawa prywatnego
Jedna z dziedzin prawa gospodarczego
Reguluje obrót profesjonalny (przedsiębiorcy)
Inaczej: prawo spółek lub prawo spółek
handlowych
• Podstawowa regulacja: kodeks spółek
handlowych
• Spółki osobowe i spółki kapitałowe
Stosunek cywilnoprawny
• Więź między równorzędnymi podmiotami, które
mają wobec siebie prawa i obowiązki
• Podmioty: osoby fizyczne, osoby prawne, ułomne
osoby prawne (min. 2 strony)
• Przedmiot: zachowanie się podmiotu (np. zapłata
czynszu najmu)
• Treść: uprawnienia związane z obowiązkami (np.
uprawnieniu do żądania zapłaty ceny odpowiada
obowiązek jej zapłaty)
• Uprawnienie = prawo podmiotowe – można
dochodzić jego ochrony (obrona konieczna,
samopomoc, postępowanie sądowe)
Osoba fizyczna
• Człowiek od chwili urodzenia do śmierci
• Zdolność prawna – możliwość bycia podmiotem
praw i obowiązków, ma ją każdy
• Zdolność do czynności prawnych – możliwość
samodzielnego kształtowania swoich praw i
obowiązków, czyli nabywania praw i zaciąganie
zobowiązań (np. zakup mieszkania)
• Pełna zdolność do czynności prawnych: co do
zasady od 18. roku życia
Osoba prawna
• Skarb Państwa i jednostki organizacyjne, którym
przepisy przyznają osobowość prawną
• Np. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
spółka akcyjna
• Powstaje z chwilą wpisu do rejestru (np. KRS)
• Posiada zdolność prawną i pełną zdolność do
czynności prawnych
• Działa przez organy składające się z osób fizycznych
(np. zarząd spółki z o.o.)
• Odpowiedzialność ograniczona do majątku tej osoby
Ułomne osoby prawne
• Jednostki organizacyjne nieposiadające
osobowości prawnej
• Np. spółki osobowe i spółki kapitałowe w
organizacji
• Stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące osób
prawnych
• Odpowiedzialność za zobowiązania: ułomna
osoba prawna, a subsydiarnie (w razie jej
niewypłacalności) także jej członkowie (np.
wspólnicy spółki osobowej)
Download